forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

??TE YEN? REYT?NG S?STEM?N?N DETAYLARI

Aktif .

kumandaAli Eyüpo?lu, Milliyet Gazetesi'nin Cadde ekinde yay?nlanan yaz?s?nda yeni reyting sisteminin detaylar?n? yazd?... 

 

 

??te Eyüpo?lu'nun yazd?klar?... 

?ki SES aras?ndaki farklar

2006’n?n SES’inde ‘Aile Reisi’ vard?, yenisinde onun yerini ‘As?l Gelir Getiren Ki?i’ (AGG) ald?. Eski ara?t?rmada ‘gelir’ yoktu, ‘Aile Reisi’yle e?inin e?itim ve mesleklerinin yan? s?ra onlar?n anne ve babalar?n?n e?itimi belirliyordu hangi SES Grubu olduklar?n?.
Önceden ‘Aile Reisi’nin ve e?inin üniversite mezunu olmas? A Grubu yapm?yordu onlar?...
Onlar?n, anne ve babalar?n?n da üniversite mezunu olmalar? gerekiyordu. ?imdi bu de?i?ti.
‘As?l Geliri Getiren’ (AGG) ki?iyle e?inin mesle?i ve geliri belirliyor ‘Hane Halk?’n?n hangi SES grubundan oldu?unu.
?ayet, “Nedir bu A, B, ABC1 ya da D, E Grubu? Neye göre s?n?fland?r?yorlar insanlar??” diyenlerdenseniz i?te size f?rsat.
Bu yaz?y? okuyunca karar verebilirsiniz hangi Sosyo-Ekonomik Statü’nün (SES) insan? oldu?unuza...

A SES Grubu: Yüzde 4
* Hemen hepsi üniversite mezunu, yüzde 30 dolay?nda lisansüstü.
* Yar?ya yak?n?, ücretli çal??an, nitelikli uzman (avukat, doktor, mühendis vb.)...
* Yüzde 10’a yak?n?, 20’den fazla çal??an? olan beyaz yakal?.
* Yüzde 20’si irili ufakl? i?yeri sahibi (bunlar?n yar?ya yak?n?n?n yan?nda çal??an? yok)...
* E?i olan AGG’lerin yüzde 40’a yak?n?n?n e?i çal???yor.
* Hanelerin yüzde 20’si para biriktiriyor.
* Yüzde 30’u tatilini tatil köyü/otele giderek de?erlendiriyor.
* Hanelerin yar?s?na yak?n?nda kitapl?k/kütüphane var.

B SES Grubu: Yüzde 9
* Üniversite/lisansüstü oran? yüzde 60’larda... Yüzde 35 civar?nda 2 y?ll?k yüksek okul veya lise mezunu.
* Yüzde 60’? memur, teknik personel, uzman (yönetici olmayan)...
* Yüzde 15’i irili ufakl? i?yeri sahibi (bunlar?n ço?unun yan?nda 1-5 aras? çal??an? var)...
* E?i olan AGG’lerin yüzde 30’unun e?i çal???yor.
* Hanelerin yüzde 13’ü para biriktiriyor.
* Yüzde 20’si tatilini tatil köyü/otele giderek de?erlendiriyor.
* Hanelerin yüzde 30’unda kitapl?k/kütüphane var.

C1 SES Grubu: Yüzde 22
* Yüzde 60’? lise mezunu (Bunun içinde yüzde 20 meslek lisesi); yüzde 10’u yüksekokul ve üstü.
* Yüzde 40’? esnaf, dükkan sahibi; yüzde 30’u kalifiye i?çi (lise e?itimli)...
* Yüzde 15’e yak?n memur, teknik eleman.
* Yüzde 15’e yak?n? emekli.
* E?i olan AGG’lerin yüzde 13’ünün e?i çal???yor.
* Hanelerin yüzde 5’i para biriktiriyor.
* Yüzde 20’si tatilini tatil köyü/otele giderek, yüzde 40’a yak?n? yak?nlar?n? ziyaret ederek de?erlendiriyor.
* Hanelerin yüzde 20’ye yak?n?nda kitapl?k/kütüphane var.

C2 SES Grubu: Yüzde 29
* Yüzde 20’ye yak?n? lise mezunu... Ortaokul ve daha dü?ük e?itimli oran? yüzde 80.
* Ço?unlukla ilkokul mezunu, düzenli çal??an i?çi (Yüzde 60’lar dolay?nda)...
* Yüzde 10 kadar? tek ba??na seyyar olarak çal???yor.
* Yüzde 20’si emekli, çal??m?yor.
* E?i olan AGG’lerin e?inin çal??ma oran? yüzde 10’un alt?nda.
* Yüzde 70’i tatile ç?km?yor, ç?kanlar yak?nlar?n? ziyaret etmek için memlekete gidiyorlar (yüzde 25)...
* Hanelerin yüzde 10’unda kitapl?k/kütüphane var.

D SES Grubu: Yüzde 28
* Yüzde 70’in üzerinde ilkokul mezunu veya illkokul terk, gerisi ortaokul.
* Yüzde 30 kadar emekli, çal??m?yor.
* Yüzde 20’nin üzerinde i?çi (ço?unlukla parça-ba?? ça??an)...
* Yüzde 30’u küçük çapl? çiftçi.
* Yüzde 10’a yak?n? ev kad?n?.
* Yüzde 80’i tatile ç?km?yor, gerisi memlekete gidiyor.

E SES Grubu: Yüzde 9
* Yüzde 95’i ilkokul mezunu veya ilkokul terk.
* Yüzde 30’a yak?n? i?siz (ço?u yard?mla geçiniyor)
* Yüzde 40’? emekli, çal??m?yor; yüzde 30’u emekli, i?çi olarak çal???yor.
* Geri kalan yüzde 20’nin üzerinde hanede AGG ev-kad?n? (düzenli geliri olmayan yard?mla geçinen)...

http://cadde.milliyet.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri