forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cumhuriyet_soruFehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde Cumhuriyet Gazetesi'yle ilgili ilginç tespitlerde bulundu. Kula??na gelen bir kulis bilgisini aktaran Koru, Baz? Cumhuriyet yazarlar?n?n CHP'den umudun kesildi?i bilgisini aktard?.. 

Fehmi Koru'nun Star'da Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?... 

Cemaat’in gücü

Eski Cumhuriyet’çi bir dostum, “Benim umum ne?riyat müdürü dalga m? geçiyor?” diye bana sordu. Cumhuriyet’te geçirdi?i günleri hayli ne?eli bir dille kitapla?t?ran eski yay?n yönetmeni, önceki gün, Milliyet’te, son haftan?n popüler tart??mas?na Cemaat’in gücünü irdeleyen bir yaz?yla katk?da bulundu.

Cemaat’in gücünü futboldan biliyormu?...

Siz de ?a??rd?n?z, de?il mi? ?a??rmay?n. Asl?nda Cemaat’in futbola ilgisinden de?il de organizasyon yetene?inden söz ediyor... En iyisi okuyal?m:

“Futboldan. Evet öyle. Yurtd???ndaki organize halleri çok iyidir. 2008 y?l?nda Avrupa Futbol ?ampiyonas?’n? izliyordum. Türkiye yar? finale kalm??, Basel’de Almanya’yla oynayacakt?. Oteller, pansiyonlar doluydu. Yer bulam?yordum. Cemaatten bir meslekta??m? arad?m, derdimi anlatt?m. Çok geçmedi cep telefonum çald?, birkaç saat içinde yatacak yer bulunmu?tu Basel’de...”

Benzer bir olay? daha sonra da ya?am??, ama bu defa Durban ve Cape Town’daki (Güney Afrika) otellerde Cemaat yer bulamam??... “Sonunda beni her iki ?ehirde de Gülen Cemaatiokullar?n?n yurtlar?nda misafir ettiler” diyor...

Yaz?s?n? “Bakal?m, önümüzdeki haziran-temmuz aylar?nda Polonya ve Ukrayna’da yap?lacak Avrupa Futbol ?ampiyonas?’nda yolum yine onlara dü?ecek mi?” dipnotuyla bitirmi? yazar...

Dostum “Ba?ka örnekler de vermi?” itiraz?m? dinlemedi, “?aka gibi” dedi ve ekledi: “Öyle bir durumda kald???mda Google üzerinden arama yap?yorum, bir yerlerde bir oda mutlaka ç?k?yor...”

Hayli de?er verdi?im bir yazara dokundurmas?na biraz da “Cumhuriyet’te neler oluyor?”sorusuna en iyi cevab? ondan alabilece?im dü?üncesiyle tahammül ettim. Aramas?n?n sebebi de dünkü yaz?mdaki bir yanl?? anlamay? düzeltmekmi?...

“Sen sol kökenden gelmedi?in için o kesimde fraksiyonlar?n nas?l do?du?unu, ittifaklar?n nas?l kuruldu?unu bilmiyorsun. Solda her zaman iki belirgin fraksiyon olmu?tur. Moskova ilham kayna?? iken birileri Çin’i ke?fetti sözgelimi... T?P kuruldu, kar??s?na Milli Demokratik Devrimciler ç?kt?. Birileri ‘Bütün dünya i?çileri birle?in’ slogan? alt?nda evrenselli?i savunurken, ba?kalar? Marks’tan ‘Asya Tipi Üretim Tarz?’ tezini ke?fedip “Biz farkl?y?z” diye kar??lar?na dikildi.”

Anlad?m. Sürekli devrim sürekli ihtilâf do?urmu?, ihtilâflar da fraksiyonlar?... “Gazete ?imdi böyle bir karma?a ya??yor” dedi dostum. CHP’den umut kesmi?ler. Hükmü ?u oldu: “Aray?? içindeler...”

Kimse henüz ‘AKP’ci’ olmam??, kimse de ‘Cemaatçi’“Ancak” dedi dostum, “?ki tarafa da ilgi büyük. Bu da gazetenin yay?n politikas?na yans?yor. ?zlenen dengeli politika ise baz?lar? baya?? dogmatik olan yazarlar?n öfkesini davet ediyor.”

Mustafa Sönmez bir süredir Cumhuriyet’te yaz?yor, ama son tart??ma ba?lad???ndan beri gazetesinin yay?nlar?n? be?enmedi?ini, bir yaz?s?nda man?etleri ‘sade suya tirit’ gördü?ünü yazarak ilân etti. Kö?e yazarlar? do?ru tespitlerde bulunuyorlarm??, ama...

Ben de Mustafa Sönmez’in ismen övdü?ü yazarlardan birinin ‘AKP’li’ mi oldu?unu -yazd?klar?ndan hareketle- sorgulad?m dün... Ak Partilileri temel tercihlerde ‘anti-emperyalist’, ?srail ile mesafeli, ABD’nin politikalar?na direnir buluyor da ondan...

Geç kalm?? bir ke?if belki, ama yine de Cumhuriyet’te ç?kmas? sebebiyle önemli...

“Hay?r” dedi gazeteyi içeriden tan?yan dostum. “Mutlaka birileriyle olan görü? farkl?l???n? iyice belirgin hale getirmek için yaz?lm??t?r o yaz?lar; muhtemelen yeni bir k?r?lma ya?anm?? ve iki cephe olu?mu?tur. Eski günlerdeki gibi. Biri di?erine üstün gelebilmek için kullan?yordur son olay?n de?erlendirmesini...”

Ne sebeple olursa olsun, Cumhuriyet’in geldi?i noktay? ilginç buluyorum ben.

Davos tepelerine yapt???m son seyahat geldi akl?ma. O s?rada yazd???m gazete Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli geli?meler bekliyordu ve eski bir Davosçu olarak da?a t?rmanmak bana dü?mü?tü. Otelleri yoklad?m; toplant?lara yak?n yerlerde oda bulamad?m.“Bizimle kal” teklifi Zaman ad?na Davos’a kat?lanlardan geldi. Birlikte bir dairede kald?k.

Ekleyeyim: Google-öncesi bir dönemdi.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri