forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

YAZARLIK RACONU: NED?R, NE DE??LD?R?

Aktif .

ahmet_turan_300AHMET TURAN ALKAN - AKS?YON  

Son y?llarda, “yazarl?k raconu” diye bir dizi yaz?l? olmayan kurallar edebiyat? geli?tirildi. Buna göre, yönetim yazara katiyen kar??mamal?, ona herhangi bir fikir telkin etmemeli ve yazd?klar?n? oldu?u gibi yay?mlamal?d?r.

 

Aksine davran?rsa bas?n hürriyetini zedelemi?, hatta suç i?lemi? olur. Genel çerçevede bu gibi “dilek ve temenni”lerin isabetinden söz edilebilir ama fiilî durum, bu gibi temennileri anlams?z k?l?yor. Daha aç?k konu?al?m, yay?n organlar?, bir parlamento gibi söz ve fikir hürriyetinin kanunlarla korundu?u, fikrî idealizmin sonuna kadar savunuldu?u yerler de?il, her ?eyden önce birer ticari i?letmedir; yazarlar ise sadece fikir veya emek i?çilerine göre biraz daha farkl? statüde çal??an sözle?meli birer emekçi... Bu hususta köpürtülen edebiyata göre, yazarlar, çal??t?klar? yay?n organlar?na bile ba??ms?z ve mesafeli duran birer ?övalye, birer hürriyet ve adalet sava?ç?s? gibi tarif ediliyor.

Bu varsay?m do?ru de?il. Yazarlar?n di?er çal??anlara göre daha geni? bir hareket serbestisi içinde çal??t???, yönetimden daha çok anlay?? ve sayg? gördü?ü elbette do?ru ama sadece Türkiye’de de?il, dünyan?n herhangi bir yerinde çal??t??? kurumdan bile ba??ms?z davranan bir yazar-gazeteci türü yok. Bunun yerine elbette sorumluluk var, duyarl?l?k var; her kurumda varl???n? gayet tabii görmek gereken farkl? hudut çizgileri var.

*

Bir yazar arkada??m?z, gazetesinden ayr?ld?ktan sonra, tam da bu edebiyat? yeniden köpürten ?eyler söylemeye ba?lad?. Ona göre, (hükümete yak?n gazeteleri kastediyor) hükümeti ele?tirmek yasak oldu?u gibi aksine her icraat?n? övmek hatta dalkavukluk derecesinde abartmak mecburiyeti söz konusu. Meselâ, Deniz Feneri soru?turmas?, Hrant Dink dosyas?, Uludere gibi yaz?lmamas? gereken tabular. Pek çok gazetede meslek ilkeleri de?il, siyasi prensipler geçerli; gazeteler ise nüfuz ticaretiyle para kazan?yor, siyasi bask?yla ilan toplan?yor ve gerçek tirajlar saklan?yor vs...

*

Diyelim ki ileri sürülen ?ikâyet konular?n?n hepsi de do?ru; söylenenler, çok kritik bir noktada samimiyet testinin yöneltti?i basit bir cevaba dayanam?yor nedense. O soru ?udur: “Madem öyleydi, niçin ?imdiye kadar sustun ve bekledin?”

Y?llardan beri devam edegelen bir gazete-yazar ili?kisi sona erdikten sonra geriye dönüp kurum ele?tirisi yapmak, do?rusu hiç samimi görünmüyor. Kald? ki o yazar, gazetesinde y?llarca sayg? ve itibar gördü?ünü, kar??l???n? fazlas?yla ald???n? nedense hat?rlam?yor.

*

Yazarl?k, di?er i? kollar?na göre hayli s?ra d??? bir meslek. Bir yay?n organ?nda yazmak, sözle?me ile ba?lanmak, yazara istedi?i her ?eyi yapabilece?i ve yazabilece?i anlam?na gelmiyor. “Çomak hep benim elimde olsun, davul hep yay?n organ?n?n boynunda as?l? kals?n” ?eklinde anla??labilecek bir konforu yok yazar?n. Ayr?ca bu tarz ak?l yürütmenin hakl? görülecek taraf? da yok. Yazarla çal??t??? yay?n aras?nda anla?mazl?k vuku bulunca problem çok basit ve anla??l?r bir usulle, i? dünyas?n?n yak?ndan bildi?i ve uygulad??? bir yolla çözülüyor: Yazar i?yerinden ayr?l?yor veya yay?n organ? yazar?n sözle?mesini sona erdiriyor. Yazarl?k, devlet memuriyeti de?il; i? akdi, yazar aleyhine k?r?lgand?r. Sektörde i?e ba?layan ve çal??an herkes bu basit prensipleri bilir. Hükümeti desteklesin veya muhalif tan?nm?? olsun, gazetesinde y?llarca devam eden hakl? bir k?dem kazanm?? ?öhretli isimlerin bile günü gelince ceketini al?p gitti?ine hemen herkes ?âhit olmu?tur. Dün böyleydi, yar?n da öyle olacak.

*

Bu sat?rlar? kaleme almak, ayn? statüde çal??an bir ba?ka yazar için elbette ho? de?il, üstelik meslekî dayan??may? içeriden çürütmeye kalk??an bir tarzda anla??lmas? da mümkün fakat hakikatte olup biten budur ve ben, bir gazetede yaz?yor olman?n, ancak ölümle nihayete erecek bir Katolik evlili?i gibi olmas?na taraftar de?ilim. An gelir, beraberliklerin vâdesi dolar ve o an “Ben de bildiklerimi aç?klarsam, siz gününüzü görürsünüz” nevinden intikamc? tepkiler gösterip s?zlanmak, fikirlerin kendisiyle de?il, ?ahsiyetle ilgili bir ?eydir.

http://www.aksiyon.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri