forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Karamehmet Reha Muhtar'? odaya neden kilitleri?

Aktif .

ET?KETLER:Reha Muhtar

reha-muhtarVatan yazar? Reha Muhtar 2002 y?l?nda Tuncay Özkan'?n gruba gelmesinden sonra Çukurova grubunun patronu Mehmet Emin Karamehmet taraf?ndan kendisine yap?lan teklifi ilk kez yazd?... 

Reha Muhtar'?n bugün Vatan Gazetesi'nde yay?nlanan yaz?s?ndan ilgili bölüm...

(...)

Türkiye'de siyaset mühendisli?i "elinde güç bulunduranlar?n" vazgeçemedi?i bir haslettir...

Siyaset dizayn edilir...

2002 y?l?nda da SHOW darbesi esnas?nda böyle yap?ld?...

Bir siyasi mühendislikle olu?turulmaya çal???lan üçlü koalisyonun "Türkiye'yi yönetmesi için master bir medya planlamas?" yap?ld?...

MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu son onda fark edip "erken seçim istemeseydi", seçimler 2002 Kas?m'? yerine, 2004 y?l?n?n bahar?nda yap?lacakt?...

2002 y?l?n?n may?s haziran aylar?nda batan bankalar?n arkas?ndan banka sahibi medya patronlar?na operasyonlar yürürlü?e kondu...

Amaç seçimlere giderken, "büyük medya kurulu?lar?n?n, ayn? siyasi ittifak? desteklemeleri ve bu ittifak?n oylar?n ço?unlu?unu alarak bir koalisyon halinde iktidara gelmesiydi..."

Bu oyunlar?n içinde ben ve haber merkezim yoktuk...

Hiçbir zaman hiçbir siyasi mühendisli?in içinde olmad?k...

***

Bu seçimlere iki y?ldan az bir süre vard?...

Bu süre zarf?nda bütün büyük kanallar ile gazeteler, tek bir ses ve siyaset üzerinde yay?nlar?n? sürdüreceklerdi...

Bunun için de "aç?k aç?k söylenen" plan yürürlü?e konacakt?...

Biz bu plan yürürlü?e konmas?na ra?men, Show TV'den ayr?lmak zorunda kalmad?k...

?imdi detaylar?na girmek istemedi?im bir "yay?n budanmas?yla" kar?? kar??ya kald?k...

Niye kald???m?z da, birileri taraf?ndan aç?ktan ifade edildi bize...

Buna kar??n; 2002 Haziran'?nda; Çukurova grubunun patronu Mehmet Emin Karamehmet bana, "hayat?mda görebilece?im en astronomik televizyon teklifini yapt?..."

Ne o güne kadar ne de o günden sonra, bir daha bu kadar astronomik bir teklif almad?m meslek hayat?mda...

Bana SHOW'da üç televizyon program?n?n yan? s?ra, reklam bütçesini grubun kar??layaca?? bir televizyon kanal? kurmay? teklif etti...

Kanal?n ismi, benim ismim olacakt?...

ODANIN K?L?TLEND??? AN...

Bu teklifi yapt??? odada o s?rada bulunan en tepe yöneticilerine; "ben teklifi kabul etmezsem, odadan ç?kart?lmamam? istedi ve odan?n kap?s?n? kendisi kilitledi..."

Oda ye?eni Zeynep Karamehmet'in odas?yd?...

Odadan, "bir süre dü?ünüp öyle cevap verece?imi, ancak 'evet' deme ihtimalimin çok a??r bast???n? söyleyerek ç?kabildim" ancak...

Fakat; o odada bulunan bir üst düzey ki?inin söyledi?i sözler "televizyon tarihinin önemli yay?n darbelerinden birine neden olacak" sözlerdir...

O ki?inin kim oldu?u, ne söyledi?i, daha sonra ne yapt??? ve hangi operasyonlar?n merkezinde oldu?u, orada bulunan ve bu olaylar?n y?llard?r çevresinde bulunan herkes taraf?ndan yak?ndan biliniyor...

Minare çok büyük...

Buna kimse k?l?f geçiremez...

Mümkün de?il...

O gün i?lenen cinayetin anatomisi öylece ortada durdu kald?...

Tarih orada, o odada, o anda dondu kald?...

***

Bugün bir adli süreç var, o y?llar? da kapsayan...

Ba??ndan beri ?unu söyledim...

O süreçte yap?lan "yay?nc?l?k katlini" çocuklar?ma aktarmadan, ben bu dünyadan gitmem...

Fakat bunu aktaraca??m diye, "zor durumda bulunan insanlar? daha güç duruma dü?ürmem..."

Bunlar? zaman zaman yazmamdaki amaç, "bir pazarl?k, bir manevi i?kence, bir azap süreci ya?atmak de?il kimseciklere..."

Müsterih olabilirler...

Çocuklar?ma ve gelecek ku?aklara, tarihi tertemiz nakletmekten ba?ka hiçbir amac?m yok ve olmayacak...

Fakat beni k??k?rtmay? denemesinler...

Kimsenin Mc Carthy'si olmaya niyetim olmasa da;

Bilsinler ki iftira atarak beni k??k?rtmaya çal??mak onlara hiç yarar sa?lamaz...

Vicdan?ma güvensinler, benim s?n?rlar?m? zorlamas?nlar...

Hayat?n bir bedeli var...

Ve benim inand???m demokrasi "sadece hat?rlat?r" onlara...

Hat?rlamay? unutmas?nlar!..

YAZININ TAMAMINI OKUMAK ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri