forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Tayfun Altay

tayfun-altayRadikal Gazetesi yazar? Tayfun Atay, yeni sezon dizilerini kritik etti?i kö?esinde toplumsal ele?tiri içeren, dü?ünsel olarak 'sol'dan beslenen dizilerin döneminin sona erdi?ini yazd?.

 ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Behzat Ç.’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’, ‘Kay?p ?ehir’ gibi dizilerin sol gelenekten beslendi?ini kaydeden Atay, "Bir kere anla??l?yor ki toplumsal ele?tiri içeren, dü?ünsel olarak ‘sol’dan beslenen yahut en az?ndan sol ‘t?nlamal?’ dizilere tam anlam?yla elveda demi? durumday?z. Dolay?s?yla bir dönem kapand?" ifadelerini kulland?.


??te Tayfun Atay'?n Radikal'de yay?nlanan "Dizilerin seyir defteri" ba?l?kl? yaz?s?ndan ilgili bölümler:

Bir kere anla??l?yor ki toplumsal ele?tiri içeren, dü?ünsel olarak ‘sol’dan beslenen yahut en az?ndan sol ‘t?nlamal?’ dizilere tam anlam?yla elveda demi? durumday?z. Dolay?s?yla bir dönem kapand?. Art?k (bitmi?, ar?ivde yerini alm?? dizilerin ad?n? vermekte sak?nca yok) bir ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Behzat Ç.’, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’, ‘Kay?p ?ehir’ gibi diziler, yani aç?k-seçik veya vurgulu ?ekilde radikal, protest, sorun-odakl?, statüko-kar??t?, fincanc? kat?rlar?n? ürkütmeye yönelik (‘A??r Roman-Yeni Dünya’y? da atlamayal?m) kurgular görmek hemen hemen olanaks?z.

Bunun yerine, do?rudan veya dolayl? olarak muhafazakâr içerikli ya da (yukar?daki ifadeyle uyakl?ca) ‘t?nlamal?’ diziler var art?k. Polisiye-gerilim, ‘gizem’le sarma?-dola?, bir boy daha öne ç?km?? gibi. Do?al, çünkü bu, istisnalar (‘Behzat Ç.’) hariç, statükocu muhafazakârl??a rahats?zl?k vermedi?i gibi alttan alta da hizmet eden bir tarz.

Di?er iki öncelikli seçenek, zaten geçen y?ldan revaçta olan yabanc? dizi ve yerli edebiyat uyarlamalar?. Bunlarda da muhafazakârl?kla örtü?en ürünler tercih ediliyor. Ancak muhafazakârl?k geçer akçe denilip iyice kafa yorulmadan seçilmi? muhafazakâr edebiyat uyarlamalar? isteneni vermekten uzak. ‘Marka’ ile bir kez satars?n?z ürünü. Diziyi her hafta satmak zorundas?n?z. Dolay?s?yla ba?lang?çta ad?na kan?p gelen seyirci, sonra içeri?e bak?p itibar etmiyor bu tür yap?mlara.

Yaz?n?n tamam?na ula?mak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri