forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

FASIL DOSTLU?U MEDYADA NE ?FADE ED?YOR?

Aktif .

fehmi_koru300Fehmi Koru, Bas?n Bayram? dolay?s?yla Sultanahmet'te kurulan Marmara Kahvesi'nde verilen iftar yeme?ini ve Fas?l Dostlu?u grubunun kat?l?m?n? yazm??... 

Fehmi Koru'nun Taha K?van k?esindeki yaz?s?... 

Bas?n Bayram? byle de kutlan?r

Ahmet KekeHani gazeteci olunmaz, gazeteci do?ulur denir ya, gazeteci olaca?? daha do?du?u gnden belliymi? dedi benim iin... 24 Temmuz do?umluyum; yani Bas?n Bayram? gn do?mu?um... Di?er 24 Temmuz do?umlular? bilmiyorum, ama bendeniz kendimi bildim bileli okuma-yazma i?iyle me?gulm...

Mehmet Atalay genel mdr oldu?undan beri bas?n?n genel sorunlar?yla da ilgilenen bir havaya brnen Bas?n ?ln Kurumu (B?K) bu y?l bayram? gn stste dzenledi?i bir dizi etkinlikle kutlad?. Gemi?te bas?n?n merkezi olmu? Bab?liyi n planda tutan, dnemin gazetecilerinin bulu?ma meknlar?n?n ba??nda gelen Marmara K?raathanesini Sultanahmet Meydan?na oturtarak...

Ne kadar k?skand?lar, tahmin edemezsiniz. Her y?l birbirine benzeyen demeler yay?nlayarak iktidarda kim varsa onu k?yas?ya ele?tirmeyi icraat yapmak sanan kim, hangi rgt varsa... Hemen hepsi Sana m? d?t? anlam?na gelen a?klamalarla zerine gitti B?Knin... ?lerinden fkesini yaz?ya dken bile ?kt?.

Genel Mdr Atalay ekirdek kadrosunu gazetecilerin te?kil etti?i Fas?l Dostlu?u grubu olarak bayram kutlamalar?nda yer al?nmas?n? istedi?inde, teklifi ok anlaml? geldi bana. ?u s?ralarda alt?nc? y?l?na giren bir dostluk grubu bizimki; her gazeteden ve medyaya yak?n camialardan Trk musikisine ilgi duyan dostlar?m?zla Bas?n Bayram? kutlamas?na biz kat?lmayaca??z da kim kat?lacak?

?yi ki kat?lm???z: Ba?ka hibir ortamda kar??la??lamayacak geni?likte bir meslekta? grubuyla birlikte olduk. Hemen her gazeteden, her televizyon kanal?ndan, patron ve ynetim kademesi dahil her seviyeden, daha da nemlisi her e?ilimden gazeteci ilgi gsterip geldi. ?ftarla ba?lad???m?z birlikteli?imiz sahura kadar srd.

Son zamanlarda biraz daha kendini belli eden bas?na ters bak?lma anlay???n?n yanl?? ve bir inat bir murat tak??mas? yznden oldu?una inan?yorum. Ak Parti iktidara daha fazla zgrlk vaat ederek geldi ve bu yolda en keskin ad?m? prsm? bas?n yasas?n? yepyeni bir anlay??la elden geirerek att?. Al?n size a?da? bir yasa demedi zaman?n medyadan sorumlu bakan? Prof. Be?ir AtalayGelin, yasay? hep birlikte yapal?m teklifinde bulundu. Bu alanda standart olu?turmu? lkelerin ilgili yasalar? evrilip da??t?ld?, sonra bir Bas?n ?uras? topland?. Ard?ndan kaleme al?nan yasa metni rgtlerin onay?na sunuldu.

Yrrlkte olan Bas?n Yasas? sadece en ileri anlay??a sahip de?ildir; en demokratik yntemle de haz?rlanm??t?r.

Prof. Atalay?n hkmetteki ilgi konusu art?k farkl?, ama Bas?n Bayram? kutlamas?n?n ?eref konu?u oydu. ?ikyet edilen yanl??l?klar?n ortadan kald?r?lmas? iin de aba gsterildi?ini, yarg? reform paketlerinin bu amala kullan?ld???n? anlatt?.

Bir gecede on ya? genle?ilir mi? Kutlama gecesi bizim Erhan Kknar?n bir esprisi sayesinde on ya? daha gen olarak iln ediliverdim. Bir bakt?m ajanslar, kanallar, haberlerinde espriyi gerekmi? gibi sunuyorlar... Reddedecek de?ildim ya...

Her ay biz bize toplan?r, byk sanat?lar?n musikimizin en gzide rneklerini sergilemelerini dinlerken, Bas?n Bayram?vesilesiyle daha geni? bir gazeteci toplulu?uyla birlikte olduk. nceki bulu?malar?m?zda kendimizi medyaya kapat?rken, bu defa ne yapt???m?z? herkes grsn d?ncesiyle kap?lar? meslekta?lar?m?za a?k tuttuk. Bylece meram?m?z?n e?lenmekten te oldu?unu gstermeyi amalad?k.

Alt? y?l nce bir Ramazan ak?am?, bir iftar daveti sonras?nda, dostlarla gitti?imiz bir kahvehanede, tek bir enstrman (ud) e?li?inde me?k edilen musiki, grubumuzun do?mas?n? getirmi?ti. Son bulu?mam?z da, yine bir Ramazan ak?am?, bu defa Bas?n Bayram? vesilesiyle oldu.

Eskiden gndz gazetelerinin k?esinden birbirlerine at?p tutan kalem sahipleri, ak?amlar? Marmara K?raathanesinde bulu?ur sohbet ederlermi?... Bir geceli?ine de olsa o det canland?r?ld? i?te.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri