forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hurriyet-ilkelerFehmi Koru, yay?nlanan ses kasetlerinden sonra Hrriyet ve Ayd?n Do?an'?n yapt??? 'Tarafs?zl?k' a?klamas?n? yorumlad??? yaz?s?nda, Do?an Grubu'nun tarafs?z olmad???n? ve CHP'yi destekledi?ini yazm??... 

??te Fehmi Koru'nun Star Gazetesi'ndeki "Do?an Grubu tart??mas?na itiraz?m var" ba?l?kl? o yaz?s?ndan ilgili blm... 

(...)

Medya ve medya mensuplar? elbette bir siyasi kimli?e sahip olabilir. Ak Partiyi destekleyenler oldu?u gibi CHP destekileri de olacakt?r. Bugn lkemizde hemen btn iddial? partilerin destekisi gazeteler, televizyonlar, dergiler ve kalemler var; hem neden olmas?n?

Ba?ka baz? lkelerden farkl? olarak, bizim lkemizde, taraf olmayan gazete ve gazeteci neredeyse hi yok gibi bir ?ey... Bu sebeple, tart???lan grubun Biz ba??ms?z?z, tarafs?z?z iddias? havada kal?yor. Onlar?n da bir taraf? var. Bu seimde CHPye yak?n durduklar?, Ak Partinin kaybetmesini bekledikleri ok a?k...

2002den beri her seim ncesinde ayn? beklenti ierisinde olduklar? da biliniyor.

Grubun patronu CHP kkenli bir aileden geldi?ini hibir zaman gizlemedi. yle olunca yneticilerini ve yazarlar?n? kendisine yak?n izgide olanlardan semesi neden garip kar??lan?yor? Yneticileri ve yazarlar? da genliklerinde a??r?s?ndan ?l?ml?s?na kadar de?i?ik sol rgtlerde yer alm?? insanlar...

Kalk?p da bu ya?tan sonra Ak Partiye neden destek versinler? ?imdilerde Ak Partinin temsil etti?i zihniyetin siyasi ba?ar?lar?ndan elbette ho?lanm?yor, henz elleri kalem tutarken kendilerine yak?n birilerinin iktidara gelmesini tabii arzu ediyorlar.

?ktidara gelenlerin kendilerine kulak vermeleri ve izdikleri siyasi ereve ierisinde hareket etmeleri ile de yetinebilirlerdi; ancak Tayyip Erdo?an ve siyaset arkada?lar? buna raz? olmuyorlar i?te...

Yaln?z Tayyip Erdo?an? m? sevmediler? Hay?r. Adnan Menderes de, Sleyman Demirel de, Turgut zal da, onlara kendilerini teslim etmedikleri srece hayatlar?n?n karart?ld??? gere?ini dnemlerinde ya?ad?lar.

Cumhurba?kan? Abdullah Gle iyile?tirilmesine yard?mc? oldu?u internet yasas?n? veto etmedi?i iin en a??r? tepkiyi vermelerinin sebebi de budur.

Kendilerini dinlememesi...

Yaz?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n?z

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri