forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

'SAVA?AN ?AH?N MEDYASI' Y?NE ??BA?INDA...

Aktif .

umur-talu-315

Suriye'nin Türk ke?if uça??n? dü?ürmesi krize neden olurken, medyadan yükselen sava? nidalar? Umur Talu'nun tepkisini çekti... 

 

Umur Talu'nun Gazete Habertürk'teki yaz?s?... 

Sava?an Medya, nöbetçi ?ahinler... 

Hükümet, Ba?bakan ve parti liderleri umar?m kimi medyac?dan daha itidalli olur…

Çünkü “Sava?an ?ahin Medyas?” yine görevde.

Bu kez nöbet de?i?ikli?iyle.

***

O zaman hedef Irak’t?.

Yine bir diktatör, yine halk?n? katleden bir rejim, yine Türkiye’yi tehdit eden ?usu busu.

O zaman, nöbetçi ?ahin “merkez medya” idi.

ABD’nin istedi?i sava? ve i?gale, Irak’ta rejim de?i?ikli?ine yatakl?k, yalakal?k ve yana?mal?k yapmazsak ba??m?za gelecekleri s?ralay?p duruyor; sava? ve i?gal kar??t? gazetecileri (ve herkesi) “Türkiye’ye ihanet”le suçluyorlard?.

***

?imdi nöbetçi kadro de?i?ti.

Daha önce kom?ularla sava?a, i?gale, ABD, NATO, Bat? ve ?srail ekseninde müdahaleye “ilkesel” olarak kar?? ç?kt??? san?lanlar; bugün “bu ba?ka” diyebiliyor.

Dü?ürülen uçak bulunmaz kaftan.

Hakikatten ziyade, gaza ihtiyac? varm?? gibi kamuoyunun.

Kendi de gazetecilik, yazarl?k yapm??; Irak meselesi s?ras?nda dü?ündüklerini, yazd?klar?n? umar?m unutmam?? olan Ömer Çelik gibi “zihni ve üslubu olgun” say?labilecek birisi bile, ?imdi iktidar kürsüsünde, ele?tiri ve farkl? görü?leri kafadan a??r suç, ihanet, provokasyon torbas?na at?yor.

Bunlar tehlikeli i?ler.

Bir ad?m sonras?nda, “sava? durumu” gerekçesiyle susturma ameliyesine gider.

Oysa ayn? o gün gibi, bugün de tart??maya, kar?? görü?e, itidale ve en önemlisi sava? kar??tl???na ihtiyaç var.

Gazeteci sava? k??k?rt?c?s? olamaz.

O gün E. Özkökler’in filan deli gibi yapt???n?; kar?? görü?leri ihanetle suçlayan, herkese “Saddamc?, Baasç?” diye sald?ran k??k?rt?c? propaganda merkezi i?levlerini takdirle kar??lam?? “muhafazakâr” kalem veya klavye varsa, bununla gurur duyacaksa; buyursun oradan yaks?n!

Muhafazakâr olmak ba?ka; muhaf?z olmak ba?ka!

***

Elbet Suriye’de ciddi insani sorun var. Zaten bask?, d??lama ve imha üstüne kurulu bir rejim bir süredir aç?k aç?k halk?n?n bir k?sm?n? katlediyor.

Öte yanda “rejim muhaliflerinin bir k?sm?” da insanl?k suçlar?na batm?? durumda.

Suriye rejimi sap?na kadar kirli.

Hem kanl? hem ülkesini soyuyor.

Öte yanda, muhaliflerin önemli k?sm? da, ba?ka kirli rejimlere ve niyetlere yaslan?yor; oradan besleniyor.

ABD ne kadar Rusya’y? suçluyorsa, o rejime destekleri için…

Rusya da, S. Arabistan ve Katar paras?yla desteklenen, Türkiye’den yard?m alan bir “tertip”ten bahsediyor.

Hangi katliam? kimin yapt???, kimin yap?p ötekinin üstüne att??? s?k s?k kar???yor.

??in bir tuhaf yan? da ?u:

Suriye rejimi kar??t? Katar’?n yürüttü?ü bir kamuoyu ara?t?rmas?na göre, “Suriye halk?n?n yüzde 55’i hala rejimi destekliyor”!

***

Önceki gün bir yana…

Suriye ayn? bask? rejimiyle daha dün a??r? dostumuzdu.

Bugün ise a??r? dü?man?m?z.

Suriye’nin, ABD ve ?srail için, sanki kendileri demokratik rejim olan S. Arabistan, Katar ve Emirlikler’in petrol kirleri için; yahut bugün muhalif gruplar ba?r?nda büyüyen “mücahitler” için sadece Suriye olmad???n?…

?ran’?n anahtar? say?ld???n? en iyi bilenlerden biri Ba?bakan.

?kisini birbirinden ne kadar ay?rmak istese de öyle.

Sadece o kadar de?il.

Suriye bölgesel bir infilak?n pimi gibi.

Türkiye bunu çeken olmak istiyorsa, önce kendine yaz?k eder!

Kendini bölgenin pa?as? san?rken; bir bakars?n birilerinin ma?as? olmu?sun!

***

Dünkü yaz? gibi bitireyim yine:

Siz bize Türkiye’de demokratikle?me vaat etmi?tiniz; Suriye’de de?il!

Yurtta sulh vaat etmi?tiniz; dünyada harp de?il!

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri