forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koruHasan Cemal'in t24'te yazd??? "Aman Beyefendi K?zmas?n" ba?l?kl? yaz?s?na Fehmi Koru'dan an?nda cevap geldi. 

 

Koru, Star Gazetesindeki yaz?s?nda Hasan Cemal'in Can Dündar'?n yaz?lar?na son verilmesinin ard?ndan yapt??? yorumda Ba?bakan Erdo?an'? hedef almas?n? ele?tirmi?. Hasan Cemal'in geçti?imiz y?l yaz?lar?na son verilmesinden sonra 'Gönderilmemde Ba?bakan'?n etkisinin oldu?unu dü?ünmüyorum' ?eklindeki sözünü de hat?rlatt?.  

 

Bir ‘Beyefendi’ aran?yor


Hasan Cemal gazetesinden ayr?lmak zorunda b?rak?lan Can Dündar’?n ard?ndan yazd??? yaz?ya, ‘Beyefendi rahats?z olmas?n gazetecili?i’ ba?l???n? münasip görmü?. “Beyefendi elbette Tayyip Erdo?an’dan ba?kas? de?il” demeyi de ihmal etmeyerek... 

Ben yaz?s?ndan ne anlad???m? payla?ay?m: ‘Beyefendi’ yani Tayyip Erdo?an rahats?z oldu?u için, Milliyet, yazar? Can Dündar’?n i?ine son vermi?... 
Acaba?
O zaman ben de bildiklerimi yazar?m.
Konu henüz bu noktaya gelmeden bir arac? vas?tas?yla Ba?bakan Erdo?an’a iletildi?inde “Ne münasebet efendim, ben gazetelerin içi?lerine kar??mam” cevab? al?nd???n?, cevab?n ilgilisi taraf?ndan gazetenin patronuna iletildi?ini biliyorum.
??te Derya Sazak orada, kendisinden sorulabilir.

Milliyet’in sahibine devletin ba?ka zirvelerinden de “Yapma” diye özetlenebilecek telkinler geldi?ine ise eminim.
Daha önce gazetesi veya kanal?yla ili?kisi kesilenlerin faturas? Ba?bakan Erdo?an’?n ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an’a ç?kar?l?yordu; o da hem Star’daki kö?esinde hem de soran herkese, “Hiçbir biçimde bu tür olaylar?n içinde yer almad???n?, herhangi bir yazar için patronuna ‘Bunu gönder’ telkininde bulunmad???n?” bu yazd???m aç?kl?kla ifade etti.

Gazetesinden ayr?lmas?yla sonuçlanan süreçte, Hasan Cemal’in kendisi de, Cine-5’te kat?ld??? Avni Özgürel’in program?nda, “Milliyet gazetesinden ayr?lmam a?amas?nda Ba?bakan Erdo?an'?n etkisi olmad???n? dü?ünüyorum”demi?ti.

Can Dündar ise, “Nedenini herkes biliyor zaten, ben ilk de?ilim, son da olmayaca??m” üstü kapal? cümlesiyle aç?klam?? gazetesinden ayr?lma sürecini... 

Radikalde, dün, ?nternet sitesinde, Gezi Park? eylemlerinden sonra i?ten at?lan veya görevinden ayr?lan gazetecilerin listesini verdi. Tam 77 isim yer al?yor o listede... Listenin üzerindeki notu okudu?unuzda, bu kadar insan?n, yazd?klar?, söyledikleri veya eylemle ilgili tav?rlar? sebebiyle i?lerini kaybettiklerini dü?ünüyorsunuz... 

Yani “Beyefendi rahats?z olmas?n diye... ” gönderilmi?ler... 
Olan biteni böyle birbiri ard?na ele ald???mda de?erlendirmekte zorlan?yorum: Ke?ke kamuoyu önünde de yüksek sesle söylese; ama i?te ‘Beyefendi’ diye an?lan Ba?bakan “Ben bu i?e kar??mam” diyor... Ba?dan??man? “Kimseye bu yolda bir telkinim olmad?, aksini iddia eden ispatlas?n” diye meydan okuyor... Ancak hemen herkes bu kadar insan?n ipini hükümetin çekti?ine inan?yor... “Benim olay?mda onun bir etkisi olmad?” diyen Hasan Cemal bile olan bitenden Ba?bakan Erdo?an’? suçluyor... 

Cumhurba?kan? Gül, “Çok büyük ay?p” dedi?i Hasan Cemal olay?ndan sonra, “Varsa patronlar üzerine bir empoze, gazetesi de orada direnecek karde?im” dememi? miydi?

Fehmi Koru'nun yaz?s?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri