forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha-kivanc-yeniFehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde Be?ar Esad röportajdan vazgeçen M. Ali Birand ve Ertu?rul Özkök'ü ele?tirdi.

Be?ar Esad'la röportaj yapmak için ba?vuru yapan ancak olumlu yan?t almalar?na ra?men bundan vazgeçen gazeteciler ilginç bir medya tart??mas?n? da tetiklemi? oldu. Star yazar? Fehmi Koru, Taha K?vanç mahlas?yla kaleme ald??? yaz?s?nda röportajdan vazgeçen M. Ali Birand ve Ertu?rul Özkök'ü ele?tirdi.

Fehmi Koru röportajdan vazgeçen gazeteciler ve bahanaleri için "Dertleri bu yolla hükümete zarar vermek olsa anlar?m da..." derken gazetecilerin hiçbir gerekçeyle do?ru bildi?i yoldan geri durmamas? gerekti?ini söyledi.

??te Koru'nun Star Gazetesi'ndeki yaz?s?ndan ilgili bölüm...

Son zamanlarda beni meslek ad?na en fazla umutsuzlu?a sevk eden olay, görü?me için kendileri ba?vurmu? baz? gazetecilerin, olumlu cevap da ald?klar? halde, Suriye’ye gidip Be??ar Esad’la görü?mekten son anda vazgeçmeleridir.

Ortal?kta dola?t?rd?klar? bahane ise, hükümet canibinden, kendilerine ‘’Gitmeseniz iyi olur’’ telkininin gelmesi... Ne yalan söyleyeyim, iri iri unvanlar?, kocaman egolar? oldu?u bilinen meslekta?lar?n davran??lar?n? da -do?ru oldu?unu sanmad???m- bahanelerini de çok yad?rgad?m.

‘Gazeteci’ denilmeyi hak edecek meslek sahibi olaylara tek gözle bakmaz; bütün taraflar?n görü?ünü ö?renmek ister. Bunun için de zahmete katlanmas? gerekirse, hiçbir zahmeti önemsemez; tehlikeye at?lmas? gerekirse, her tehlikeyi göze al?r... Hiçbir gerekçeyle do?ru bildi?i yoldan geri durmaz.

Kendi hesab?ma bir gazeteci olarak görü?ece?im ki?ilerde baz? asgari standartlar arar?m. Körfez Sava??’n?n (1991) hemen öncesinde, bir vesileyle bulundu?um Ba?dat’ta, istersem Saddam Hüseyin’le görü?ebilece?im kula??ma f?s?ldanm??t?; hiç mi hiç ilgilenmedim. Yine ayn? gezide, bir resmi yemek s?ras?nda, herkes yan?na kadar gidip hat?r?n? sorarken, ‘’Eli kanl? birinin elini s?kmam’’ diyerekSaddam’dan uzak durdu?umu birlikte oldu?umuz heyet üyeleri herhalde hat?rlayacakt?r...

Diyece?im ?u: ‘’Görü?mek isterim’’ talebinde bulunabilece?im biri olmaktan çoktan uzakla?t? Be??ar Esad; ancak rejimin neleri göze alabilece?ini ve ne yapmak istedi?ini anlayabilmek için her konu?mas?n?, verdi?i her mülâkat? merakla takip ediyorum...

Mülâkat talebinde bulunduklar? halde sonradan vazgeçen meslekta?lar gidip görü?selerdi sorular?yla pek çok karanl?k nokta ayd?nlanabilir, Ankara’daki karar-vericilerin de yararlanaca?? bilgiler elde edilebilir, hatta ortal??? yat??t?racak mesajlar al?nabilirdi.

A??zdan ç?kan sözler bazen ihtilâflar, kavgalar, nizalar ve sava?lar ç?kartabilece?i gibi, tam tersine tansiyonu dü?ürecek, husumeti ortadan kald?r?p bar??? mümkün k?lacak geli?meleri de ba?latan yine sözlerdir, konu?mad?r, aç?klanan görü?lerdir.‘’Söz ola kese sava?? / Söz ola bitire ba??’’ demi? Yunus Emre... Gazetecilik mesle?i her ikisini de sa?lar...

Biliyorum, siyasiler böyle durumlarda olaya farkl? bakar. Onlar?n birlik ve beraberlik tablosu çizmek istemelerini asla yad?rgam?yorum; haklar?d?r. Falkland Sava??’na giderken Margaret Thatcher daha önce hiç rastlanmad?k sertlikte sözleri‘’Oralarda ne i?imiz var?’’ sorusunu soranlar için sarf etmi?ti. Daha çok da arzu edilmedik sorular yönelten medya mensuplar? için...

Neo-Ç?lg?nlar tayfas?n?n arzular? istikametinde sava?lar açan George W. Bush’un yapt?klar?na gelen itirazlar? yüce gönüllülükle sineye çekti?ini mi san?yorsunuz? Hay?r; o da her f?rsatta ayk?r? ?eyler yazan ve söyleyenlere ate? püskürttü. Sava?? kazanaca??ndan, Irak’a demokrasi götürece?inden ku?ku duyanlara açt? a?z?n?, yumdu gözünü...

Obama da bugün kendisini ele?tirenlere k?z?yor.

Siyasiler medya dahil herkesi arkalar?na almaya çal??makla kendilerinden bekleneni yap?yor; medya mensuplar? da kendilerinden ne bekleniyorsa onu yapmal?...

Yaz?n?n devam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri