forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Yeni Cumhuriyet nas?l bir gazete olacak?

Aktif .

utku-cakirozer?brahim Y?ld?z'?n istifas? sonras? Cumhuriyet'in yeni Genel Yay?n Ynetmeni olan Utku ak?rzer yeni grevini ve Cumhuriyet'te ba?layan yeni dnemi yazd?...

Cumhuriyet gazetesindeki radikal de?i?im sreci sonucunda gazetenin yeni Genel Yay?n Ynetmeni olan Utku ak?rzer bugnk k?esinde yeni grevini yazd?.

13 y?ld?r gazeteyi yneten ?brahim Y?ld?z'?n istifas? sonras? Cumhuriyet Vakf? Ynetim Kurulu gazetenin yay?n ynetmeni olarak ak?rzer'i atad???n? ilan etmi?ti. ak?rzer, vak?f ba?kan? ve gazetenin ?mtiyaz Sahibi Orhan Erinin odas?nda ya?ad?klar?n? payla?t??? yaz?s?nda yeni grevine nas?l bakt???n? yazd?...

??te ak?rzer'in yaz?s?ndaki ilgili blm:

BEN? "CUMHUR?YET VAKFI RESM? SENED?" ?LE KAR?ILADI

Dn sabah vak?f ba?kan?m?z ve gazetemizin ?mtiyaz Sahibi Orhan Erinin odas?na girdi?imde beni elinde Cumhuriyet Vakf? Resmi Senedi ile kar??lad?. Cumhuriyet Ailesini ba?layan anayasa i?te budur dedi. Vak?f Senedimizin Ba?lang? blmn aktarmak isterim:

Cumhuriyet gazetesi, amac?n? toplum ya?am?na kat?ld??? 7 May?s 1924te yay?mlad??? ilk say?s?nda kurucusu Yunus Nadinin kalemiyle belirlemi?tir:
Cumhuriyet ne hkmet, ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet yaln?z Cumhuriyetin, bilimsel ve yayg?n anlat?m?yla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslar?n? y?kmaya al??an her kuvvete kar?? mcadele edecektir. lkemizde her anlam?yla gerek bir demokrasi kurulmas? iin btn varl??? ile al??acakt?r. Cumhuriyet Atatrk devrim ve ilkelerinin at??? Ayd?nlanma yolunda, akl?n ba?nazl?ktan, bilimin dinden ba??ms?zla?mas?, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi iin aba gsterecektir. ?nsan Haklar? ve Temel zgrlkler Bildirgesini, demokrasinin evrensel anayasas? olarak benimseyen Cumhuriyet amalar?na ancak Atatrkn kurdu?u Trkiye Cumhuriyetinin ba??ms?zl??? ve btnl? kapsam?nda ula??laca??n? temel ilke sayar.

CENDERE ALTINA ALAN BYK SIKINTILAR ?LE KAR?I KAR?IYAYIZ

Trkiye, uzun zamand?r byk bir sars?lma, kampla?ma, kutupla?ma, hatta varl?k yokluk tart??mas? iinde. Sadece dar anlamda hkmet uygulamalar? ya da Meclisten geen yasalar nedeniyle de?il, hayat?n her alan?nda bireyleri cendere alt?na alan ok byk s?k?nt?larla kar?? kar??yay?z.

GEZ? VE 17 ARALIK B?LE ARTIK ESK? TAR?HLER OLDU

Gezi Direni?i ya da 17 Aral?k sreci bile Trkiyenin bu s?k?nt?l? gndemi a?s?ndan art?k eski tarihler oldu. Trkiyeyi bo?an olaylara tan?kl?k iin birka gn bile geriye gitmeye gerek yok. Her gn insanlar?n ba??na, bu lkeden mutsuz olmalar? iin yetecek miktarda, bela, kaza denilen katliam, insan yerine konulmamaktan kaynaklanan i?kence, haks?zl?k, hukuksuzluk geliyor ki... Hem de bir de?il, onlarcas? bir arada.

SORUMLULU?U OK A?IR B?R GREV DEVRALDIM!

Tamam? bu lkenin eme?i ve birikimiyle olu?turulan de?erlerin hakk?n?n verilmedi?i, hatta kolayca yok edildi?i gnlerden geiyoruz. Sanayiden tar?ma, i?i haklar?ndan sanata, kltre, tarihe, medeniyete kadar yerine konulmas?, ancak y?llar? alabilecek ulusal zenginliklerimiz ve imknlar?m?z ok ucuza harcan?yor.
Medya da bu gidi?ten fazlas?yla pay?n? alm?? durumda. zlerek yazd???m?z bu karamsar tablo iinde, bu lkenin belki de titiz ellerde oldu?u iin yok edilemeyen istisnai de?erlerinden olan Cumhuriyette sorumlulu?u ok a??r bir grevi devral?yorum.

Bu s?k?nt?l? Trkiye tablosu iinde Cumhuriyet, en byk umut kaynaklar?ndan biri. Bu umutlu yolculukta var gcmzle al??maya devam edece?iz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri