forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

APTALLAR MEVS?M?

Aktif .

tahakivancTAHA KIVAN: Her yazar, e?er gerekten 'yazar' muamelesi gryorsa, sad?k bir okur kitlesine sahip demektir; O 'kitle' tek bir ki?iden ibaret de olabilir, onbinlerce de...
Bir yazar? ayakta tutan, nefes almas?n? sa?layan okurlar?ndan grd? ilgidir zaten; ilgi grmeyen bir yazar havas?z kal?r ve yazmaya devam etse de kendisinden hay?r gelmez.

En az mdavim okurlar kadar, yaz?y? gndermemle bas?lmas?na kadar geen sreteki az say?da okurun ilgisini de nemseyenlerdenim ben. Dzeltmen, yaz? i?leri mdr, yay?n koordinatr, yay?n ynetmeninin... Muhtemel bir bilgi veya mant?k hatas?yla okurlar?n kafas?n? kar??t?rmay? nlemek ancak o ilgiyle mmkndr nk... ?urada bir hata m? var acaba? dediler mi, mest oluyorum.

Gazetelerde ?u s?ralarda hata stne hata yap?l?yor. Bir-iki de?il, birbiri ard?na mselsel hatalar bunlar ve giderek vahim bir hal alabilir endi?esi ta??yorum. Kimi isim veya grev benzerli?i yznden yanl?? foto?raf kullan?yor, kimi eski bir foto?raf? gncel bir olayla ilgiliymi? gibi gsteriyor; sadece yaz?lardaki bilgilerde hata yap?lm?yor art?k, eski bir yaz? sanki yeniymi? gibi de sunulabiliyor...

Amerikal? meslekta?lar?m?z yaz aylar?na 'silly season' ad?n? takm??lar; 'aptal mevsim' demek... S?caklar insanlarda al??ma i?tah?n? azalt?p dikkati da??tacak yeni me?galeler ?kart?yor ya, bu durumdan gazeteler ve gazeteciler de etkileniyor. Gazeteyi haz?rlayan ana kadronun nemli bir blm tatile ?k?nca geride kalanlarla idare etmek gerekiyor; baz? gazeteciler tatil beldelerinden katk?da bulunmaya devam ediyor, ama da??n?k dikkatle hata yapma riskleri art?yor.

Yaza 'aptal mevsimi' ad?n? aptalca hatalar yap?ld??? iin takm?? Amerikal? gazeteciler...

Dn Milliyet'te bir k?e yaz?s?n?n alt?nda ?u 'NOT' yer al?yordu: ?nternette yer alan yanl?? nedeniyle dnk k?emde D??i?leri Szcs Burak zgergin'in foto?raf? yerine, sehven eski D??i?leri Bakanl??? Szcs Levent Bilman'?n foto?raf? ?km??t?r. Dzeltiyor, zr diliyorum.

Geen gn burada ben de benzer bir yanl??l?k yznden 'dzeltme' koymak zorunda kald?m; bu sebeple fazla nemsenecek bir durum grmyorum foto?raf kar??mas?nda Ancak, o hata bir tek 'NOT' konulan k?e yaz?s?nda yap?lmad? ki, Do?an Grubu'nun hemen btn gazeteleri eski-yeni szcy kar??t?rm??t? ayn? haberi verirken...

Ortak mutfak kullanmaya ba?lad??? anla??l?yor grubun; her gazete Szc foto?raf? lz?m diye ayn? yere ba?vurmu? olmal?; yoksa btn gazeteler ayn? hatay? neden yaps?n?

in/Urumi'de Uygur Trkleri'ne kar?? Han inlilerinin giri?ti?i katliam eylemi, en arp?c? foto?raflar?yla ayn? grubun amiral gemisi say?lan gazetesinde yans?t?ld?: Boylu boyunca ve kanlar iinde yatan gzleri ekik insanlar... Geri etraftaki otomobil oklu?u biraz ?a??rt?c?yd?, ama yine de Urumi'den eylem sonras? grntleri olarak zihinlerimize ak?ld?.

Grntleri inceleyen China Daily gazetesi Hrriyet'te (ve Milliyet, Posta, Radikal ile Szc'de de) ?kan foto?raf?n Urumi ve Uygurlar'la bir ili?kisi bulunmad???n? a?klad?. Hrriyet'in tam sayfa yay?mlad??? foto?raf in'in Hangchu kentinde 15 May?s gn meydana gelen bir trafik kazas?yla ilgili de?il miymi??

Hrriyet ve karde? gazetelerinden birinde dzeltme yap?ld???n? grmedim. Gazetelerin okurlar? foto?raftaki grntnn Urumi'deki katliamla ilgili oldu?unu san?yorlar hl...

Ergun Babahan da star'da Hrriyet'in bir garip tavr?na dikkat ekmi?ti bir sre nce... Deniz Kuvvetleri Komutanl??? bnyesinden bir Tmamiral'in durduk yerde ve Yksek Askeri ?ura'ya az bir zaman kalm??ken istifas?yla ilgili 'zel haber' Hrriyet'te imzas?z ?kt?. Bu kadar nemli bir haber hangi muhabirin rn? diyor soruyordu hakl? olarak ve kimbilir hangi d?nceyle...

nce ?u 'Not'u okuyun; ne oldu?unu hemen anlataca??m: Dn teknik bir yanl??l?k sonucu 21 Haziran 2009 tarihli yaz?m?z bu stunda tekrar yay?mland?. zr dileriz. O.E.

O.E. Hrriyet ba?yazar? Oktay Ek?i'nin k?saltmas?. Garip olay Oktay Ek?i'nin tatilden dnd? gn ya?and? Hrriyet'te; 11 Temmuz tarihli Hrriyet'te ?kan yaz? asl?nda 21 Haziran'da yay?mlanm?? eski bir yaz?yd?...

Hrriyet okurlar?ndan Oktay Ek?i'yi hastalar? iki gerekle kar??la?m?? oldular: Kendisi gibi yaz?s? da eskimiyor k?demli ba?yazar?n; o yaz?s?nda a?klama bekledi?i yetkililer Hrriyet... Ba?yazar... dememi?, a?klama yapmam??lar...

Orada bir ?eylerin iyi gitmedi?i belli de, bunu 'aptal mevsimi'nde yap?lan aptall?klarla m?, yoksa daha derin ve kal?c? bir sebeple mi a?klayabiliriz, bilmiyorum.

?yi oluyor ama; hatal? Hrriyet'in sayfalar?nda dola?mak daha byk keyif veriyor...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri