forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_altanMEHMET ALTAN
AK Parti ve Gleni Bitirme Plan?n?n ?slak imzal? orijinal belgesinin ortaya ?kmas?n?n sars?nt?s? yeni ba?larken... Orijinal belgeyi savc?ya gnderen subay?n ihbar mektubu daha ?iddetli bir depreme benziyor.

Olup biteni sonuna kadar inkr ederek Ergenekonculuk yapan malum zevat d???nda kalan akl? ba??ndaki insanlar birbirlerine sorup duruyor:

-?imdi, ne olacak?

***

Asl?nda ne olmas? gerekti?inin tm ipular? ihbar mektubunda var. ?u k?sa blm beraberce okuyal?m:

Say?n Savc?m, ?rticayla Mcadele Eylem Plan? bas?nda yer al?r almaz, erken davranarak sz konusu evrak?n asl?n? gizlice dosyaland??? klasrden ald?m. Belgenin asl?n?n yerinde olmad??? anla??l?nca nce bir kriz ya?and?. Ancak daha sonra belgenin ele gemesinden korkan bir cunta mensubu taraf?ndan imha edildi?i gr? benimsendi. Nitekim Org. ?lker BA?BU?, belge hakk?ndaki bas?n a?klamas?n? asl?n?n imha edildi?ine kanaat getirdikten sonra yapt?.

Mensubu bulundu?um TSKya uzun y?llar hizmet etmi? bir subay olarak bir hizmetim daha olsun istiyorum. zverili al??malar?n?za katk?da bulunmak ad?na EK-Ada yer alan bu belgeyi size gndermeyi vatan?m ve millettim ad?na bir vazife biliyorum.

***

Sua bula?anlar topluca istifa eder mi?

Kurban vererek aradan s?yr?lmak m? isterler?

Babadan kalma usullerle, TSK Gazetecileri deste?iyle direnirler mi?

Hkmet cuntay? tmyle tasfiye ederek, yeni bir dnem mi ba?lat?r, hi

birisi belli de?il.

***

Askeri bir cumhuriyet olmasa, yap?lmas? gereken a?k, hemen yarg?ya gitmek. nk darbe giri?imi, cuntac?l?k, demokratik rejime kar?? i?lenmi? anayasal bir su.

Ama belki de soruyu ?yle sormak gerek:

Da?l?ca Bask?n?ndan ?rtica Eylem Plan?na kadar olup bitenlerin ?????nda buras? hala askeri bir cumhuriyet olarak kalabilir mi, kalmas? iin Ergenekoncular mesaj? duymazdan gelirlerse, bunlar? ortaya ?karan irade byle bir diren kar??s?nda bask?s?n? daha da art?rmaz m??

***

Darbecilerin...

Cuntac?lar?n...

Halk iradesini inkr edenlerin...

?ttihat ve Terakki kal?nt?lar?n?n anlamad??? ?ey, zaman ve zeminin oktan de?i?mi? oldu?u...

Tersi olsa Ergenekon mahkeme nnde olmaz, cuntac?l?k gzne projektr tutulmu? bir tav?an gibi aresiz kalmaz, gece yar?s? Genelkurmayda tonlarca ka??t, onlarca bilgisayar diski imhas? gerekle?mezdi.

Peki, zaman ve zemin nas?l ve neden de?i?ti?

***

Neyin de?i?ti?ini y?llard?r yaz?p sylyoruz.

Ama yeniden, sekiz y?l nce de yazd???m bir yaz?dan, ok k?sa bir zette fayda var:

Beyni model alan yeni teknolojilerin ba?ar?s?, asker de?il tccar devletlerin o?al?p serpilmesine ba?l?.

Sistem, lkelerin hem zenginle?mesini hem zgrle?mesini istiyor. Zenginle?mek iin piyasa ekonomisini, zgrle?mek iin demokrasiyi are buluyor.

Nitelikli bireysellik iin de insan haklar? gerekli grlyor.

Kaynaklar?n? ak?ll?ca kullanan, toplumsal sorunlar? demokratik kanallara aktararak en maliyetsiz biimde zp huzurunu sa?layan, insan haklar?na sayg?l? davranarak bireyin geli?imini h?zland?ran bir yap?lanma, dnyan?n en nitelikli teknolojilerine de byk bir talep yaratacak diye d?nlyor...

***

Allahtan, devletin iinde, askerler de dhil, gerek demokratik bir cumhuriyete dn?meden, Trkiyenin yeryznde olmas? gereken yere z?playamayaca??n? gren ok de?erli insanlar var...

Bunu anlamayanlar, halk iradesine kar?? olan cuntac?lar...

Onlara verilecek ?t, ho?lanmad?klar? analizleri svp sayarak de?il, so?ukkanl?l?kla ve anlayarak okumaya al??malar?...

Bunu ciddiyetle yapmalar? halinde, neden tepetaklak giderek de?ifre olduklar?n? daha iyi anlayacaklar.

Bunu anlamaz ve direnirlerse, belli ki a??n de?i?imi onlara ya?am? dar etmeye devam edecek...

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri