Yazdır

Aktif .

mehmet barlas 300

Mehmet Barlas Hasan Cemal'in Milliyet'ten gönderilmesini de?erlendirdi?i yaz?s?nda Demirörenler'i ele?tirdi...

Barlas, Hasan Cemal'in patron taraf?ndan gönderildi?ini ve Hükümet'in gönderilmesi için bask? yapt??? ?eklindeki yorumlar?n çok hatal? olaca??n?n alt?n? çizmi?...

"Bu olayda yap?labilecek en hatal? yorum "?ktidar Hasan Cemal'i susturdu" çizgisinden giderek olay? anlamaya çal??makt?r. (...) Burada sorulmas? gereken "Demirören Milliyet'i al?rken gazete patronlu?unun gereklerini ve zorluklar?n? hiç bilmiyor muydu" sorusudur. Bu sorunun ard?ndan da "Madem yüzme bilmiyordun, neden ç?kt?n kavak a?ac?na" deyi?i seslendirilebilir."

Barlas, Demirören'i yukar?daki cümlelerle ele?tirirken yaz?s?n?n sonunda patronlar?n geçici gazetecilerin ise kal?c? oldu?unu kaleme alm??... 

"Hasan Cemal'e verilecek ö?üt de ?öyle olabilir: Kendine güvenen gazetecinin patronu yoktur. Kimse kimseyi kovamaz. Gazeteci bilgisini birikimini, gazete sahibi de sermayesini, matbaa makinesini koyar ve bir ortakl?k kurulur. Bu ortakl?kta anla?mazl?k ç?karsa ortakl?k bozulur. Gazeteci ba?ka bir gazete patronu ile yeni ortakl?k kurar.

Neticede patronlarla gazetelerin de yollar? ayr?lmaz m??
Milliyet'in de Ercüment Karacan'dan sonra kaç patron ile yollar? ayr?ld? hat?rlay?n. K?sa bir süre için Korkmaz Yi?it de Milliyet'e patron olmad? m??"

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri