forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Serdar Turgut

serdar-turgutSerdar Turgut, Türk medyas?n? de?erlendirdi?i yaz?s?nda önemli tespitlerde bulunmu?. Dünyada gazetecili?in ölmedi?ini ve ölmeyece?ini belirten Turgut, Türk gazetecilerin ise beyin ölümünün gerçekle?mek üzere oldu?unu savunmu?. 

Serdar Turgut, Habertürk Gazetesi'nde ?unlar? yazm??... 

?NTERNET?N hâkim olmas?yla ve dijital âlemin kat?l?mc? interaktif ortam?nda herkesin, hatta iki sat?r twit atan?n bile kendisini gazeteci olarak gördü?ü bir global dünyada, gazetelerle birlikte gazetecili?in de ölece?i tahminleri yap?l?yordu. 

Global düzeyde bu tahminin do?ru ç?kmayaca?? çoktan belli oldu. Ayr?ca yeni medya deneyleri nedeniyle gazetecili?in ölmeyece?i gibi yeni bir alt?n ça??na girdi?i bile söylenir oldu ?u aralar.

Daha önceki kötümser tahminlerin tutmayaca?? global düzeyde belli olsa da bu tahminin bir tek Türkiye'de do?ru ç?kaca?? görülüyor.
Bu ölümün nedeni ise internet ve yeni medya filan de?il, bu ölümün as?l nedeni beyinlerimiz. 21 'inci yüzy?lda Türk kolektif beyninde ya?anan durgunluk ve gerileme h?z?, dünya ortalamas?n?n hayli üstünde.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri