forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

M?LL?YET DERSLER?!

Aktif .

umur_taluUMUR TALU: SANIRIM, stne ok ?ey yazmaya en ok hakk?m olan gazete hl Milliyet. En az?ndan, hl meslek hayat?m?n yar?s?ndan fazlas? oldu?u iin...

En az?ndan, ekonomi ?efli?i, yaz? i?leri mdrl?, genel yay?n ynetmenli?i, genel yay?n koordinatrl? gibi grevlerin hepsini orada stlendi?im iin...
En az?ndan, Dipsiz Kuyu orada a?ld??? iin...
En az?ndan, ok eski okuru oldu?um, okurken sayg? duydu?um, bir gn kovulurken dahi gazeteye iim titredi?i iin.
En az?ndan, yle ya da byle, tarihindeki en byk virajlar?ndan birinde, yksek tiraj, yksek gelir, yksek kr ve Hrriyet'in sat?n al?nmas? s?ras?nda ba??nda oldu?um iin...
En az?ndan, o dnem sadece bu nicelik byklkleri oldu?undan de?il; habercilikte, kimini kaybetti?imiz arkada?lar?m?za dllerle de talanan, "illerler'in ABD'deki serveti... Temiz Toplum" gibi ok say?da gazetecilik damgas? vuruldu?u iin...
En az?ndan, oradaki ok ki?iyi sevdi?im, sayd???m, biro?uyla yak?n al??t???m, biro?undan ok ?ey ?rendi?im, biro?una belki ba?ka bir yol da gsterdi?im iin.
En az?ndan, ok eme?im geti?i iin ve eme?ime ok ?ey katt??? iin.

* * *

San?r?m, ?u anda iimi en ok ac?tan gazete de Milliyet.
Yine yeniden genel yay?n ynetmeni de?i?ti.
Galiba ("ara dnem" denen Turhan Aytul, k?sac?k M. Ali Birand, Tarhan Erdem devrelerini, emanet devirlerini saymazsak), Abdi ?peki'den sonraki (etin Eme, Do?an Heper) nc genel yay?n ynetmeniydim...
Ben b?rakal? 14 y?l oldu...
Alt?nc? (hatta yedinci) genel yay?n ynetmeni tayin edildi.
Tayfun Devecio?lu da sonuta "eski Milliyeti"; ok yabanc?s? say?lmaz. En az?ndan Sevgili Sedat ya da kimileri gibi, Milliyet'in hibir kademesinde al??madan gelmi? de?il.

* * *

Ama bir sakatl?k var.
En kkl kurumlardan biri, markas? bir dnem kesinlikle, hatta sat?n almayanlarca bile "en ok gvenilir" diye onurland?r?lm?? bir gazete, bir smrgeye dn?t.
?yle:
1994'te Milliyet, Hrriyet'i sat?n ald???nda...
K?sa sre sonra manzara ?uraya do?ru gidiyordu.
?lk gnler, Hrriyet'in ?a?aas? Ayd?n Do?an'a ok itici gelmi?ti; ilk gnler Ertu?rul zkk'n kovulmas? hep gndemdeydi ve tuhaf olaca?? gerekesiyle, ben de dahil, buna kar?? ?kanlar vard?.
Ama ilk gnler abuk geti ve "Hrriyet'i sat?n alabilen Milliyet, Hrriyet'in zihnen, tarz olarak ve kkleri skerek i?gal etmekte oldu?u bir gazete"ye dn?meye ba?lad?.
Tam o s?ra istifa ettikten bir sre sonra, gazetenin sahibine de syledi?im bir ?ey:
"Osmanl?, rm? Bizans'? fethedip byyor ama Osmanl? ?mparatoru Konstantin oluyor!"
K?saca, kabaca buydu!
O "Bizans" Milliyet'in de ruhunu karartt?, kklerini kopard?, vicdan?n? eritti, iini kuruttu!
Sre sadece Hrriyet'in Milliyet'i "benzetmesi" de?il, grubun da, Milliyet'i yutmaya, yok etmeye, vurmaya u?ra?m?? o dnemki Sabah ile Hrriyet'in kirine, pas?na benzetilmekte olmas?yd?.

* * *

?imdi bence ?kinci Bizans dnemi! Ya da k?teki Osmanl? ordusunun ba??na Alman generallerin filan gemesi gibi!
Bu kez Milliyet art?k fethetmekte olan bile de?il; k?esinde, gard? d?m?, iindeki tm gazetecilik birikimine, bence hl ok iyi haber kadrosuna, yazarlar?na ra?men, ensesine vurulup son tarihi surlar? da y?k?lan bir eski an?t ?ehir.
Bu kez sadece "zkktenci Hrriyet ideolojisi" de?il, nyarg?l? de?ilim, belki hayat verir, belki canland?r?r ama, o dnem Milliyet'in topyekn (sadece promosyon, tiraj ve kr de?il), a?ka gazetecilik tarz? ad?na da mcadele etti?i "devrin Sabah'?" da "smrge"ye el att?!
Bu sadece bir gazetenin, benim gzmle elbet, son dnem hikyesi de?il...
Ayn? zamanda, bir grup byrken, onun motoru olmu?, onun itibar (ve hatta byme) kayna??, vicdan? olabilmi? bir gazetenin, iindeki onca onurlu ve iyi gazeteciyle birlikte, makinesiz, haber merkezsiz, ynsz, "kck, f??c?k" hale gelmesinin ibret yks.
Bir grubun maddi gc, boyutu ve medya iktidar? Mersin'e giderken, gazetecilik itibar?n?n, elindeki en gvenilir markan?n tersine kaabilece?inin hikyesi.
Bu hikyede ok ?ey ?rendim; ?renmeye devam ediyorum. Umar?m herkesin kendince ald??? bir ders de vard?r!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri