forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz-baydarSabah gazetesi okur temsilcisi Yavuz Baydar, Amerika'n?n ba??ms?z internet gazetesi Huffington Post'ta Türk medyas?n? yazd?...

Kaleme ald??? yaz?s?nda Baydar, "Patronlar?n medya d???nda ekonomik ç?karlar? oldukça ve gözleri kamu ihalelerini kazanmaya odaklanm?? bir ?ekilde siyasi iktidarlara diz çöktükçe ana ak?mda editoryal ba??ms?zl?k, dolay?s?yla özgürlük olmayacak" yorumu yapt?.

Yaz?s?nda, Milliyet gazetesinde Hasan Cemal’in yaz?lar?na son verilmesiyle sonuçlanan krizi de?erlendiren Baydar, “gazetenin patronu Erdo?an Demirören’in süreçte Cemal’in kovulmas?n? Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak’tan talep etti?ini” belirtti. 

Baydar’?n www.huffingtonpost.com’da yay?mlanan yaz?s?n?n baz? bölümler... 

- Medyan?n kendine zarar veren rolü, Do?u Avrupa ve Balkanlardaki birkaç yar? demokrasi haricinde, hiçbir yerde Türkiye’de oldu?u kadar ak?ld???, agresif ve görünür de?il.

- Açgözlü medya patronlar?n?n, - baz?lar? iktidardaki AKP'ye ideolojik olarak yak?n, baz?lar? de?il - medya sektörü d???ndaki i? kollar?nda da büyük ekonomik ç?karlar? var. Ve bu patronlar, ç?karlar? için ba?l? olduklar? hükümete ve bürokrasiye sunduklar? “hizmet”lerin yan? s?ra siyasi yöneticiler için, medya yay?nlar?n?, etkilerini art?rmak için istismar ediyorlar.

- Medya patronlar? ve hükümet aras?ndaki bu “kutsal olmayan i?birli?i” ile birlikte bas?n özgürlü?üne yöneltilen yasal k?s?tlamalar, Türkiye’deki gibi çe?itlilik arz eden bir medya ikliminin nas?l “aç?k hava editoryal hapishanesi”ne dönü?ebilece?ini dair dünyaya bir örnek olarak gösteriyor.

- Medya sahipleri, ço?u zaman d??ar?dan bir bask? olmad??? halde hükümet politikalar? ile ilgili konularda otosansür uygulayarak, ara?t?rmac? gazetecili?in önünü kesiliyor. Ba?bakan’la ili?kilerinin kötüye gitmemesi ya da ekonomik ç?karlar?n?n yara almamas? ad?na, yolsuzluk haberleri yap?lm?yor ve hükümete ele?tiri içeren haber ve yorumlar karart?l?yor.

- Bundan ötürü Türkiye medyas?n?n durumu, karma??kl?klar?yla e?siz.

- Küresel olarak bas?n sa?l??? ile ilgili kullan?lan üç kriter var: Özgürlük, ba??ms?zl?k, ço?ulluk/çe?itlilik.

- Sonuncusu ile ilgili bir sorun yok: 40 ulusal günlük, 2500 yerel gazete ile 250 özel televizyon kanal?, 1300 radyo istasyonu ve 150 haber sitesi ve portalla Türkiye büyük ve rekabetçi bir sektöre sahip.

- Kürt muhalefeti yasal cezaland?rmaya maruz b?rak?l?r, küçük Türk partizan bas?n? ve birkaç ba??ms?z gazete yasa taraf?ndan rahat b?rak?l?rken, büyük medyan?n nüfuzlu isimleri bas?n özgürlü?ünü bo?arak, büyük gruplar?n editoryal ba??ms?zl???n? k?s?tl?yor.

-  “?mral? Zab?tlar?” ba?l?kl? haberin gazetede yay?mlanmas?n?n ard?ndan Cemal’in konuya ili?kin bir yaz?s?n?n yay?m? ard?ndan kö?esinin bo? b?rak?ld?. Kö?e yazas? Milliyet’in sahibi Demirören ailesinin direkt talimatlar?yla sansürlendi.

-Erdo?an, kararlar?n? medyaya dayatm?yor olabilir, ama her sözünün sonuçlar? oluyor. 

- Yine de, günün sonunda aya?a kalmak ve medya özgürlü?ünü savunmak gazeteciler kadar patronlara kal?yor. Editoryal ba??ms?zl??? çal??anlar?na garantilemek de öyle.

- Patronlar?n medya d???nda ekonomik ç?karlar? oldukça ve gözleri kamu ihalelerini kazanmaya odaklanm?? bir ?ekilde siyasi iktidarlara diz çöktükçe anaak?mda editoryal ba??ms?zl?k, dolay?s?yla özgürlük olmayacak.

Yavuz Baydar'?n yaz?s?n?n ?ngilizce Orjinali için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri