forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Tablet, gazete okuma al??kanl?klar?n? nas?l de?i?tiriyor?

Aktif .

ET?KETLER:Tablet gazete

tablet-gazeteTabletlerin yayg?nla?mas?yla gazete okuma al??kanl?klar? kökten de?i?ti. Bütün dünyada art?k insanlar bas?l? gazetelerden de?il de ak?ll? telefonlar, tablet bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlardan haberleri takip ediyor. 

Yap?lan ara?t?rmalar, tablet format?ndaki gazetelerin yayg?nla?t???n? buna paralel olarak da okurlar?n okuma al??kanl?klar?n?n de?i?ti?ini gösteriyor. 

Art?k insanlar gazete haberlerini derinlemesine de?il, yüzeysel okuyor. Bu da gazetelerin derinlemesine verdi?i bilgilerin büyük bir bölümünün okunmad???n? gösteriyor. 

Serdar Turgut Habertürk'teki 'Tablette Gazete' ba?l???yla yazd??? yaz?s?nda dünyadan çarp?c? örnekler vermi?. 

??te de?i?en al??kanl?klar ve gazete yöneticilerinin bilmesi gerekenler. 

"Denildi?i gibi kâ??t bask? gazeteler e?er kaç?n?lmaz biçimde ölecekse ve e?er gazeteler için tablette ç?kmaktan ba?ka çare yoksa, ?unu bilin ki i?imiz çok zor ve belki de imkâns?z.

Kitap okuma al??kanl?klar? üzerine ara?t?rmalar yap?ld?ktan sonra ço?u ayn? ara?t?rmac?lar bir de ekranda okuma al??kanl?klar?n? incelemi?ler. Ekranda okuma yap?l?rken beyin taramalar?, göz taramalar? yap?lm??.

Ve sonra görülmü? ki, uluslararas? kar??la?t?rmal? bir ara?t?rmaya göre insanlar ekranda bir sayfa açt?klar?nda buna en fazla 19 ile 27 saniye aras?nda bak?yorlarm??.
Almanlar ve Kanadal?lar her sayfaya en fazla 20 saniye, Amerikal?lar ve ?ngilizler ortalama 21 saniye, Hintliler ve Avustralyal?lar 24 saniye, Frans?zlar ise 25 saniye ay?r?yorlarm??. Üstelik bu oranlar, aç?lan ekranda sadece yaz?l? metin oldu?unda da de?i?miyor, baz? durumlarda daha a?a??ya dü?üyor; çünkü sadece yaz? olan ekranlarda insanlar?n sabr? çabuk tükendi?inden h?zla ba?ka sayfaya geçiyorlar.

Yap?lan bir di?er ara?t?rmaya göre, ekrana konulan her ilave 100 kelimeye okuyucu sadece 4.4 saniyesini veriyormu?.

En deneyimli okuyucular bile 4.4 saniyede sadece 18 kelime okuyabildiklerinden, tablet ekran?na konulan her ilave kelimenin sadece yüzde 18'inin okundu?u ortaya ç?k?yor. (Jakob Nielsen, "How Users Read on the Web", Alertbox, October 1, 1997.)
Haydi bütün bu engelleri a?t?k ve bir ki?iyi önündeki metni ba?tan sona okumaya zor kullanarak da olsa ikna ettik diyelim. 

E?er o ki?i, internet kullan?m? yo?un ve dijital dünyalara al??m?? bir beyne sahip ise istese dahi önündeki metni okuyamayacak.

Gerçek derinli?i olan okumada insanlar, soldan sa?a yava?ça, sat?r sat?r sayfan?n alt?na kadar okuyorlar, ama yeni beyinler sayfaya sadece göz at?p arada kritik kelimeler ar?yor ve o kelimelerden link olu?turanlar varsa onu hemen açarak önündeki metne bir türlü konsantre olam?yor. 

Bu yeni ekran okuma biçimine "F ?eklinde okuma" deniliyor. Yani göz atma ba?lar ba?lamaz göz a?a??lara gidiyor, arada kritik kelime, kavram görürse onu da açmaya çal???yor ve göz atmada F ?ekli ortaya ç?k?yor. (Jakob Nielsen, "F Shaped Pattern for Reading Web Content", Alertbox, April 17, 2006; Nicholas Carr, "The Shallows", sayfa 135.)
Peki durum böyle olunca ara?t?rmac? Jakob Nielsen, daha önce at?f verdi?imiz çal??malar?nda "?nsanlar Dijital Ortamda Nas?l Okuyorlar" sorusuna ?u çarp?c? cevab? vermi?: "Okumuyorlar ki."
Bunu bilelim de e?er tablete özel gazete ç?karacaksak, belki içinde yaz? olmayan bir gazete ç?kar?r?z. (Kö?e yazarlar? da bloglar?n? kameraya okurlar.)

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri