forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Palal? Sald?rgan'? kim organize etti?

Aktif .

salih-tuna

Yeni ?afak yazar? Salih Tuna, Barbaros ?ansal'?n 'Palal? olay?n? CHP planlad?" sözlerini kö?esine ta??d?.. 


Sevgili dostum sen iyisi mi partiden istifa et


'Gezicilerin' önde gideni, Soner Yalç?n'?n 'panpa's? Barbaros ?ansal öyle bir ?ey söyledi ki, 'ç?rç?rlar?n' alay?n?n lasti?i patlad?.

Art?k bundan kelli anca (veya jantta) giderler.

Ne mi dedi?

?unu: 'Taksim'de bir kafede ?stanbul ?l Ba?kanl??? dan??manlar?ndan bir tanesi bana, Talimhane'den palal? birinin ç?kaca??n?, konu?tuklar?n? ve bunu AKP'nin üstüne atacaklar?n? söyledi. Yaln?z de?ildim. Yan?mda Gürsel Tekin vard?. Ba?ka ?ahitlerim de vard?... '

Barbaros ?ansal bu iddiay? herhangi bir yerde de?il, bizzat Gezicilerin düzenledi?i Ba?dat Caddesi Forumu'nda dillendiriyor, buna dikkat isterim.

Gelgelelim... 

Haz?runda 'Neee?.. ' veya 'Hay?r, olamaz... ' veya 'Hadi ya... ' veya 'Yalan söylüyorsun... ' yollu tepkilerden eser yok.

Gayet ola?an kar??lam??lar, çok enteresan!

Mahut foruma kat?lanlardan biri, 'Palal?y? AKP kurtard?' ?eklinde minik bir itirazda bulunuyor sadece. Barbaros ?ansal da 'AKP kurtarmad?. Hukuki prosedür vard?... ' kar??l???n? veriyor.

Bu kadar!

Ah pardon, bir Gezici han?mefendinin, 'Ke?ke bunu burada söylemeseydiniz!' ?eklinde yürekleri da?layan hay?flanmas? da var.

Daha fazla de?il ama hepsi bu kadar.

Peki, neden bu denli ola?an kar??l?yorlar, nerdeyse hiç ?a??rm?yorlar?

Acaba bunda 'Müftünün kar?s?' muhabbetinin etkisi var m??

Bir kan?ksama yani.

'Müftünün kar?s? CHP'li ç?km??t?; palal?y? CHP organize etmi? çok mu' diye dü?ünmü? olamazlar m??

Ne bileyim, belki de CHP'den her ?eyi bekliyorlar!

Nihayetinde, 'Türkiye'nin Ba?bakan? Erdo?an protestocular için toplu katliam ça?r?s? yap?yor' ?eklinde ?ngilizce tweet atan bir milletvekilinin mensup oldu?u parti söz konusu.

Belki de, Gezi olaylar? s?ras?nda, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Adnan Keskin'in, 'Aylin isimli genç bir k?z panzer alt?nda kald?' yalan?n? unutmam??lard?r.

Garip çok garip, haz?runun d???ndaki 'Gezi ruhu'nda da 't?k' yok, sanki dersin 'ruhlar?n?' da al?p savu?mu?lar.

Palal?n?n üzerinden matine-suare Say?n Erdo?an'a sald?r?ld??? günlerde, 'Ellerinde palalar, 'Tayyip'in askerleriyik' diye ba??rd?lar' ?eklinde kuyruklu yalanlar üreten CHP'nin Emine Ülker Tarhan'? bir ?ey söylemi? mi diye bakt?m, onda da ses seda yok.

Yahu 'Derin Hürriyet' (Oda TV) bile suspus olmu?, ötesi var m??!

Demek ki, söz konusu aç?klama, 'Gezicili?i' gömmekle kalmam?? adeta üstüne kireç dökmü?.

CHP'nin durumu da çok çok vahim!

Hiç vahim olmasayd?, Gürsel Tekin dostumuz bu kadar ac?kl? konu?ur muydu?

Büyük televizyonlardan ve gazetelerden onlarca gazeteci aram?? da, çok üzülmü? de, oysaki memleketin çok daha önemli meseleleri varm?? da bilmem ne!

'Palal? olay?n? CHP planlay?p, AK Parti'nin üstüne att?, Gürsel Tekin de bunun ?ahididir' iddias?na verilecek cevap m? bu Allah a?k?na?

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri