forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

'MAYINA ALTI ?EH?T' HABER? BURADA KALAMAZ!

Aktif .

allpergormussALPER GRM?: Pe?inen syleyeyim: Amac?m orduyu y?pratmak de?il, tam tersine, bir ubu?u hemen k?rars?n?z, ama biraraya gelmi? on ubu?u k?ramazs?n?z trnden kadim mesellerin anlatt??? ?eyin tersinin de geerli oldu?unu gstererek orduya bir nevi yard?mc? olmak:
Bir kt rnek zihinlerde iz b?rakmadan uup gidebilir, fakat on kt rnek biraraya geldi?inde b?rakt??? izi bir daha silemezsiniz...

Szn etti?im listede yer alacak rneklerden biri bu yaz?n?n konusu... Niye mi hem orada hem burada? nk mevzuu bugn gazetecilik, sal? gn de ordunun itibar?n? korumak a?s?ndan ele alaca??m.

Ba?l?ktan da anlayabilece?iniz gibi konumuz, 27 May?s 2009da Hakkride alt? askerin lmyle sonulanan ve bas?na may?n kazas? olarak yans?yan olay... Asl?nda, listenin sal? gn hat?rlataca??m teki maddeleri de gazetecilik a?s?ndan incelenmeye muhta, fakat Alt? ?ehit haberi bu a?dan biraz daha zellikli grnyor.

Kr?at Buminin Yeni ?afakta yay?mlanan 2 eyll tarihli, Bu habere zaman?nda niin kay?ts?z kal?nd?? ba?l?kl? nemli yaz?s? ?k?? noktam?z olacak. Kr?at Bumin, zetin zeti, a?ustosun son gnlerinde Tarafta yay?mland?ktan sonra gazetelerin ve k?e yazarlar?n?n ilgi alan?na giren haberin 25 haziranda Zamanda yay?mland???nda neden ilgi uyand?rmad???n? soru?turuyor. Ayr?nt?lar? aktard???mda, sizin de benim gibi hakikaten ya! diyece?inize hi ku?kum yok...

Komutan?m, may?nlar? biz d?emi?tik

Bumin, bir rezervle giriyor yaz?s?na... Rezervi rezervimdir diyerek aktar?yorum:

Gecikmeden bir hususu belirtmem gerekiyor. Bugn kendisinden zaman?nda kay?ts?z kal?nd? diye sz etti?im haberin aktard??? bilgilerin gere?i yans?t?p yans?tmad???n? ben de- bilmiyorum. Sz konusu bilgiler do?ru da olabilir, olmayabilir de. Bizi bu konu hakk?nda ayd?nlatacak tek kaynak, Genelkurmaydan ?kacak bir bilgi notudur.

Gelelim as?l mevzumuza... Me?er, ukurca tugay komutan?yla Hakkri tmen komutan?na ait oldu?u ne srlen bir konu?ma band?na dayand?r?lan ve Tarafta yay?mland?ktan sonra ba?ka gazetelere ve k?elere de konu olan olay 25 haziranda Zaman gazetesinde en geni? haliyle yay?mlanm??. ?ddiaya gre, alt? askerin lmyle sonulanan patlamaya yol aan may?nlar? PKK de?il, savunma amal? olarak bizzat askerler d?emi?. Bu bilgiyi tugay komutan? byk bir zntyle tmen komutan?na aktar?yor; durumun btn blk komutanlar?na anlat?lmas?na, her devir teslimde yeni komutanlar?n da bilgilendirilmesine ra?men kendini sorumlu ve ok kt hissetti?ini sylyor.

?tiraf ediyorum, ben Zamandaki o haberi atlam???m. Bu yetmezmi? gibi, ayn? gnn (25 Haziran 2009) ak?am? haberin geni?e ele al?nd??? TVNetteki Haberin ?zindeyi de izlememi?im. (Kr?at Bumin ve Veyis Ate?in sundu?u; sal?, ar?amba ve per?embe gnleri haberlerin ard?ndan yay?na giren program... Hararetle tavsiye ediyorum.)

Fakat herkes mi benim gibi tongaya d?t? Olamaz herhalde. Olamaz, nk haber, dnp bakt?m, Zaman?n birinci sayfas?nda, srman?etin hemen yan?ndan yay?mlanm??. Gazetenin internet sitesinde de yay?mlanan haber, oradan al?narak iki (sadece iki) internet sitesinde daha yay?mlanm??. Ve mesele o gn kapanm??; ta ki a?ustos sonunda Tarafta yeniden yay?mlanana kadar...

Kr?at Buminin nokta-i nazar?ndan bu habere ili?kin tuhafl?klar ?yle:

Haber unutuldu gitti. ??in ilgin yan? haberi duyuran Zaman gazetesi de haberini unutmay? seti. (...) Unutmadan: Zaman?n 26 haziran tarihli haberine zaman?nda- Taraf da ilgi gstermemi?ti. (...) Te?men olay?ndan, daha do?rusu haberinden sonra Zaman?n da gecikmeden eski haberini yeni bir habermi? gibi tekrar kulland???na ?ahit olduk. (Ben ilave edeyim, ya da dzelteyim: Zaman eski haberini hi hat?rlatmadan, Taraf?n haberine referansla verdi haberi A. G.) Ve de arkas? h?zla geldi.

Sonra s?ra geldi k?e yazarlar?na. Belki inanmayacaks?n?z ama, Fehmi Koru gibi gznden bir ?ey kamayan bir k?e yazar? bile Zaman?n bu eski haberine ancak 30 a?ustos tarihli yaz?s?nda yer verdi. (...) Milliyetten Hasan Cemal de, Zaman?n 26 haziran tarihli haberine zaman?nda ula?amayanlar aras?nda. O da geen gn ?yle yaz?yor: Bir haber daha var. O da Tarafta ?kt?. (...) Taraftan Y?ld?ray O?ur da iki gn nce, yaz?s?n?n tamam?n? bu konuya ay?rd?. O da olaya-habere ili?kin Genelkurmay?n bir a?klama yapmas?n? istiyordu.

Bumin, de?erlendirmesini ?yle tamaml?yor:

Bu hat?rlatmalar? ve de?erlendirmeleri laf? bir yerlere getirmek istedi?im ya da en az?ndan bir ?eyleri ima etmeye al??t???m iin yapt???m san?lmas?n. Ben sadece bu sefer bir k?e yazar? olarak de?il sadece bir okur olarak sorguluyorum olup biteni. Ve tabii olarak bu haber rne?inden hareketle lkemizdeki habercilik zerine besledi?im ?phelerimin biraz daha artt???n? da gzlemliyorum.

Tembellik, cesaretsizlik, heyecans?zl?k...

Buminin, konuyu kapatmadan nce Star yazar? ?amil Tayyar?n yaz?s?na (Orduyu Y?pratmak, 27 a?ustos) gndermeyle verdi?i bilgiler, bu hakikaten ok tuhaf haber maceras?n? nemli lde a?klar nitelikte... Tayyar, Alt? ?ehit haberinde internete d?en kay?tlar? btn gazetecilerin bildi?ini, fakat kendisi dahil hi kimsenin o kay?tlar? haberle?tirmedi?ini yaz?yordu.

Tayyar?n pimi eken te?men haberi iin syledikleri daha da ilgin:

Derken, nceki gn Taraf, Elaz??da drt erin hayat?n? kaybetti?i patlamaya Te?men M.Tnin yol at???n? yazd?. Bakt?m, dn neredeyse tm gazetelerde bu haber var. Eminim, daha nce bu gazetelere ula?sayd?, haber olmazd?. Nas?l olsa, ihtiya duyulmas? halinde yang?na at?lacak Taraf var. ?tiraf etmeliyim, Taraftaki haber, geen hafta elimizdeydi, yay?nlamad?k.

Kr?at Bumini ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama, benim merak etti?i ?eye ili?kin cevab?m ?yle: Haber cesareti ve heyecan? olanlar, Trkiyenin en ok satan gazetesinin en tepesinde yer alan bir haberi ?skalayacak kadar tembel olabiliyorlar; Zamandaki o haberi grenlerin ya da ondan ba??ms?z olarak internete d?en kay?tlardan zaten haberdar olanlar?n haber cesaretleri ve heyecanlar? ise ?amil Tayyar?n tarif etti?i kadar gdkle?ebiliyor.

Heyecan?n? yitirmemi? muhabirlere tyo...

Kr?at Bumin yaz?s?nda Bizi bu konu hakk?nda ayd?nlatacak tek kaynak, Genelkurmaydan ?kacak bir bilgi notudur demi?ti. Ben ise, o bilgi notunun, hakikatte ne olduysa ona dair bir ierik ta??mas? iin, yerine getirilmesi gereken daha pek ok gazetecilik i?i oldu?u kanaatindeyim.

Kanaatimce, de?ilmesi gereken en nemli nokta ?u (bantlar?n do?ru oldu?u varsay?m?yla gidiyorum, aksi takdirde resm a?klama bekleyen ve bunu gazetecilik sananlardan oluruz):

ukurca tugay komutan?, bir st olan tmen komutan?na kendilerinin d?edi?i may?nlar?n btn komutanlara anlat?ld???n?, her devir teslimde de bu bilginin grevi yeni devralanlara izah edildi?ini anlat?yor. Bunu, o gn orada len erlerden Deniz Demircinin babas? Halil Demircinin, alt? ayl?k asker olan o?lunun dokuz y?ld?r askerin ayak basmad??? bir blgede ld?n ?rendi?i bilgisiyle birle?tirin... Bunlara bir de, PKK may?n?na ba?lanan olay?n, bu ynyle Ba?bakan Erdo?an-Ahmet Trk gr?mesinin yap?lamamas? sonucunu do?urdu?unu ekleyin...

Ben bunlar? st ste koydu?umda, o gn o erleri oraya gnderme emrinin nas?l ve kimler taraf?ndan verildi?i hususunda esasl? bir gazetecili?e ihtiyac?m?z oldu?u sonucunu ?kart?yorum. (Hibir pe?in hkm ta??m?yorum; ola ki bilgi naklinde unutmadan kaynaklanan bir kopukluk olmu?tur, fakat bu olayda, im etti?im tarzda bir ?phe ta??mak gazetecinin sadece hakk? de?il grevidir de). ?lk anda san?ld??? gibi byk bir haber kayna?? sorunu yok burada... len erlerin arkada?lar?nda esasl? bilgiler olabilir. Olay?n zerinden ay geti, zellikle terhis olan erler bu konuda gazetecilere ok yard?mc? olabilirler.

Kr?at Bumin hakl?: Biz gazetecilerin May?na alt? ?ehit haberinde uvallad???m?z ok a?k. Bari bundan sonra grevimizi yap?p a???m?z? kapatsak diyorum...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri