Yazdır

Medya ?irretli?i...

Aktif .

markar-esayanMarkar Esayan, Yeni ?afak'taki yaz?s?nda medyan?n içinde bulundu?u durumu özetlemi? ve Taraf gazetesinde ya?ananlara de?inmi?. 

Esayan'a göre, Taraf'?n içinde bulundu?u durum 'üzücü'... 

Esayan'?n "Medya ?irretli?i" ba?l???yla Yeni ?afak'ta yay?nlanan yaz?s?ndan ilgili bölümler... 

(...) 

Taraf gazetesinden Çözüm Süreci ve hükümete kategorik olarak sava? açmad???m?z için tasfiye edildi?imizde, arkada?lar?m?zla gelecek günlerin çok sert bir mücadeleye gebe oldu?unu hissetmi?tik. Gazetenin biz ayr?ld?ktan sonra ne hale geldi?ine Hilal Kaplan son yaz?s?nda de?indi. Etyen Mahçupyan da çok berrak bir tasvirle 'Taraf bir gecede Mr. Hyde'a döndü' diye yazd?.

Taraf için sadece üzülüyorum. Orada ekmek paras? için hala aylarca maa? almadan çal??an emekçi muhabir, editör ve sayfa sekreteri arkada?lar?m için de üzülüyorum. Can?m?z dahil her ?eyimizi ortaya koyarak vesayete kar?? bir demokrasi destan? yazm??t?k orada. Final böyle olmamal?yd?. Üzüldü?üm için bu bahsi çok uzatmayaca??m.

Bugün ya?anan sert ortam, bir demokrasi ve özgürlük hareketi olarak ambalajlanmaya çal???lsa da, derinde çok daha ciddi bir iktidar mücadelesi ya?anmakta. Bu mücadelenin kodlar?n? iyi okumak, senaryo olarak sahnelenen hikâyeyi çözmek ise hayati.

(...) 

Türkiye'de merkez medya her zaman kirli i?lerin içinde oldu, hatta maestroluk yapt?. 28 ?ubat'?n darbeci yazar ve yönetmenleri, bugün de Gezi'den bir siyaset dizayn? ç?karmaya çal???yorlar. Eksiksiz her darbeyi desteklemi?, ama ellerindeki alg? yaratma gücüyle yine de 'itibarl?' kalmay? ba?arabilmi? bu isimleri gerçekten ibretle izliyorum. Etkili olduklar? kesimlere nas?l bir Türkiye göstermek istiyorlarsa, o Türkiye'yi gösteriyorlar ve bunda çok da ba?ar?l?lar. Ancak art?k halk da eski halk de?il. Her hamle k?sa sürede de?ifre oluyor. De?ifre oldukça daha güçlü yükleniyorlar; çünkü bu pisli?i kazanarak kapatmaktan ba?ka yollar? yok.

(...) 

Türkiye'de bas?n?n yüzde doksan?n?n hükümet kontrolünde oldu?u alg?s? bir yalandan ibaret. Kocaman bir gazete yönetici kadrosu (Taraf), Çözüm Süreci'ni destekledi?i için operasyona u?rad? ama, bu çevrelerde tek bir yaz?ya bile de?er görülmedi. Çünkü burada ideolojik bir sava? söz konusu ve gazetecinin hangi pozisyonda oldu?u önemli, bas?n özgürlü?ü de?il.

Ancak medya özgürlü?ü konusu hükümete yönelik en etkili muhalefet alanlar?ndan birisi ve yurt d???nda da ciddi bir kar??l??? var. Hükümet, 28 ?ubat ve kendi dönemindeki '411 El Kaosa Kalkt?' türünden gazetecili?in ise bir 'gazetecilik' faaliyeti olmad???n? biliyor. Merkez medya –içlerindeki namuslu gazeteci-emekçi arkada??m?z? mutlaka tenzih ederek- hükümete kar?? bir siyasi mücadele yürütüyor ve Erdo?an da buna göre oyun kuruyor. Bu, do?ru ve yanl??larla ilgili bir ?eyden çok, ya?anan ?eyin kimyas?n? anlamaya yönelik bir tesbit.

Yani e?er, bir mühendislikten bahsedeceksek, iktidar?n medya mühendisli?ine nazaran medyan?n siyaset mühendisli?inin çok daha kötücül ve antidemokratik oldu?unu söyleyebiliriz. Hepimizi kahreden merhum Ahmet Atakan'?n ölümü ile ilgili yap?lan tezvirat bile tek ba??na bunu kan?tlamaya kafi.

(...) 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n.. 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri