forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivanc_buyukFEHM? KORU: Kurucusu George Friedman ve e?i Meredith benim ‘Neo-Ç?lg?nlar’ ad?n? takt???m tayfan?n birer eleman? asl?nda. 

 


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI... 

Stratfor deyip geçmeyin

Ço?u ki?i ‘Stratfor’ örgütünün ortal??a saç?lan iç-yaz??malar?na bak?p “Bize tuzak” sonucunu ç?kar?yor. Yaz??malar? elde edip gazetelerle payla?anlar?n niyetini elbette bilemem; ancak tuttuklar? notlar?n herkesin bilgisi dahiline girmesinin kurucusu kar?-kocayla örgüt ?emas?nda tepelerde yer alanlar?n ho?una gitmedi?ine kal?b?m? basar?m.

Stratfor ald??? yarayla fazla uza?a gidemez.

‘Becerikli’ Faruk Demir’e de üzülece?i bir haberim var: Stratfor’a ‘kaynakl?k’ etti?i için 18 ay boyunca 20 bin dolar al?yordu ya, bu kendisini ‘önemsiz’ bir ‘kaynak’ yap?yor; çünkü aç?klanan yaz??malar?n gösterdi?ine göre, çok daha yüksek ödeme yap?lan ‘kaynaklar?’ var Stratfor’un... 

Güzel bir tezgâh bu Stratfor asl?nda; kar??lar?na gelecek CIA’den biriyle asla konu?mayacak insanlar?, “Biz özel bir ara?t?rma kurumuyuz” diye yakla??labilir k?lm?? ve konu?turmu?lar. Sonra da ö?rendiklerini yüksek meblâ?larla ‘abone’ ettikleri istihbarat örgütlerine rapor etmi?ler... 

Ne güzel, de?il mi?

Kurucusu George Friedman ve e?i Meredith benim ‘Neo-Ç?lg?nlar’ ad?n? takt???m tayfan?n birer eleman? asl?nda. ‘Karanl?klar Prensi’ Richard Perle dahil pek çok Neo-Ç?lg?n’?n feyz ald??? ?ikago Üniversitesi’nden Leo Strauss’un çömezi olmakla övünen biri Friedman. 

Örgütün 3 numaras? Fred Barton daha önceleri US Diplomatic Security Service adl? bir devlet istihbarat biriminde çal??m??. ?srail Ba?bakan? Yitzak Rabin’in, Haham Meir Kahane’nin suikastlar? ile 11 Eylül öncesi bir dizi ideolojik eylemin soru?turmas?n? yürütmü?... ?lgi alan? ?srail. Mavi Marmara konusunu i?ledi?i raporda, geminin ‘ne oldu?u belirsiz’ kesimlerce finanase edildi?ini yazmas? bundan... 

Rusya ve Ortado?u Stratfor’un özel ilgi alanlar?... ?srail’den yay?n yapan Ynetnews’ün inceledi?i yaz??malardan ?srail ile Rusya aras?nda bir bilgi aktar?m? köprüsü kuruldu?u anla??l?yor. ?srail Ruslar’a Gürcistan’a satt?klar? ?nsans?z Hava Araçlar?’n?n (?HA) ‘gizli kodlar?n?’ vermi?; buna kar??l?k Rusya da ?ran’a satt??? Tor-M1 füze sisteminin kodlar?n?... 

TR325 kendisini ‘stratejist’ olarak tan?tan, Ak Parti’ye, Ba?bakan Tayyip Erdo?an’a, Genelkurmay Ba?kanl???’na yak?n oldu?unu iddia eden ‘Becerikli’ye Stratfor’un verdi?i kodad?. ‘TR’ Türkiye’nin k?salt?lm???... Rakamlar da Stratfor istihbaratç?lar?na onun ne kadar ‘de?erli’ veya ‘de?ersiz’ bir kaynak oldu?unu gösteren i?aretler... 

Stratfor’a ‘kaynakl?k’ etmeyi kabul eden ki?iler örgüte yaln?z kendileri bilgi sa?lam?yor, ba?kalar?yla ili?ki kurmas?nda da arac?l?k ediyorlar. Lübnan ordusunda üst düzey bir komutan oldu?u san?lan ‘ME1’ kodadl? kaynak sözgelimi; üniversite ö?rencileri, Hamas üyeleri, Lübnan’da görevli Arap diplomatlar ve gazetecileri de kaynak olarak sunmu? örgüte... Bunun kar??l???nda maa?? 2011 y?l?nda 6 bin dolara yükseltilmi?... 

Brezilya’da birine 8 bin, bir Avustralyal?’ya 6250 dolar maa? ödüyormu? Stratfor; bizim ‘Becerikli’nin maa?? ise sadece 1666 dolara geliyor... . ME kodadl?n?n rakam? 1 iken bizimkinin 325... ME1 kodlu ki?i maa??n?n hakk?n? Stratfor’a çok de?erli gazeteci kaynaklar kazand?rarak da göstermi?... 

Özelliklerinden etkilenen TÜS?AD’?n Washington’a temsilci atad??? Emre Do?ru Stratfor’a 22 Aral?k 2010 tarihinde gönderdi?i notta Ankara’dan bir dizi ki?iyi ‘kaynak’ olarak öneriyor... Biri için “CHP’nin son kurultay?nda yönetimine girmeyi ba?aran, geçmi?te üç kez PKK’n?n ate?kesini önceden haber veren ve dedi?i ç?kan Kürt kayna??m” diyor.

TPAO’da çal??an biri erkek di?eri kad?n iki ki?iyi de ‘kaynak’ olarak öneriyor. Erkek Ortado?u, kad?n ise Kafkasya, Orta Avrupa ve Karadeniz görev alan?na giren enerji uzmanlar?ym??... Bir di?eri Türk Silâhl? Kuvvetleri’nin stratejik ara?t?rma merkezinde uzmanm??... “??birli?ine istekli” diyor Emre Do?ru... Bir ba?kas?, Türk Hava Kuvvetleri’nden komutan?n konu?malar?n? da yazan subay, “Ben size bilgi sa?lar?m”demi?... D?? Ticaret Müste?arl???’nda bir s?n?f arkada?? varm??, elinden tutup pek çok ba?ka uzmanla tan??t?rm?? Emre Do?ru’yu... 

Ne güzel tezgâh ama... 

Taha KIVANÇ / STAR GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri