forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fatih cekirge Mehmet Baransu Taraf Gazetesi'ndeki yaz?s?nda Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi yay?n yönetmeni Fatih Çekirge'ye sert ele?tiriler yöneltti.

 

 ??te Baransu'nun 28 ?ubat sürecinin en etkin gazetecileri aras?nda yer alan Çekirge'yle ilgili yaz?s?.

 MEHMET BARANSU'NUN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI... 

 Omurgas?zlar?n alevlenen a?k?

Elif Çak?r, geçti?imiz hafta mütevaz? bir teknede arkada?lar?n?n organizasyonuyla bir do?um günü partisi yapt?. Partinin konuklar? aras?nda “gazeteci” Fatih Çekirge de vard?. ?smi 28 ?ubat’la özde?le?en Karargâh?n o dönemki bir numaras? Çekirge’nin, 28 ?ubat’ta ba?örtülülere yap?lan haks?zl?klar gözönüne al?nd???nda, ba?örtülü bir yazar?n do?um gününe kat?lmas? kamuoyunda tart???ld?. Çekirge de bu tart??malardan sonra bir yaz? kaleme ald?.

Elif’le konu?tum. Partiyi arkada?lar? organize etmi? ve kimin kat?laca??ndan haberdar de?ilmi?. Bu notu dü?tüm, çünkü yazacaklar?m?n Çak?r’la bir ilgisi yok. Ortaya ç?kan foto?raf ve Çekirge’nin aç?klamalar?ndan hareketle, 28 ?ubatç?lar ve muhafazakâr kesimin her geçen gün alevlenen a?k?n? gözler önüne sermek istiyorum.

Çekirge de kendisine yöneltilen ele?tiriler kar??s?nda, 15 aral?kta hürriyet.com.trinternet sitesinde “Bak sevgili karde?im bu yaz?y? iyi oku” ba?l???yla bir yaz? kaleme ald?.

“Elif’in do?um gününden sonra yap?lan ele?tirileri biliyorsunuz. Bugüne kadar 28 ?ubat süreciyle ilgili bana at?lan çamurlar?, yak??t?rmalar? ciddiye almad?m. Polemi?e girmek istemedim. Ama ba?örtülü diye iki arkada??ma sald?rma gerekçesi yap?l?nca dayanamad?m.

Bak sevgili arkada??m. ??te ilan ediyorum. Bu sözüm sana...

25 y?ll?k gazetecilik hayat?mda; Yaln?z 28 ?ubat de?il, mesle?imin her an?nda gazetecilik d???nda yasa d??? bir i?im olmad?. Demokrasi d??? hiçbir organizasyonda olmad?m. O günleri Ankara’da ya?ayanlar bilir. Çünkü zaten her ?ey apaç?k ortada oluyordu. Yani gizli sakl? bir ?ey yoktu. Patronlardan yarg? dünyas?na kadar Genelkurmay karargâh?nda verilen aç?k brifingler herkesin gözü önündeydi...”

Çekirge çok do?ru söylüyordu. 28 ?ubat’ta her ?ey apaç?k milletin gözü önünde olmu?tu.

Ankara’dan, Genelkurmay karargah?ndan ald??? emirle Sabah gazetesinin man?etlerini nas?l süsledi?i, gizli sakl? de?ildi. ?smi aç?klanmayan komutanlar zinciriyle, Zafer Mutlu’yla birlikte yapt?klar? psikolojik operasyonu, post modern darbenin içindeki ortakl?klar?n? bilmeyen yoktu. Can Atak’l?, o günlerin çekirgesinin rolünü verdi?i röportajlarda aç?k etmi?ti. Arkada?lar?n? ald?klar? emirle man?etlerden alçak ilan edecek kadar da alçalm??lard?.

Çekirge do?ru söylüyordu... Her ?ey milletin gözü önünde oldu...

?ki bine yak?n insan sizlerin psikolojik harp ve kara propagandas? sayesinde ordudan at?ld?. Sekiz bine yak?n insan zorla emekli edildi. Binlerce ba?örtülü k?z?n e?itim hakk?, yerlerde sürüklenerek ellerinden al?nd?. Binlerce imam-hatip liseli ö?rencinin gelecekleri sizler sayesinde katsay?, kesintisiz e?itim ad? alt?nda karart?ld?. Güneydo?u’da binlerce insan faili meçhule kurban giderken siz ba?ka i?lerle me?guldünüz.

Sizler askerle birlikte psikolojik harp yaparken, patronlar?n?z bankalar? soymakla me?guldü. Ülke soyulurken sesinizi ç?kartmam??t?n?z. Soygunu milletin bilmemesi için, irtica ad? alt?nda bir tiyatroyu sahneye koymu?tunuz. Sahnede sizin ve emir ald?klar?n?z?n senaryosu oynan?rken, ismi aç?klanmayan generaller sufle yap?yor, sahnenin arkas?nda patronlar?n?z ülkenin içini bo?alt?yordu.

25 y?ll?k meslek hayat?nda gazetecilik d??? bir i?in olmam??. Demokrasi d??? hiçbir organizasyon içinde olmam??s?n. Do?rusu bu laflar?na çok güldüm. Senin, Zafer Mutlu’nun, Ertu?rul Özkök’ün ve di?erlerinin darbenin, statükonun içindeki rollerinizi, 28 ?ubat darbesindeki ortakl???n?z? bilmeyen yok. 2003-2004’te Sar?k?z’da, Ay?????’nda, darbe günlerinde Mustafa Balbay’?n rolü neyse, 28 ?ubat’ta sen, Zafer Mutlu ve Ertu?rul Özkök’ün rolü oydu. 28 ?ubat bir darbeydi ve o darbenin tam göbe?inde sizler oturuyordunuz.

Bir laf?m da “bulunduklar? ortam?n havas?n? bile zehirleyen sizlere” halen itibar eden, yapt?klar?n?z? unutan muhafazakâr kesime. Yani omurgas?zlara.

Ne oldu da bu insanlar?n yapt?klar?n? unuttunuz? Sizleri öven bir yaz?yla yelkenleri suya indirdiniz? Uçaklar?n?zda ba?kö?eye darbecileri, statükocular? oturttunuz? Masalar?n?z?n, partilerinizin ayr?lmaz konuklar? oldular. Yüzde 47’yle sizleri oraya ç?karanlar? unutup, kendinizi halen onlara kabul ettirmenizin sebebi nedir? Ekranlar?n?z? 28 ?ubatç?larla, darbecilerle, ?ikecilerin emir kullar?yla doldurdunuz. Bak?n TRT’nin ekranlar?na, bak?n kendini muhafazakâr ilan eden di?er TV’lere. Bak?n uçaklardaki gazeteci konuklar?n?za... Bak?n masalar?n?zdakilere...

Muhafazakâr kesimin yazarlar? da gazetecileri de ne çabuk unuttular kendilerine ve o günlerde bu millete ya?at?lanlar?. Ertu?rul Özkök kompleksiyle, ona benzemek için girmedik k?l?k b?rakmad?lar.

Ey muhafazakâr kesim... Ey kendini cemaat zannedenler... Çevrenize bak?n ve omurgas?zl???n?z? görün. Unutmay?n ki yar?n onlar yine gelecekler ve yine sizleri dara?ac?na götürmek için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü onlar “dönekli?in” ne oldu?unu çok iyi biliyorlar. Çünkü onlar bukalemunlar.. Böyle olmayaca??n? dü?ünüyorsan?z, tarihe biraz bak?n derim.

Ben onlarla ayn? ortamda bulunmay?, bu ülkenin haklar? yenen insanlar?na hakaret kabul ederim. Helalle?elim çok do?ru... Ben sizleri ba???layay?m da ordudan at?lan binlerce insanla, ya?ad?klar? ve ya?att?klar?n?zla, ba?örtülü kad?nlar?n ellerinden ald???n?z gelecekleriyle, i?kenceyle öldürttü?ünüz insanlarla, faili meçhule kurban gidenlerle ve di?er ma?dur olan milyonlar?n haklar?yla nas?l helalle?ece?iz... Nas?l helal edece?im bende olmayan o haklar?...

Ve en önemlisi onlar?n yüzüne nas?l bakaca??m.

TARAF Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri