forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ergun_babahan_280ERGUN BABAHAN - STAR

Mustafa Kemal, Ankara’da Cumhuriyet rejimini kurup devrimlere giri?ti?i dönemde bile ?stanbul ve bas?n?na endi?eyle bakm??t?r.

 

Bu bas?n?n Kemalist idareye kar?? bir tepki yaratma veya mevcut tepkiyi peki?tirme potansiyeline sahip olmas?ndan hep korkmu?tur. (1)

?stanbul Bas?n?’n?n nabz?n? ölçmek için gazete yöneticileriyle biraraya geldi?inde de ?stanbul’u de?il, ?zmit’i tercih etmi?tir.

16-17 Ocak 1923 tarihinde yap?lan toplant?, Mustafa Kemal’in beklentisi aç?s?ndan çok olumlu geçmemi?tir.

?stanbul bas?n?n?n denetim alt?na al?nmas? için 2 y?l beklemesi gerecektir. ?eyh Sait isyan?n?n ard?ndan ç?kar?lan Takrir-i Sükun Kanunu, Atatürk’e bu f?rsat? verecektir.

Zaten kanunun gerekçesini Müdafaa-i Milliye Vekili Recep Bey ?u sözlerle özetleyecektir:

‘’Burada söylenmesi gereken en önemli nokta, devletimizin mevcut zay?fl???n?n nedeni olan ?stanbul Bas?n?’d?r... ?stanbul Bas?n? habis yalanlar ve düzenlerle BMM’ye, onun bütün müesseselerine sald?rmaktad?r... Emniyet-i umumiye, emniyet-i hukukiye ve emniyet-i milliyeyi sa?lamak ve bu zehir yuvalar?n? yok edecek kudrette bir hükümet tesis edebilmek için, bu meclisin görevi bu kanunu geçirmektir.’’

4 Mart 1925 tarihinde 122’ye ‘evet’e kar?? 22 ‘hay?r’la kabul edilen tasar?, iki günde hayata geçirildi.

6 Mart 1925 tarihinde hükümet Tevhid-i Efkar, ?stiklal, Son Telgraf, Orak Çekiç ve Sebilürre?at gazetelerini kapatt?.

Ard?ndan Hüseyin Cahit Bey’in ba?yazar? oldu?u Tanin kapat?ld?.

11 A?ustos 1925’te listeye Ahmet Emin Yalman yönetimindeki Vatan eklendi. Bu yasa çerçevesinde Yolda?, Presse de Soir, Resimli Ay, Millet, Seda-y? Hak, Do?ru Söz, Kahkaha, Tok Söz, ?stikbal ve Sayha isimli gazeteler de kapat?ld?.

Geriye sadece hükümetin yay?n organ? Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet kald?.

Bir devrim dönemi aç?s?ndan günün ko?ullar?nda bak?ld???nda zorunlu bir uygulama denebilir.

(Bu aç?dan demokratik düzene geçi? mücadelesi verildi?i yak?n dönemle benzerli?i oldu?unu kabul etmek gerekir.)

Ancak ard?ndan gelen ve kendilerini Kemalist diye adland?ran  kadrolar, Ankara’n?n genelde bas?na, özelde ?stanbul bas?n?na yönelik bu tavr?n? aynen sürdürdüler: Yani tam hakimiyet ve rejimin sözcülü?ü görevi.

?stanbul bas?n? bizzat Ankara’n?n denetiminde olmas? gereken bir araç olarak görüldü.

Bu uzun giri?i neden yapt?m?

Perihan Ma?den dün Taraf’ta bir polemik üzerinden medyadaki ?ttihatç? çetesinin yüzünü anlatan bir kaleme ald?.

Sivil dikta, tek parti rejimi, diktatörlük gibi seçilmi? iktidar aleyhindeki temel konseptlerin Odatv bask?n?nda ele geçti?i üzere belli bir plan dahilinde yap?ld???n? anlatt?.

Dahas?, Hürriyet Gazetesi’nin eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök’ü Özel Harpçilerle çok s?k? ili?ki içinde olmakla suçlad?.

?lk bak??ta uçmu? diyebilece?iniz bu iddia, Özkök’ün Hrant Dink, Orhan Pamuk ve Ahmet Kaya hakk?ndaki man?etleri (Üçü de Özel Harp Dairesi’nin do?rudan hedefiydi), Hrant Dink cinayetini okeyci çocuklar?n üzerine y?kma çabalar?, Ergenekon ve Balyoz davalar?na kar?? ald??? tutum ve de kontrolü alt?nda tuttu?u Ak?am’dan Radikal’e, Milliyet’ten Hürriyet’e uzanan yazar kadrosu gözönüne al?nd???nda farkl? bir aç?dan de?erlendiriliyor.

Devlet gazetesi Hürriyet’in uzun y?llar Ankara temsilcili?i görevini yapan Özkök, bu kadrolarla çok s?k? f?k? olmu? ve bu ili?kileri ?stanbul’a ta??m??t?.

?stanbul bas?n?n? do?rudan denetlemeyi hedefleyen Özel Harp Dairesi için biçilmi? kaftand?.

Gittikçe artan gücü sayesinde kendisine ba?l? bir kadro yaratt?, kurdurdu?u odal?, taval? internet siteleriyle medyada kendisi gibi dü?ünmeyenler aleyhine bir terör havas? estirdi.

Bu yaz?y? Özkök’e ki?isel bir öfke nedeniyle yazm?yorum.

Çok daha önce yazabilirdim ama özel yetkili savc?lar?n tutuklama ate?inin dinmesini bekledim.

Amac?m kim, neyi, niye yaz?yor veya yazm?yor kamunun bilmesi.

Yarg?y?, h?rs?z müteahhidi tart??an medya nedense kendi içindeki ajanlar?, Özel Harpçileri sorgulamaktan imtina ediyor.

Devrimler bitti, demokrasiye geçtik, akl?n?zda bulunsun; Cumhuriyet Bayram?’n?n kutlu olsun.

(1)     Bu yaz?y? kaleme al?rken Hakan Özo?lu’nun KitapYay?nevi’nden ç?kan doktora çal??mas? ‘’Cumhuriyetin Kurulu?unda ?ktidar Kavgas?’’ adl? kitab?ndan yararland?m.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri