forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MALATYA'DA ESAS PROVAKASYONU K?M YAPTI?

Aktif .

soruisareti_adammMalatya'da ya?anan münferit bir olay bir anda Alevi-Sünni çat??mas?na dönü?türülmeye çal???ld?. Medyada öyle yorumlar yap?ld? ki, ak?llara durgunluk verdi!

 

 

Konuyu kö?esine ta??yan Radikal gazetesi yay?n yönetmeni Eyüp Can medyay? ve Diyanet'i ele?tirmi?. 

MALATYA'DA ESAS PROVAKASYONU K?M YAPTI?

Hafta sonu Malatya’n?n Do?an?ehir ilçesinde ya?ananlar nas?l oldu da bir anda Türkiye’nin gündemine ‘Alevi-Sünni çat??mas?’ olarak oturdu?
Baz?lar? için cevap haz?r: Provokasyon!
Hatta daha da ileri gidenler var: Medyan?n Provokasyonu!
Ne provokasyon ihtimaline ne de medya provokasyonuna itiraz?m var…
Olabilir, bu tip durumlarda baz?lar? bilerek ya da bilmeyerek yang?na körükle gidebilir.
Buna medya da dahil.
Peki ya siyaset, yarg?, Diyanet?

***

Mesela Diyanet ??leri Ba?kanl??? yüzlerce y?ld?r Alevilerin cenazelerini kald?rd?klar?, ibadetlerini yerine getirdikleri cemevleri için ‘ibadethane de?ildir’ diye ahkâm keserken, Yarg?tay tüzü?ünde kendisini ibadethane diye tan?mlayan Çankaya Cemevi’ni devrim kanunlar?na at?f yaparak yasaklarken, siyaset onca Alevi aç?l?m? toplant?s?ndan sonra Meclis’te cemevi talebine Diyanet’ten görü? al?p ‘olmaz katiyen olmaz’ diye fren koyarken, bu ülkenin milyonlarca Alevi vatanda??n? incitmi?, k??k?rtm??, ibadet hakk?n? gasp etmi?, dolay?s?yla y?llard?r içten içe yanan yang?na körükle gitmi? olmuyor mu?
Madem provokasyon sihirli kelime…
Tamam kimsenin oyununa gelmeyelim ama kim kimi nas?l k??k?rt?yor onu da bilelim…
Ayr?ca niye bu kadar k??k?rtmaya ve k??k?rt?lmaya aç?k bir millet olduk onu da sorgulayal?m.

***

Madem çuvald?z? kendimize bat?raca??z gelin medya ile ba?layal?m.
Hafta sonu sosyal medya k??k?rt?c? mesajlarla doluydu.
Kimi savunmak ad?na k??k?rt?c?l?k yap?yordu, kimi uyarmak...
Kimileri ise düpedüz sald?rmak…
Me?er lokal gibi görünen bir gerilimin ulusal boyuta ta??nmas? internet üzerinden yay?n yapan YOL TV’nin ‘Malatya’da Alevilere Linç’ haberiyle ba?lam??.
Öyle ki olay?n bu ?ekilde sunulmas?ndan en çok Malatya Hac? Bekta?i Veli Vakf? Ba?kan? Hasan Me?eli rahats?z olmu?. Hürhaber sitesine yapt??? aç?klama aynen ?öyle:
“Davulcu ile Alevi bir vatanda? aras?nda ç?kan bir tart??ma sonucunda olay meydana geldi. Do?an?ehir-Sürgü’de bulunan Alevi bir vatanda?, konuyu Yol TV’ye yanl?? aktarm??. Yol TV de buradaki Alevilerin katledilece?i yönünde provokatif bir haber yapm??. Bu haberden sonra bu i?ten nemalanmak isteyenler Alevi-Sünni çat??mas? yaratmaya çal??t?…”

***

?imdi gelelim bir ba?ka medya provokatörüne.
Ad?n? yazm?yorum hedef olmas?n. Derdim kendisi de?il zihniyetiyle.
Beyazgazete’de çal??an bir muhabir. Konu sosyal payla??m sitelerinde yo?un bir biçimde tart???l?rken dayanamam?? ba?tan a?a?? nefret söylemi kokan ?u sat?rlar? yazm??:
“O yamyam aile de mübarek ramazan?n simgesi olan davuldan rahats?z olmayacak. Nas?l bizler sizin ceminizden, deminizden rahats?z de?ilsek, siz de art?k hazmedin. Etmezseniz yakarlar da, y?karlar da garda??m. Herkes ak?ll? olacak, herkes inanc?na sayg?l? olacak.”
Durun daha bitmedi. Gelen tepkiler üzerine kin ve nefret kusmaya devam etmi?:
“Aleviler neden hep Müslüman mahallesinde salyangoz satarlar? Satarlarsa t?pk? bizim can Sivas’?m?zda oldu?u gibi sizi de yakarlar o?lum!”
Hayli rahats?z edici bu örnekleri buraya bilerek koyuyorum çünkü bir bu zihniyete sahip insanlar?n say?s? hiç az de?il…
Mara?, Çorum, Sivas durduk yere ya?anmad?.
Önce sosyal ve psikolojik zemin haz?rland? sonra provokatörler devreye girdi.
Tahrik olmaya haz?r kitleler yarat?lmadan, hiçbir provokasyon sonuç vermez.
O zaman ba?a dönüyorum…
En ba?a medyay? koyarak Meclis’e, Diyanet ve Yarg?tay’a soruyorum.
Ortada bir provokasyon varsa bu provokasyonda sizin rolünüz yok mu?

http://www.radikal.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri