forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Ba?dan??man Demokratikle?me Paketi'nin kodlar?n? yazd?

Aktif .

yalcin-akdogann

Ba?bakan Erdo?an'?n dn a?klad??? ve Gazetelerin man?etlerinin ssledi?i 'Demokratikle?me Paketi'ne toplumun her kesiminden de?i?ik yorumlar geliyor.

 

Ba?bakan Erdo?an'?n ba?dan??man? Yal?n Akdo?an paketi Star Gazetesi'ndeki k?esinde yorumlad?. 

Yaz?n?n ayr?nt?lar? ?yle... 

AK Parti sessiz devrim niteli?indeki demokrasi ad?mlar?n? srdryor. Ba?bakan Erdo?an?n dn a?klad??? paket, siyasi ve sembolik anlam? kadar pratik sonular? a?s?ndan da nemli ilkleri bnyesinde bar?nd?r?yor. Erdo?an paketle ilgili bu bir ilk de, son da de?ildir derken reform abas?na i?aret etti. Reformlar bir izginin devam? olsa da at?lan ad?mlar?n biro?u ?LK olma zelli?i ta??yor.

zel okullarda farkl? dilde e?itim, kamuda k?l?k-k?yafet serbestisi gibi konular ilk olma zelli?i ta??yor. And?m?z?n kald?r?lmas?, hazine yard?m? yzdesinin d?rlmesi, uygulamas? kalmayan (?apka gibi) dzenlemelerin meyyidelerinin kald?r?lmas? gibi konular gemi?in yanl??l?klar?n? dzeltmeyi getiriyor. Yani pakette gemi?in yanl?? uygulamalar?n?n dzeltilmesi ve yeni dzenlemelerin hayata geirilmesi szkonusu.

REFORMDA SREKL?L?K, AK Partinin temel siyaset tarz? haline geldi. 11 y?ld?r yap?lan reformlara tarihi nitelikteki dzenlemelerle yeni bir halka eklenmi? oldu. Ba?bakan Erdo?an?n reformcu-demokrat-ilerici karakteri bu tr hamlelerle daha peki?iyor. Do?rusu demokratik duru? Ba?bakana ok yak???yor. Gezi olaylar?ndan sonra gerilen siyasi iklim, bu hamleyle yumu?ayacak, hkmetin grnm daha pozitife dnecektir.

DZEN ??NDE DE????M, AK Partinin temel siyaset felsefesidir. Muhafazakar-demokrat bir parti olan AK Parti evrimci-tedrici bir de?i?im projesini uygularken k?r?p dkmemeye, dzen iinde yenili?i sa?lamaya al???yor. Kaosa, krize, at??maya, gerilime sebep olmadan de?i?imi sa?lamak belli hassasiyetleri ve dengeleri gzetmeyi de gerektiriyor. AK Parti sa? partiler gibi reformlar? denge ve hikmet-i hkmete kurban etmiyor, ancak fay hatlar?n? koruyarak de?i?imi gerekle?tiriyor.

?ST?SMARA GE?T YOK. Ba?bakan Erdo?an?n paketle ilgili sunu?u muhtemel istismar alanlar?na da parmak bast?, diren merkezlerinin klasik ezberlerine dikkat ekti. Konu?man?n ?ehitleri anarak ba?lamas?, vesayeti/darbeci anlay???n her geli?me gibi bu ad?mlara da kar?? ?kaca??n? sylemesi, PKK evresinin tezyif ve sapt?rmalar?na n cevaplar vermesi istismar? nleme amac? ta??yordu. zellikle MHP ve BDPnin istismar edece?i konulara daha hassasiyetle yakla??ld??? anla??ld?.

HALKLA B?RL?KTE DN?M. Halka ra?men yap?lan ?ey iyi de olsa, kt de olsa ba?ar?ya ula?amaz. Ba?bakan Erdo?an konu?mas?nda Tektipi rejim de, zgrlk rejim de halka ra?men tesis edilemez derken toplumsal kabule ve deste?e i?aret etti. Zihniyet de?i?imi vurgusu at?lacak ad?mlar?n halk?n iradesine dayanmas? gerekti?ine ynelikti. Bu yzden halk?n kabul etmeyece?i ve ters tepecek konularda daha ihtiyatl? davran?ld??? anla??ld?.

REFERANSLARA VURGU. At?lan ad?mlar?n AB mktesebat?ndan AK Parti programlar?na kadar hangi referanslara dayand??? a?k bir ?ekilde vurgulanarak reformlar?n rgte endekslenmesi veya pazarl?k rn gibi takdim edilmesi nlenmi? oldu.

S?YAS? FIRSATILIK YOK. Paket sunu?unda muhalefete ynelik siyasi polemikler yer almad?, siyasi faydan?n de?il lke menfaatinin esas tutuldu?u bir slup kullan?ld?. Muhalefeti rseleyen, kmseyen, ba??na kakan bir siyaset dili kullan?lmad?.

O?ULCULU?A SAYGI. Kimlik ve kltr konular?nda yap?lan dzenlemeler devletin paradigmas?n?n nemli lde de?i?ti?ini, zgrlk anlay???n g kazand???n? gsterdi. zellikle ya?am tarz?na sayg? konusunun yapt?r?ma ba?lanmas? nemli bir yenilik olarak ortaya ?kt?.

DAHA YAPACAK OK ?EY VAR. Paketin her sorunu zmeyece?inin, daha at?lmas? gereken ad?mlar oldu?unun sylenmesi, eksikliklerin bilindi?ini gstermesi ve beklentilerin canl? tutulmas? a?s?ndan nemliydi.

KKL ZM YEN? ANAYASADA. Ba?bakan Erdo?an?n konu?mas?nda yeni anayasa yap?m?na vurgu yapmas?, daha ileri beklentiler iinde olan partileri anayasa yap?m?nda ciddiyete davet etmek anlam?na geliyordu. Hkmet demokratikle?me paketini yasal ve idari dzenlemelere bina ederken, kkl zm iin yeni anayasay? adres gsterdi.

Trk demokrasi tarihinde nemli bir kilometreta?? geride kald?. Daha ileri hedeflere ula?mak iin bugn dnden daha umutluyuz...

Yaz?n?n kayna?? iin t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri