forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

WSJSerdar Turgut Ba?bakan Erdo?an'?n Namert dedi?i Wall Street Journal'?n arkas?ndaki gücü yazd?..

 

Turgut, WSJ'nin arkas?ndaki gücün Yahudi Lobisi oldu?unun alt?n? çizmi?... 

Serdar Turgut'un Habertürk Gazetesi'ndeki "Ba?bakan'?n 'Namert' dedi?i gazete" ba?l?kl? yaz?s?... 

AMER?KA'da iki gazeteyi Yahudi lobisinin izni olmadan sat?n alman?n imkân? yoktur. Bunlardan bir tanesi zaten Yahudilerin sahip oldu?u New York Times, di?eri de Yahudi mali ve bankac?l?k çevrelerinin direkt kontrolünde olan ve Ba?bakan'?n namert dedi?i Wall Street Journal'dir.
Murdoch'tan önce bu gazeteyi Bancroft Ailesi elinde tutuyordu. Wall Street Journal ad?ndan da anla??laca?? üzere o caddede bulunan borsan?n direkt bülteni gibidir.

Gazeteyi kontrol eden aile, Wall Street borsas? ?irketinin de sahibiydi. Bu yüzden Yahudi etkinli?i iki gazetede çok fazlad?r. Bu gazete de Yahudilerin izni olmadan Murdoch gibi bir patrona sat?lamazd?.

Murdoch bu yüzden sat?n alma i?ini bitirmeden önce çok fazla anla?ma yapt? ve Yahudi çevrelerini gazetenin ileride izleyece?i politika aç?s?ndan ikna etti.

O çevreler de birçok üyeden olu?an Bancroft Ailesi'nin hisse sahibi ki?ileri aras?nda para gücüyle ve i? ba?lant?lar?yla görü? ayr?l??? ç?kard?lar ve sonunda Murdoch'un gazeteyi sat?n almas?na yol açt?lar.

Bu yüzden Murdoch gazetesinde hem eski ili?kileri hem de mali ç?karlar? nedeniyle Yahudileri k?zd?racak haber yapt?ramaz ve ?srail'in ç?karlar?n? koruyan haberler ç?kmas?na dikkat eder.
Sahipleri Yahudi olan New York Times Gazetesi'nde de durum böyledir ve sonuç itibar?yla ABD'nin ve dünyan?n en etkin iki gazetesinde ?srail'in ç?karlar? aktif biçimde korunur.
Bu yüzden Suriye hakk?nda da ?srail'in ç?karlar?n? dü?ünerek yay?n yapan gazetelerde Suriye ve Türkiye hakk?nda ç?kan tüm haberleri bu ba?lamda de?erlendirmek gerekiyor.
?lk yaz?mda Bir Bilen'in anlatt?klar?n? ayr?ca bu gazeteler hakk?nda de?erlendirme yaparken de hat?rlarsan?z çok da iyi olur.

Habertürk Gazetesi / Serdar Turgut

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri