forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

aydin dogan_280Ayd?n Do?an’?n, Ocak ay? itibariyle Hürriyet gazetesinden baz? yazarlar? gönderece?i iddia edildi. ?ddia sahibi ise Güne? Gazetesi yazar? Talat Atilla... 

Güne? Gazetesi yazar? Talat Atilla konuyla ilgili ?unlar? yazd?... 
Londra kararlar?

Yakla??k bir ay önce Ba?bakan Erdo?an’?n medya patron ve yöneticilerini davet etti?i toplant?n?n perde arkas?n? yazarken, Ayd?n Do?an’?n Ba?bakan’a hitaben, “Ben medya patronlar?n? ?stanbul’da toplar?m” dedi?ini yazm??t?m.
K?sa bir süre önce bu toplant? Do?an’?n ev sahipli?inde Hilton Oteli’nde gerçekle?ti. Toplant?n?n hemen sonras?nda Ayd?n Do?an’?n kurmaylar?yla birlikte sessizce Londra’ya kendi oteline kamp kurmas? ilgimi çekti. ?stanbul’daki medya patronlar? toplant?s?n?n perde arkas?n? ö?renemedim ama Ayd?n Do?an’?n Londra’da kendi otelinde yapt??? özel görü?melerle ilgili önemli bilgilere ula?t?m.
Ayd?n Do?an ola?anüstü bir geli?me olmad?kça medyadan çekilmeme karar? ald?.
Sat?laca?? yönünde haberler ç?kan Kanal D televizyonu kesinlikle Do?an Grubu’nda kalacak.
Kurmaylar?yla birlikte Londra’daki otelinde ald??? en kritik karar, Hürriyet’le ilgili olan?yd?.
Do?an, kurmaylar?na birkaç kez çe?itli nedenlerle ertelenen baz? önemli kö?e yazar? ve yöneticilerin i?lerine son verilmesi talimat?n? verdi. Takvim olarak da y?lba??n? gösterdi.
Hangi yazarlar?n i?ine son verilece?i konusuna spekülatif olmas?n diye girmeyece?im ama baz? günler Hürriyet’in tamamen yazarlara ay?rd??? malum sayfan?n yazar say?s?nda azalma olaca??n? söyleyebilirim.
Do?an’?n i?ine son verme konusunda karars?z kald??? baz? Hürriyet yazarlar? da var. Mesela Fatih Çekirge ve ?ükrü Küçük?ahin…
Do?an, karars?z kald??? yazarlar konusunda yay?n yönetmeni Enis Berbero?lu ve Ankara temsilcisi Metehan Demir’in de görü?lerini almay? dü?ünebilir.
Ayd?n Bey, Enis Berbero?lu’nun gazete yönetiminden memnun görünüyor. Berbero?lu’nun özellikle, Özkök’le yaray? derinle?tirmek yerine ho? görülü davranmas?, problem istemeyen Do?an’?n ho?una gidiyor.
Hürriyet ?imdilik sakin bir koyda demir atm?? görünüyor.
Güne? Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri