forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasmet_babaoglu_260HA?MET BABAO?LU: Medyac?lar?n derdi ne? Halk?n bilgilenme hakk?na sayg?l? haberler yapmak m?? Yoksa gösteri?i bol komplo hikâyeleri uydurmak ve alabildi?ine heyecan yaratmak m??

 

Ha?met Babao?lu, Suriye'nin Türkiye'ye ait ke?if uça??n? dü?ürmesi ve sonras?nda medyada yer alan yorumlar? Sabah Gazetesinde yay?nlanan yaz?s?nda de?erlendirmi?... 

Uçakla birlikte medya da dü?tü!

Bu ülkede insanlar medyadan ne talep ediyorlar? Olup bitenler hakk?nda gerçekten bilgilenmeyi mi, yoksa heyecan ve gerilim arzular?n?n tatmininimi?
Bazen bu soru akl?ma fena tak?l?yor...
Peki medyac?lar?n derdi ne?
Halk?n bilgilenme hakk?na sayg?l? haberler yapmak m?? Yoksa gösteri?i bol komplo hikâyeleri uydurmak ve alabildi?ine heyecan yaratmak m??
Söyleyin, kafan?zdaki do?ru cevap ikinci ??ka daha yak?n, de?il mi?

***


Genç bir tv muhabiri Hatay'?n Suriye s?n?rlar?na yak?n bir sahil bölgesinden, yani sava? uça??m?z?n dü?tü?ü noktan?n birkaç kilometre uza??ndan merkez stüdyoya ba?lan?p ne anlat?yor, dersiniz...
F4E tipi uçaklar?n imal edili?lerinden bu yana ya?ad?klar? kaza ve k?r?mlar?anlat?yor.
Haberi birlikte izledi?imiz arkada??m bana dönüp "sahi yahu" diyor ku?kulu gözlerle; "uçak kazayla dü?tü de, Suriye üzerinde bir bask? yarat?p müdahale etmek için bütün bunlar? NATO tezgâhl?yor olabilir mi?"
?nsaf yahu, demek zorunda kal?yorum. Öyle ya, Suriye 'uça?? dü?ürdük' diye resmi aç?klama yapmad? m??
Bu sefer ba?ka bir kanala geçiyoruz.
Orada da "?srail veya ABD uça??m?z? dü?ürmü? olabilir mi?" imalar? ta??yan tart??malar var.
?yi, tart??al?m! Ama daha önce ?effafl??a ve sa?lam bilgilere ihtiyac?m?z yok mu? Var.
Peki böyle bir bilgi ak??? var m?? Yok.

***


Resmi aç?klamalara göre uçak "ke?if uçu?u" yap?yormu?.
Ama askeri kaynaklar "o saatte ke?if uçu?u olmaz, zaten ke?if uçu?u kavram? eskidi, bu e?itim uçu?udur" diyor.
Anlayaca??n?z, daha ilk ad?mda bilgi kirlili?iyle kar??la?m???z, arkas?n? getiremiyoruz.
Böyle durumlarda görev tv'lere göre daha uzun boylu analiz yapabilecek gazetelere dü?er ya...
Fakat onlar "köylüler bir uça??n daha oldu?unu iddia ediyor" türünden ucuz heyecanlara ve "uça?? uçaksavarlar m? vurdu, yoksa Rus füzeleri mi?" meselesine kilitlenmi? durumdalar.

***


Hepsi bir yana...
Kamuoyu pilotlar?n atlay?p atlamad?klar?, sa? olup olmad?klar? konusunda merak içinde.
Kald? ki, günümüz teknolojisiyle bu konunun karanl?kta kalmas? imkâns?z gibi bir ?ey ama kimseden ses ç?km?yor.
AHaber'de güvenlik konular?ndaki ilginç yorumlar?yla öne ç?kan Mete Yarar sonunda patlad?. "Pilotlar?n konu?malar? bile kay?tl?d?r, bunlar bilinir" dedi ve ekledi: "Resmi aç?klamalarda bu kadar eksik bilgi kafalar? kar??t?r?yor."
??te en kötüsü ve tehlikelisi budur.
?htiyaç duyulan bilginin eksik kalan taraflar?n? karanl?k odaklar doldurmaya kalk???r.

http://www.sabah.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri