forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Gazetecili?in sonu mu geliyor?

Aktif .

serdar-turgutHabertürk gazetesi yazar? Serdar Turgut yeni dönem gazetecili?i ve "gazetecili?in sonu mu geliyor?" sorusunun cevab?n? aram??...

Turgut, dünyada herkesin art?k gazetecili?in sonunu tart??t???n? ve sonun gelmesinin nas?l önlenebilece?ini veya yeninin nas?l ortaya ç?kaca?? gibi sorular?n tam göbe?inde bulundu?unu yazm??...

??te Turgut'un yeni dönem gazetecilikle ilgili tespitleri ve çözüm önerileri...

 

1- E?er 20'nci yüzy?lda merkez medyaya hâkim olan gazetecilik anlay???n? standart model olarak adland?r?rsak bu modelin 21 'inci yüzy?l?n bugünlerinde sonunun çoktan geldi?i kesindir.

2- 21 'inci yüzy?lda insan beyni, 20'nci yüzy?lda çal??ma biçiminden çok daha farkl? çal???yor. insan beyninin çal??mas?ndaki bu de?i?im, medya çal??malar?n?n önemli bölümünce atlanan bir bilimsel gerçektir.

3- 21 'inci yüzy?lda de?i?mi? insan beyni, bilgileri-haberleri dijital ortamdan almaya göre ko?ullanm?? ve ona göre de?i?ime u?ram??t?r.

4- Art?k insanlar isteseler bile standart modeldeki gazeteleri okuyamayacak durumdalar.

5- Yani bir dönem gazetecili?inin sonunun gelmesinin temelinde gerçek fiziksel nedenler de var

6- Belki bu geli?meler olmasayd? da gazeteler orijinal dü?ünce üretemediklerinden, iyi yönetilemediklerinden, yarat?c?, ilgi çekici hiçbir ?ey yapamad?klar?ndan, sadece var olan durumla yetindiklerinden ba?ka hiçbir ?ey olmasayd? bile kendili?inden sonlar? gelebilecekti.

7- 21 'inci yüzy?l?n gerçe?i, dijital yay?nc?l?k ve haberlerin internetten, tabletten, mobil telefonlardan al?nmas?d?r. Standart model gazeteler bu gerçe?e direndikleri takdirde gayet tabii ki öleceklerdir.

8- Bunun alternatifi, var olan gazetelerin içeri?ini dijital ortama aynen aktarmak de?ildir. Okuma al??kanl?klar?n?n tamamen de?i?ti?i, okuyucu taleplerinin tamamen farkl? oldu?u bir dünyada siz eski modele göre gazete haz?rlay?p ba?ar?l? olamazs?n?z.

9- Ya tablete özel gazete ç?karacaks?n?z ve burada yaz? her aç?lan sayfada belki en fazla yüzde 20'yi kaplayacak ?ekilde olacak. Tabii ki sonuçta gazetenin yerini almas?na ra?men farkl? olacak bu ürüne farkl? bir ad bulmak da gerekecek.

10- Ama Wikileaks olay? ve 11 Eylül günü ya?ananlar, Amerika'da akan tüm bilgileri derleyip toparlayacak ve bunlar? anla??labilir biçimde insanlara anlatabilecek gazetelere ihtiyaç oldu?unu gösterdi.

11- Global düzeydeki tart??mada ?imdilik bir konsensüs ortaya ç?kt?. Dijital dünyada ne olursa olsun Amerika'da New York Times mutlaka ayakta kal?p ya?ayacak. Çünkü dijital dünyan?n içerik sunabilmek için New York Times gibi gazetelere ihtiyac? var.

12- New York Times, bloglar dünyas?yla, çok ziyaret edilen internet ve blog editörleriyle kendi içinde yeni ko?ullara en iyi uyum ve geli?me potansiyelini yakalad?.

13- E?er tablete özel yeni bir gazete türü üzerine çal??mayacaksak, New York Times'?n ve www.huffingtonpost.com'un yapt?klar?n? yak?ndan izleyip bir sentez üzerinde bu örneklerden yola ç?karak çal??mal?y?z.

14- Bir ara New York Times, Huffington Post ile sava??yordu, ama ?imdi uzla?man?n kendi ç?kar?na olaca??n? gördü ve yeni sinerji yönetemleri üzerine çal???yor.

15- 21'inci yüzy?lda gazetelerin önemi sadece içerikleridir. Kaliteli, orijinal içeri?e sahip olan, farkl? dü?ünebilen gazeteler ayakta kal?p dijital dünyayla ortak çal??arak ortaya yeni modeller ç?karacakt?r. Huffington Post'la bar?? ilan eden New York Times'?n da yapmaya çal??t??? budur....."

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri