forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

AYDIN DO?AN STAR TV'Y? KANUN? ZORUNLULUKTAN SATMI?...

Aktif .

ahmet_hakan_300Hürriyet yazar? Ahmet Hakan, patronu Ayd?n Do?an'la medya üzerine yapt??? sohbeti kö?esine ta??m??... 

 

Star tv, Milliyet ve Vatan'?n sat???, ATV-Sabah grubunun piyasa de?eri gibi konularda görü?lerini Ahmet Hakan'a aç?klayan Ayd?n Do?an ilginç bilgiler verdi... 

Ayd?n Do?an'la medyay? konu?tum

SABAH ve ATV'nin sat???na dair geçen gün bir yaz? yazm??t?m.
O yaz?ya dün Sabah'tan bir cevap geldi.
Ben de Ayd?n Do?an'? arad?m.
Hem Star, Vatan ve Milliyet'in sat???n?, hem Do?an Grubu'nun durumunu ve hem de Sabah-ATV'nin sat???na bak???n? sordum.
Ayd?n Do?an'?n bu konulardaki yakla??m? ?öyle: ? ? ?
¦ SORU: Siz hep medya ba??ms?zl???n?n ekonomik güçten geçti?ine inand???n?z? söylüyorsunuz, medya ?irketlerinizin 2011 sonuçlar?ndan memnun musunuz?
AYDIN DO?AN: 2011 y?l?nda Do?an medya ?irketleri güçlü bir rekabet ortam?nda yüksek performans gösterdi. Reklam gelirlerindeki büyümeden ve faaliyet kârl?l??? aç?s?ndan memnunum.
2012 ve gelecek y?llarda daha iyi sonuçlar bekliyorum.
SORU: Geçen y?l Milliyet ve Vatan gazeteleri ile Star TV'yi satt?n?z. Neden satt?n?z? Sat?? fiyat? için ne diyorsunuz?
AYDIN DO?AN: Star TV Türkiye'nin ilk özel televizyonudur. Marka de?eri yüksek, reklam gelirleri iyidir. Star TV'yi RTÜK yasas?ndaki k?s?tlamadan ötürü satmak durumunda kald?k. Yoksa Star TV'den bir ?ikâyetimiz yoktu. Çünkü RTÜK birden fazla TV sahibi olundu?unda, bu grubun reklam pazar pay?n?n yüzde 30'u a?mamas? ?art?n? getiriyor. Halbuki Kanal D ve Star TV'nin toplam reklam pazar pay? yüzde 38 düzeyindeydi. Star TV'yi satarak RTÜK ?art?na uygun pay oran?na indik, bu yasal bir zorunluluktu.
SORU: Peki Milliyet ve Vatan gazeteleri?
AYDIN DO?AN: Milliyet ve Vatan gazetelerine gelince...
Milliyet 60 y?l? a?k?n mazisi ile köklü bir kurulu?tur, Vatan gazetesi öncü ve güçlü bir markad?r. Ancak Do?an Grubu olarak medyada küçülme politikas?n? benimsedik. Bu iki gazeteyi de bu politika çerçevesinde satt?k. Fiyatlar? o günkü ?artlara göre olu?tu.
Star TV'yi ve gazeteleri iyi, iki ayr? gruba satt?k. Yeni sahiplerine hay?rl? u?urlu olmas? samimi dile?imdir.
SORU: Siz 33 y?ll?k medya sahibisiniz ve sektörün duayenisiniz. En ciddi rakibiniz Sabah ve ATV Grubu'nun sat??a ç?kmas?n? ve piyasada dola?an fiyat önerilerini nas?l de?erlendiriyorsunuz?
AYDIN DO?AN: Sabah ve ATV Türk medyas?n?n iki önemli markas?d?r. Sabah gazetesi reklam gelirinde sektörde ikinci konumdad?r, bayi sat???nda üçüncü gazetedir.
ATV Türkiye'nin ilk kurulan dört TV'si aras?ndad?r. Hep ilk dört TV aras?nda kalma ba?ar?s?n? sergilemi?tir. Reklam ve marka de?eri t?pk? Sabah gibi yüksektir. Piyasada söylenen rakamlar normaldir. Ama bence piyasada dola?an rakamlar?n üzerinde sat?? ihtimali de vard?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri