forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sabah-logoSabah gazetesi'nin geçti?imiz hafta "Azrail'in Unuttu?u Adam 179 Ya??nda" ba?l???yla yay?nlad??? haber okurdan büyük tepki ald?. Gazetenin Okur Temsilcisi at?lan ba?l??? ele?tirdi ve Sabah Gazetesi okurundan özür diledi... 

Sabah'?n Okur Temsilcisi ?brahim Altay, Sabah'?n haberinde geçen Dünyan?n en ya?l? insan? bilgisinin do?ru olmad???n?, inançlarla ilgili bir ba?l???n at?l?rken daha dikkatli olunmas? gerekti?inin alt?n? çizmi?... 

Altay Okur Temsilcisi sayfas?nda ?unlar? yazm??.. 

"Okur Temsilcisi olarak ara?t?rd?k. Haber geçti?imiz günlerde Hindistan gazetelerinden ?ngilizce, Frans?zca ve ?spanyolca gazetelere yay?lm??. Murasi konu?mas?n?n orijinalinde, Azrail'den hiç söz etmemi?. Hinduizm'e inanan bir ki?i olarak "Ölüm Tanr?s? (Yamaraja) beni unuttu san?r?m" demi?. Bir di?er kayna?a göre ise "Ölüm beni unuttu" demi?. Bu haberi aktaran ?srail, Avrupa ve ABD men?eli haber siteleri Murasi'nin söyledi?ini oldu?u gibi vermek yerine, kendi inan??lar?na göre yorumlay?p Yamaraja'y? 'ölüm mele?i'ne çevirmi?ler. Sabah da haberi bu kaynaklardan al?rken kendince de?i?tirmi? ve ölüm tanr?s? ya da mele?i yerine "Azrail" yazm??.

Herkes bilir ki dinler ve inan??lar farkl? özellikler gösterir. Hinduizm bir yana Musevilik, H?ristiyanl?k ve Müslümanl?k'ta meleklere yüklenen anlamlar bütünüyle ayn? de?ildir. Bu yüzden, bir din ya da inan??a ait kavramlar? ba?ka bir dile aktar?rken dikkatli olmak gerekir. Yap?lmas? gereken, a??zdan ç?kan sözleri de?i?tirmeden, oldu?u gibi ve ba?lam?n? aç?klayarak vermektir.

Gazeteciler içerisinde ya?ad?klar? toplumun dinine ve kültürüne yabanc? olmamal?d?r. Bilmek yetmez, o dine ve kültüre sayg? göstermek gerekir. Haberi okunur k?lmak kayg?s?yla kendimizi ilgi çekici ba?l?k bulma ?ehvetine kapt?rmamal?y?z. Baz? konular?n ironiyle ya da latifeyle ele al?namayaca??n? unutmamal?y?z. Aksi takdirde bu haberde oldu?u gibi o dine inanan insanlar? incitmi? oluruz. 

Bu hata bütün dinlere ve kültürlere sayg?l? olmak iddias?nda olan Sabah'a yak??mam??t?r. Okur Temsilcisi olarak okurlar?m?zdan özür diliyorum." 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri