forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soruisareti adamTaraf yazar? Y?ld?ray O?ur, Hürriyet'in "4 yüz" ekibine kar??, Türkiye'nin en etkisiz 10 ismini belirledi.

Geçti?imiz günlerde son dönemde reytingleri h?zla dü?tü?ü için bir araya gelip bir sinerji olu?turmak için "4 Yüz" ekibini kuran Hürriyet'ten Ertu?rul Özkök, Sedat Ergin, Ahmet Hakan ve Enis Berbero?lu Türkiye'nin en etkili 10 ki?isini seçmi?lerdi.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kan? Abdullah Gül, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu ve Fethullah Gülen'in her dört listeye girmesinin yan?nda terör örgütü eleba??s? Öcalan da listelerde zikredilmi?ti. Taraf Yazar? Y?ld?ray O?ur'da bugünkü yaz?s?nda "en etkili 10'a kar?? Türkiye'nin en etkisiz 10'unu" yazd?.

 Bir Numara'da "Bir Numara" var. ??te Y?ld?ray O?ur'un o yaz?s?:

 
1) B?R NUMARA
Tarifçileri bile milletvekili oldu ama bir rivayete göre o seçildi?i Meclis’e bile giremedi. Son dört y?l? bir zamanlar y?kmaya çal??t??? demokrasi ve hukuk devletinin faydalar? üzerine h?zland?r?lm?? bir kursta geçirdi. Art?k kimse kim oldu?unu merak etmedi?i gibi “bir numaras? olsayd? ?imdiye kadar gösterirdi” diyen sevenleri de ondan ümidi kesmi? durumda. Bir numaran?n bir numaras? kalmad?.
 
2) ERTU?RUL ÖZKÖK
Kâbe’ye gitti, Ahmet Kaya’n?n mezar?na gitti, ?mral?’ya gitmek istedi, Pensilvanya’ya selamlar gönderdi. ?tiraf etti, özür diledi, pi?man oldu, sar? pantolon giydi. Muhafazakar kanallara ç?k?p geçmi?ini temize çekmeye çal??t?, Popstar yar??mas?nda imaj tazelemek istedi. Ama hukuk ve ahlak dersi verdikçe ar?ivleri, Kürt sorunu dedikçe en güzel bayrak yar??malar?n?, ba?örtüsü dedikçe 411 el man?etini kar??s?nda buldu. Kö?esinde övdü?ü yazarlar ertesi gün “Tan?may?z” aç?klamas? yapmak zorunda kal?yor. Yurtta da u?ursuz dünyada da. “Murdoch neden ba?ar?l? anlad?m” diye yazd?ktan sonra Murdoch’la mahkemelik oldu. Ne ?arap içen ba?örtülüler ne Ergenekon’a ba?lanan Ajda, Sezen, Sertab yaz?lar?, ne spermin tad? ne de oral seksin faydalar?... Liste yay?na haz?rland??? s?rada etkili olmak için son kozunu da oynad? ve soyundu. Giyinikken daha etkili oldu?u söylenebilir. Karanl?k 90’lar?n, darbeci 2000’lerin en kudretli genel yay?n yönetmeni ?imdi her gün y?rtmak için piyango bileti alan bir looser.
 
3) AYDIN DO?AN
Ba?bakan’? pijamalar?yla kar??layan medya patronuydu, kâbuslar?nda Ba?bakan’? pijamayla kar??lad???n? gören medya patronu oldu. Ankara garnizonlar?nda “hükümeti nas?l deviririz” toplant?lar?ndan, “Ba?bakan?m siz nas?l yay?n yapmam?z? istersiniz” toplant?lar?na terfi etti. Tarihin yanl?? yerinde durdu, ak?nt?ya kar?? kürek çekti, yoruldu, ?imdi ak?nt? onu yine tarihin ba?ka bir yanl?? yerine do?ru savuruyor. Türkiye büyüyecek, belki eskisinden daha zengin olacak ama...
 
4) KEMAL KILIÇDARO?LU
CHP’nin ba??nda unutulan gelen ba?kan? o. Partiyi kapat?p gitse yoklu?u bir ay sonra fark edilir. Bir zamanlar kendisinden Gandi diye bahsedildi?i art?k sadece torunlar?na anlataca?? güzel bir hat?ra. Bir gün yanl??l?kla kendisine ait bir yolsuzluk dosyas?n? aç?klasa bile kimseyi inand?ramayacak. Merkez medya el ele verdi yine de ?imdiye kadarki en büyük ba?ar?s? Deniz Baykal’? bile aratmas?.
 
5) SÜLEYMAN DEM?REL
Bundan sonra ancak ?slamköy’e dönerse man?et olabilir. Partiler üstüyüm diye diye Güniz Sokak’taki evinde çevirdi?i politik kumpaslar?n enkaz? alt?nda kald?. Günlerini fail-i meçhul soru?turmas? haberlerini yak?ndan takip ederek, devletine sadakatten hat?ralar?n? bile aç?kça yazamayarak geçiriyor.
 
6) HÜLYA AV?AR
Gözümüze girmeye çal??an bir çift mavi göz art?k. Türkiye’nin en güzel kad?n?n?n kendisi oldu?unu söyleme i?i bile ona kald?. Acun Il?cal? olmasa kariyerini iyi bir tenis oyuncusu olarak tamamlayacakt?. O ses Türkiye’de “Müzik konusunda kendisini daha iyi yeti?tirmek için” Hadise’yi ve Murat Boz’u seçen genç k?zlar ve erkekler taraf?ndan her hafta emekliye sevk ediliyor. Ama henüz ona bunu söylemiyoruz.
 
7) U?UR DÜNDAR
Kazd?kça kemik, kar??t?rd?kça çete, de?tikçe darbeci ç?kan ülkede ancak Kara Fatmalar?n kâbusu olabildi. Bir de hormoncu çiftçiler onun korkusundan traktörü boneyle sürdü. Çocuklu?umuzun Zeus’uydu, demokrasi, hakikat, ara?t?rmac?-gazetecilik çarpt?, k?r?ld?.
 
8) RAHM? KOÇ 
Demokrasi ona da iyi gelmedi. Emekli generallerin cenazeleri d???nda müzesine çekildi. Teknesiyle bu kurnaz hac? bakkallar?n her bir ?ey oldu?u yeni Türkiye’den kaçmaya çal??t?kça Truman’?n ak?betiyle kar??la??yor. Ama çarpt??? duvardaki kap?dan ç?kmaya bile cesareti yok. ?irketini teslim etti?i o?lu bir Amerikal?dan bile daha az anl?yor ya?ad??? ülkeyi. Art?k parayla sat?n alamayaca?? çok ?ey var Türkiye’de...
 
9) GENELKURMAY BA?KANI
Ancak etkisini azaltt?kça etkili olabiliyor. Konu?mad?kça takdir ediliyor, emirleri yerine getirdikçe sözü dinleniyor. Ad?n?n ne oldu?unun ne önemi var ki... Bu arada ad? neydi?
 
10) TÜS?AD BA?KANI
TÜS?AD’?n aç?l?m?n?n ne oldu?u bile unutulmak üzere. ?çlerindeki en radikal, en demokrat, en sivil müte?ebbisi ba?kanl??a getirmeleri bile onlar? Kayserili bir mobilyac?n?n gerisine dü?mekten kurtarm?yor. Ya?am tarz? ideolojisini burjuva demokratl??a tercih ettiler. Yar?n D?SK’le birle?seler kimse ?a??rmaz. Gazetelerin hepsine tam sayfa ilan verseler, en radikal raporlar? yay?nlasalar, 28 ?ubat’taki, AKP kapatma davas?ndaki hallerini unutturamazlar...
 
TARAF Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri