forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

huseyingulerceHüseyin Gülerce Zaman'daki yaz?s?nda Ergenekon'un son dönemde güç toplama pe?inde ko?tu?unu savundu. 

 

 

Gülerce'nin yaz?s?... 

Ergenekon güç toplarken... 

Vesayet rejimini ve onun darbeler için kaos haz?rlay?c? yap?lanmas? Ergenekon'u hafife alanlar fena yan?l?rlar.

?u anda Ergenekon, üç cephede birden güç toplama hamlesi ba?latt?. Hrant Dink davas? karar?na tepki, Sivas katliam? davas? karar?na tepki ve Nedim ?ener ile Ahmet ??k'?n tahliyeleri üzerlerinden kamuoyu olu?turma... Ergenekon'un ne oldu?unu, mahkemelerce kabul edilen iddianameden hat?rlatal?m:

"Ergenekon silahl? terör örgütünün yönetici kadrolar?n?n, toplumda ve devlet kademelerinde önemli görev ve mevkilerde bulunmu? ki?ilerden olu?tu?u, amaçlar?na ula?mak için gerekli silah ve mühimmat? ve di?er malzemeleri kolayl?kla temin edebildikleri, devletin çok gizli belgelerini kolayl?kla ele geçirdikleri... Dan??tay suikast?n? gerçekle?tirdi?i... Toplumda sayg?nl??? olan kanaat önderleri ve dinî liderlere yönelik suikast planlar? ve silahlarla birlikte yakaland?klar?... Medyay? kullanarak örgüt kararlar? do?rultusunda kamuoyu olu?turduklar?, nihai olarak TSK içerisinde kendilerine destek vereceklerini umduklar? ki?ilerin yard?mlar? ile yürütme ve yasama organlar?n? ortadan kald?rmaya te?ebbüs ettikleri, 2003-2004'te haz?rlad?klar? darbe planlar?n? uygulamaya koyduklar? anla??lm??t?r..."

Ergenekon denilen derin yap?lanman?n, bugün en büyük numaras?, kamuoyunu etkilemektir. Kontrollerindeki medya vas?tas?yla gerçeklerin tersyüz edilmesi, hukuksuzluklar?n üzerine ?al örtülmesi ve hakikatlerin perdelenmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Bu numaray? Susurluk'ta ba?ar? ile gerçekle?tirdiler. Derin devlet Susurluk'taki kazada, yakay? çok fena ele vermi?ti. Üzerine biraz gidilince, vesayetin yönlendirdi?i sivil toplum örgütleri ve medya devreye girdi. Devletteki kirlenmi?li?ine kar?? ba?lat?lan kampanya, bir anda "?eriat" tehlikesini ve irtica tehdidini hedef alan bir laiklik gösterisine dönü?üverdi. Fatura Erbakan'?n ba??nda oldu?u hükümete kesildi ve 28 ?ubat sürecine, iyi bir malzeme haline getirildi.

Ayn? abra kadabra numaras? ile ?imdi Ergenekon davalar? itibars?zla?t?r?lmaya ve Dink cinayetinin, Sivas katliam?n?n faturas? AK Parti hükümetine kesilmeye çal???l?yor.

Hat?rlay?n?z, ?a??rt?c? ilk gösteri Hrant Dink cinayetiyle ilgili "örgüt var ama delil yok" diyen mahkeme karar?n?n protesto gösterileri s?ras?nda yap?ld?. Ergenekoncu bilinen gazeteciler ve yazarlar, kalabal???n içinde boy gösterdiler. Katilleri Ergenekon'da aranan Hrant'?n cenazesinde bunlar?n ne i?i vard?? Cevab? Dink'in en yak?n arkada?? Etyen Mahçupyan verdi. (Hrant'?n Arkada?lar?, 2 ?ubat 2012 ve Hrant'?n Parazitleri 5 ?ubat 2012 Zaman.)

"Hrant, Ergenekon sürecini her boyutuyla iliklerinde hissediyordu. Hrant'?n sahiplenilmesi, hükümet kar??t? marazi laikli?in 'sol' kisvesi alt?nda yeniden üretilmesine vesile oldu. Hrant'?n öldürülmesi, onu kendisi olmaktan ç?kararak kullan?labilir bir malzeme haline getirdi. ?kinci a?amada ise devlet, bugünkü hükümetle yer de?i?tiriyor ve özgürlük mücadelesinin ekseni, AKP kar??tl??? olarak kurgulan?rken, devlet de Ergenekon davalar?n?n itibars?zla?t?r?lmas? sayesinde ihya edilmeye çal???l?yor..."

Be? san?k için Sivas davas?n?n zaman a??m?na u?ramas?ndaki protestolar da böyleydi. Sol gösteri, baz? Alevi derneklerinin de deste?iyle, Sivas katliam?n?n özünü, Ergenekon'dan kaç?rma numaras?na dönü?üverdi. Mad?mak Oteli'nde 37 ki?i göz göre göre yak?ld?. 7 saat boyunca hiçbir güvenlik müdahalesi yap?lmad?. En ba?ta dönemin valisi, 6 bin askeri bekleten tugay komutan?, Genelkurmay, ba?bakan, ba?bakan yard?mc?s?, ihmal ve görev kusurundan sorumludur. Bu sorumluluk, Mara? olaylar?, Çorum olaylar?, Gazi Mahallesi olaylar? için de geçerlidir.

Sivas katliam? için yeniden bir dava aç?lmas? gerekirken, faturay? AK Parti'ye kesmeye çal??mak, düpedüz Ergenekon perdelemesi yapmakt?r. Demokratikle?me cephesini birbirine dü?ürme oyunlar?na paralel giden bu numaralara kar?? aman dikkat...

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri