forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

'LAST SUPPER' G?B? OLMASIN!

Aktif .

‘Last supper’, Hz. ?sa ile havarilerinin hepsinin birarada bulunduklar? son yemektir. Sonras?nda içlerinden biri Hz. ?sa’y? gammazlayacak ve herkesin bildi?i geli?meler ya?anacakt?r...

 

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

‘Last supper’ m?, Allah korusun...

Dostum “Önemli medya patronlar?ndan birinin kendi gazetesinin yazarlar?n? en k?yas?ya biçimde ele?tiren yazar-çiftin evine neden gitti?ini yazd?n, okudum, yararland?m; ayn? patron hemen ertesi gün ele?tirilen yazarlar?yla birlikte Ni?anta??’nda bir kafedeymi?, buna ne diyeceksin?” sorusunu yöneltince ay?ld?m.

Ne diyeyim, “Allah, Allah” derim...

Yeri ö?rendim: Medyada ‘çetele?mi?’ bir grubun kendilerine yeni elemanlar kazanmak içinhaftada bir içtima yapt?klar? kafeye gitmi?ler... Ayd?n Do?an’?n yan?nda bir zamanlar ‘amiral gemisi’ diye an?lan gazetesinin hemen bütün a??r toplar? varm??... ?nternet siteleri, haberi “Dü?man çatlatt?lar” diye vermi?...

‘Mi?li geçmi?’ yaz???m?n sebebi, bütün bunlar olup biterken benim hayli uzaklarda bulunmam. Ülkeye döndüm, yaz?l?p çizilenlere göz att?m, ?imdi yorum yapabilecek haldeyim...

?lk önce bulu?ma yeri... Bana çok mânidar geldi. Yazd?klar?ndan biliyorum, patronun evinde ziyaret etti?i yazar o çeteyi önemseyen biri; konu?uyla konu?urken kafe bulu?malar?ndan da söz etti?ini san?yorum.

Sizler oray? zaten biliyorsunuz; Medyada çe?itli gazetelerde yuvalanm?? bir ‘çete’nin kendilerine uzak duranlar aras?ndan ‘adam dev?irme’ yöntemine ???k tutmak için Kulis’tede?inmi?tim çünkü... Önce hakk?nda k?yas?ya ele?tiriler yay?mlad?klar?, en pespaye bilgi k?r?nt?lar?n? bile aleyhlerinde delil olarak kulland?klar? ki?ileri, e?er müsait görürlerse, cuma günleri bulu?tuklar? o kafeye ça??r?yorlard?.

Bulu?anlara ‘çete’ deyi?im kendilerini savunmak için kaleme ald??? yaz?larda onlar için bu sözcü?ü kullanan H?ncal Uluç’tan ödünç al?nma... Önce aleyhinde yaz?p sonra kafeye ça??rd?klar? medya camias?ndan pek çok ki?i var.

Ayd?n Bey bir k?sm? her cuma o toplant?lara kat?lan, biri -söylentilere göre- kendisi kat?lmasa bile yenilen-içilenlerin hesab?n? ödeyen gazetesi yazarlar?n? o kafeye götürmekle onlara ne mesaj vermi?tir sizce?

Soruyu kendisine de yöneltti?im dostum do?ru cevab? bildi; san?r?m sizin tahmininiz de bizlerden farkl? de?ildir.

?yi bir okurum da olan dostum, “E?er davet patrondan de?il de yazarlar?n?n birinden gelmi?se...” diye ba?lad??? cümlesini ?öyle tamamlad?: “Bir ara poliiye romanlarda kâtilin suç mahalline geri dönmesine dikkat çekmi?tin ya...”

Gerçekten de öyledir: Kâtiller suç mahalline mutlaka dönerler... O sebeple, olay yeri soru?turma ekiplerinin ilk i?i, kendileri o mahalle gelip incelemelerini ba?latt?ktan sonra etrafta biriken kalabal?ktaki yüzleri gözden geçirmektir...

Bir süre önce burada, ülkemizin önemli medya patronlar?ndan birinin, sat??a ç?kar?lan Sabah-atv grubunun de?eriyle ilgili görü?lerini birinci elden aktarm??t?m. Kendisiyle görü?en bir tan?d???ma, medya patronu, grubun etrafta konu?ulan rakamlardan çok daha fazla edece?ini söylemi?ti. Tan?d???m, “1,5 milyar dolar edebilece?i kanaatinde” dedi bana.

Habertürk’te Fatih Altayl? inanmad???n? yazd?. Bir tek o olsa iyi, rakama ku?kuyla yakla?an ba?kalar? da ç?kt?. Ayd?n Do?an ise de?er konusunda dostumun görü?tü?ü patrondan farkl? dü?ünmüyormu?.

Önceki gün, bir yazar?na, ?u görü?lerini yazd?rd? Ayd?n Bey: “Sabah ve ATV Türk medyas?n?n iki önemli markas?d?r. Sabah gazetesi reklâm gelirinde sektörde ikinci konumdad?r, bayisat???nda üçüncü gazetedir. ATV Türkiye’nin ilk kurulan dört TV’si aras?ndad?r. Hep ilk dört TV aras?nda kalma ba?ar?s?n? sergilemi?tir. Reklâm ve marka de?eri t?pk? Sabah gibi yüksektir. Piyasada söylenen rakamlar normaldir. Ama bence piyasada dola?an rakamlar?n üzerinde sat?? ihtimali de vard?r.”

Kendisini dikkatle dinledi?imi gören ilgili ve bilgili dostum görü?memizin sonunda ?unu söyledi: “Umar?m, o kafede yenilen yemek, kat?lanlar için ‘last supper’ olmaz...”

‘Last supper’, Hz. ?sa ile havarilerinin hepsinin birarada bulunduklar? son yemektir. Sonras?nda içlerinden biri Hz. ?sa’y? gammazlayacak ve herkesin bildi?i geli?meler ya?anacakt?r...

“Umar?m olmaz” dedim hemencecik...

Hepsi birlikte kals?nlar; aman birbirlerinden ayr?lmas?nlar...

 

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri