forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Srpriz bir kararla Star Gazetesi'nden ayr?larak Habertrk'e geen Fehmi Koru, neden byle bir tercih yapt???n? a?klad?. 

Gazete Habertrk'ten Kbra Par'?n sorular?na yan?tlayan Koru, Hrriyet gazetesi, merkez medya, muhafazakar medya ve Ahmet Hakan hakk?nda bak?n neler sylemi?...

Habertrk'te yay?nlanan rportaj?n bir blm...  

BA?INA GESEM FARKLI B?R HRR?YET OLURDU

Hrriyete transfer olaca??n?z hatta ba??na geece?iniz konu?ulmu?tu. Teklif alm?? m?yd?n?z?

Hrriyetle eski bir maceram var. Ertu?rul zkk yay?n ynetmenli?inin ilk y?llar?nda transfer teklif etmi?ti. O dnem birka yaz? yazm??t?m. Yeni ?afaktan ayr?ld?ktan sonra Ayd?n Do?an sa? olsun grup ierisinde herhangi bir yerde yazabilece?imi syledi ama te?ekkr edip reddettim.

Ya ba??na geece?iniz iddias??

Bunlar benim d???mda konu?ulmu? ?eyler. Genel yay?n ynetmenli?ini gen insanlar?n yapmas? daha do?ru. Ben 30lu ya?lar?mda yay?n ynetmenli?i yapt?m zaten, yeniden heves etmek makul gelmiyor.

O dnem Hrriyetin ba??na geseydiniz bugn nas?l bir Hrriyet ve nas?l bir medya dzeni grrdk?

Farkl? bir Hrriyet olurdu. Daha ilkesel davranan, sayfalar?n? be?enmedikleri insanlar? kmsemek, askerlere selam akmak iin kullanmayan, Trkiyeyi maceraya srklemeyen, 28 ?ubatlarda, 27 Nisanlarda, Cumhurba?kanl??? seimi arifesinde o trden man?etler atmayan bir gazete olurdu. Filikaya dn?memi? gerek bir amiral gemisi olurdu! Ama ba?ta dedi?im gibi Hrriyetin ba??na gemeyi hi d?nmedim.

Ayd?n Do?an ile samimi oldu?unuz sylenmi?ti. ?imdi nas?l bir ili?kiniz var?

Hibir gazete patronu ile samimi de?ilim. Birka kez yemek yedi?imiz, fas?llarda bulu?tu?umuz oldu o kadar.

'MAHALLE DE???T?RMED?M'

Stardan neden ayr?ld?n?z?


Habertrke gemek iin.

Ynetimle aran?zda bir srt?me ya?and? m??

Hay?r, herhangi bir ?ikyetleri olmad?. Bir aya??m Habertrk TVde. Gel, gazetede de yaz dediler. E?er Star gibi bir gazeteden ayr?lacaksam en uygunu Habertrkt. 

Star gibi bir gazeteden kast?n?z nedir?

Star daha nce yer ald???m gazetelerin hitap etti?i kesime hitap ediyor. Eskiden yay?n ynetmenleri Sen ayr?l?rsan gazetemiz ne olur? diyerek durduruyordu. Bu defa a?ka grdm ki ben ayr?lsam da bo?luk do?mayacak.

Habertrke geece?inizi syledi?inizde tepkileri ne oldu?

Elbette zldler. Kesin kararl? oldu?umu syledi?im iin ayr?lmam?z kolay oldu.

Habertrk neden tercih ettiniz? Siz mi merkeze kayd?n?z yoksa merkez mi muhafazakrla?t??

Trkiyede iki merkez var. Biri Star?n da iinde bulundu?u merkez. O merkez hem siyasi anlamda ba?ar?lar elde etti hem de kendi gazetecilerini yeti?tirdi. Di?eri Habertrkn de nemli bir paras? oldu?u merkez. Bu iki merkez birbirinden tamamen ba??ms?z de?il. Habertrkn hitap etti?i kesim iinde hem muhafazakrlar hem de farkl? dnya gr?nden insanlar var. br tarafta buldu?um rahatl??? burada da bulaca??m inanc?yla geldim.

Art?k mahalle de?i?tirdiniz diyebilir miyiz?

Hay?r tam tersine hepimizi ayn? mahallede gryorum. Bu iddiay? Ertu?rul zkk yazd?. ??in garibi ikimiz de ?zmirliyiz. O Kahramanlarl?y?m diye vnyor. Ben Gzelyal?, Gztepe ocu?uyum. ?imdi ikimiz de Beykozda oturuyoruz. Anlayaca??n?z mahallelerimiz birbirine yak?n!

Ya?am tarzlar?n?z da birbirine yakla?acak m??

Onun ya?am tarz? yaz?lar?na yans?tt??? kadar mbala?al? de?il. Ayd?n Do?an?n davetiyle bayramda birlikte Rodosa gittik. Ertu?rul zkk k?rk y?ld?r namaz k?lan biri gibi bayram namaz? k?ld?. zkk kendisini fazla nemsiyor, farkl? bir yere yerle?tiriyor, o mahalle nemli onun iin. Halbuki yeti?me tarz?m?z farkl? olsa da mahallelerimiz yak?n...

'zkk'e 'olur abicim' dedim!'

Peki, sizi bundan sonra Papermoonlarda, Ni?anta?? meknlar?nda daha s?k grecek miyiz?


Papermoona Ertu?rul zkkten daha s?k gidiyorum!

Habertrkte yaz? slubunuzu de?i?tirecek misiniz?

Kendimi oldu?um gibi ta??d???m takdirde Habertrkokurlar?yla daha iyi anla?aca??m?z kanaatindeyim.

Ertu?rul zkk Ahmet Hakan ve Akif Beki gibi yazs?n dedi. Sinirlendiniz mi? ?ki isimden de pek hazzetmiyorsunuz...

?imden sadece Olur abicim, ba? stne dedim!

Ahmet Hakan ile y?ld?z?n?z neden bar??m?yor?

?nsanlar dostlar?n? seerken farkl? tercihlerde bulunuyorlar. Dostum de?il sadece...

K?zg?n m?s?n?z?

K?zg?n falan de?ilim. Az nce Papermoonu sormu?tunuz. Onu elinden tutup Papermoona ben gtrm?tm!

'Habertrk en ba??ms?z gazete'

Siyasi merkezin yaratt??? medyan?n ba?ar?l? oldu?unu sylediniz ama tirajlar tam tersini sylyor. Onlar? gerekten ba?ar?l? buluyor musunuz?


Gazetecilik tm dnyada s?k?nt?da, tek bir kesimin gazetelerini sulayamay?z.

Ayr?ld???n?z mahalleye toz kondurmamaya m? al???yorsunuz!

Elbette! Onlar?n ?kard??? gazeteleri ba?ar?s?z, di?erlerini ba?ar?l? grmek do?ru de?il. Onlar belirli bir mcadelenin paras? haline dn?tler. Ona oyun oynanmas?na kar?? gelmek iin yay?n yap?yorlar.

Peki, buna gazetecilik diyebilir miyiz?

Kar?? taraf da ayn? ?eyi yap?yor! Gazetecili?i bir tr hesapla?ma olarak gren sadece bir kesim de?il.Habertrk bugnk zellikleriyle gazetecilik ilkelerine en yak?n yer olarak gryorum. Belli bir odakla irtibatl? olmayan, siyasi bir hesab?n paras? olmayan, iktidar? ya da muhalefeti iyi ya da kt gstermeye al??mayan ba??ms?z bir gazete. Teklif geldi?inde byle bir gazete iinde yer al?rsam kendimi daha rahat hissederim diye d?ndm.

'?ktidar, kltr ok ihmal etti'

90larda muhafazakr kesimde d?nce ortam? daha canl?yd?. ?ktidara gelmek ?slamc?lar?n parlakl???n? sndrd m?


Do?ru bir tespit. ?ktidar olup g elinize geti?inde farkl? bir insana dn?rsnz. Muhafazakr kesimde gc grdkten sonra bocalayanlar da var, kendini hl ma?dur hissedenler de. Sosyolojik bir dn?m ya?an?yor.

Bu iktidar siyasi merkez olu?turdu ama kltrel merkez olu?turamad? m??

?ktidara yap?lacak en nemli ele?tiri kltr siyasetini ihmal etmeleri. Yollar kprler yapmakla ilgilendiler ama kltrle hi ilgilenmediler. Yeni yap?lan camilere bak?n, estetik a?dan o?u felaket durumda.

Rportaj?n tamam? iin t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri