forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

diziler-dizilerBüyük umutlarla ekrana gelen ve milyon dolarlar harcanan diziler reyting alamad??? gerekçesiyle daha 13 bölümü bile tamamlayamadan ekrana veda ediyor. 

Dizi sektörünün içinde bulundu?u kriz baz? kö?e yazarlar?n?n da ilgi alan?na girmiye ba?lad?. 

Serdar Turgut önceki günkü Habertürk'teki yaz?s?nda dizilerin de?i?en toplumu alg?layamad???n?, senaryo üretemedi?ini savunmu? ve dizi sektörünün kendini yenileyemedi?ini yazm??t?. (Yaz?n?n tamam? için t?klay?n)

Serdar Turgut'un ard?ndan Yeni ?afak yazar? Sema Karab?y?k da dizilerin içinde bulundu?u krizi ele alm??. 

??te Karab?y?k'?n yazd?klar?...

"Sürelerin k?salmas? gündeme geldi?inde bu reklam bütçeleriyle mümkün de?il tezi ortaya at?l?yor, maliyetlerin yüksekli?inden dem vuruluyor. Süre k?salmas?ndan kas?t mevcut senaryo anlay???n?n y?k?l?p yeniden in?a edilmesi. Denendi ama tutmad? diye verilen örnekler, mevcut anlay??la yaz?lan senaryolar?n ikiye üçe bölünmesiyle yap?l?yor ki tutmama sebebi bu. Sürelerin uzamas?na paralel be? alt? ba?rol oyunculu projelere geçi? ya?and?. Ekrandaki dizilerin oyuncu kadrosuna bak?l?rsa kadrolar?n ne kadar geni?ledi?i görülür. Bu geni?leme hikayelerin yatay yönde hareket etmesine sebep oldu.

Karakter say?s? azalacak, ba?rol say?s? dü?ecek, senaryonun dili, matemati?i tamamen de?i?ecek süreler k?sal?rken. Bir h?rs u?runa daha çok kazanmak u?runa girilen bu yoldan ç?kmay? göze alan kanal, sa?lam hikayelerle sektörün önünü açabilir. Yay?n politikas? özel kanallar kadar reytinge endeksli olmad???na göre, bu kanal neden TRT olmas?n!" (Yaz?n?n tamam? için t?klay?n)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri