forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yusuf-ziya-comert5 y?ld?r sürdürdü?ü Yeni ?afak Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i görevinden ayr?lan Yusuf Ziya Cömert okurlar?na veda etti... 

 

Ekmek ne kadar Allah?nsa Lili de o kadar Allah?n Lili...

Liliyar. Türkçenin en güzel ?iirlerinden biridir. Bir yaral? kalp ?iiridir.

Bir 'gidi?' ?iiridir, Liliyar.

Sezai Karakoç'a yakalanman?n türlü türlü yollar?, ?ekilleri vard?r.

Biri de bu ?iirdir.

Ben, bir çok dostum biliyor, iki ay önce by pass oldum.

Cerrah arkada??m, hem?ehrim Prof. Dr. Gökhan ?pek, kaburga kemi?imi yard?, kalbimi ç?kard?, hayat?n üzerime abanmas? sonucu t?kanan iki damar?ma by pass yapt?.

(Tek tarafl? suçlamayay?m hayat?, zaman zaman ben de hayat?n üzerine fazla abanm?? olabilirim.)

Ba?ar?l? bir ameliyatt?. Gökhan Hoca'ya ve de?erli ekibine te?ekkür ediyorum.

Cerrahpa?a'n?n kalp-damar cerrahisi, Türkiye standartlar?n?n en üstünü temsil ediyor.

***

Gökhan Hoca gö?sümü yard?, damarlar? yerle?tirdikten sonra tekrar dikti.

Gökhan Hoca dikti ama, millette bir merak, bir merak.

Akl?na esen, elini kaburgamdan içeriye sokmak istiyor.

Kimisi ba?ar?yor da bunu. Hepsinin can? sa?olsun.

Ben, bu hikaye ba??mdan geçtikten sonra anlad?m, insan?n, bir hüzünle çarp??mas?yla, bir kamyonla çarp??mas? aras?nda fazla bir fark yokmu?.

Bakt?m, yorgunum.

Eski yorgunluklar?mdan biraz de?i?ik yorgunum.

"Zaman? geldi" dedim.

?smet Özel derdi ya hani, harika bir laft?.

"TOPARLANIN G?TM?YORUZ". (Bunu ben de çok söylemi?tim.)

?imdi, "Toparlan ve git" dedim kendi kendime.

Toparland?m.

Gidiyorum.

***

Liliyar, öyle bir havada tak?ld? i?te lisan?ma.

"Demek gideceksin, arkana dönüp

bakmayacaks?n

Hangi ku? hangi ?afakta ölecek

görmeyeceksin

Öyleyse al bu kürkü bu veda kürkünü Lili

Tüyleri ?iirler olan bu mahcup kürkü"

Yusuf Er, kulaklar? ç?nlas?n, en çok ?uras?n? m?r?ldan?rd?:

"Demek sen gidiyorsun Lili

Bizi öpmeden mi gideceksin Lili"

Bu benim, Yeni ?afak'ta yazd???m ikinci veda yaz?m.

Gördü?ünüz gibi, y?llar?m? verdim, neredeyse 20 y?l.

Kalbimi, ruhumu verdim. Man?etlerinde, mürekkep de?il ben vard?m Yeni ?afak'?n.

(Çok tatl? bir Orta Anadolu söyleyi?iyle) Can?m? vereyazd?m.

Bana, gitme zaman? geldi?i zaman, gitmek yak???r.

Ben de bunu yap?yorum.

Gidiyorum.

***

Giderken ne demek laz?m?

?çinden ne geliyorsa onu demek laz?m.

Yeni ?afak, Türk bas?n?na kalite katm??, derinlik katm??, güçlü ve sahih bir çizgiyi temsil ediyor.

Yerlili?i temsil ediyor.

Özgürlükleri, haklar?, var gücüyle savunuyor.

H?rs?zl??a, ars?zl??a kar?? duruyor.

Bu ülkenin de?erlerini payla??yor, ta??yor.

Ta??d?. ?yi günde de kötü günde de ta??d?.

Polis bask?nlar?na, kur?unlamalara, i?kencelere, hapislere, yani türlü namussuzluklara, alçakl?klara ra?men ta??d?.

Bedeli neyse, ödeyerek ta??d?.

Gazete sahiplerinin (eski ve yeni sahiplerinin yani K?? ve Albayrak ailesinin) bu sahih çizginin s?hhatine ola?anüstü katk?lar? oldu. ?ki aile de büyük fedakarl?klar yapt?lar.

Daha önce de yazd???m gibi, Türkiye'nin bu çizgiye ihtiyac? var.

Yeni ?afak'?n, mübala?a etmiyorum, Türkiye'nin bugün geldi?i noktada, çok hakk? vard?r.

BU HAKKIN TAKD?R ED?LMES? LAZIM.

Yeni ?afak'taki son sözüm bu olsun.

Ve gideyim.

"Ekmek ha bakkal?n olmu? ha Cabaret de

Paris'nin

Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin i?te Lili

Ekmek ne kadar Allah?nsa Lili de o kadar

Allah?n Lili..."

Allaha?smarlad?k.

***

Not: Benden sonra, görev, karde?im ?brahim Karagül'e tevdi edildi. ?brahim'e ba?ar?lar diliyorum. Allah mahcup etmesin.

http://yenisafak.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri