forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormusTaraf gazetesi yazar? Alper Grm?, son dnemde s?ka ele?tirilen Serdar Turgut'u ve yaz?lar?n? masaya yat?rm??. ??te farkl? bir Serdar Turgut portresi...
Benim anlad???m: ?ahane bireyli?e devam...

Biliyorsunuz, Serdar Turgut, iinde Rojinin ad?n?n da geti?i bir mizah yaz?s? yazd?. Rojin, hakl? olarak byk bir rahats?zl?k duydu ve yazar hakk?nda dava a?lmas? iin ?ikyette bulundu. Serdar Turgut dn (29 ekim) bir yaz? daha yazd? ve Rojinden zr diledi.

Bizim gazetenin NTV haberi nedeniyle geen sal? yazd???m yaz?da, ders ?karmad?ktan sonra zr dilemenin bir faydas?n?n olmayaca??n? dile getirmi?; ders ?karman?n ve bylece hatan?n tekrar?ndan sak?nman?n yolunun da hata zerinde d?nmekten geti?ini vurgulam??t?m. Yaz?da da bunu yapmaya al??m??t?m zaten.

Serdar Turgutun yaz?s?nda ifade etti?i zr, hibir i?e yaramayacak o tipik zrlerden biriydi bence. nk yaz?da a?ka ?yle diyordu: Yazd???m yaz?da hibir problem yok. Sen mizah?m? anlayamad???n iin k?zdan bana. Yine de zlmene yol at???m iin zr dilerim.

?u cmlelere bak?n:

Birok kad?n okuyucum benim mizah trm oktan anlam??t?r. Rojinin de o kad?nlar aras?nda oldu?unu d?nyordum. nk konu?malar?ndan, televizyon performans?ndan onun da zeki bir kad?n oldu?unu d?nyordum. Fakat olmad?. Glp geecek yerde o ma?dur olmay? tercih etti.

(...)

Nas?l ki PKK terristi olmayacaksam, da?a ?kmayacaksam k?z da ka?rmayaca??m. Bu a?k de?il mi Allah?n?z? severseniz yahu. Laf? ne kadar abart?l? sylersem i?in hayal kurgu oldu?u anla??l?r diye d?nyorum hl daha...

Rojinin zeks?na ince gndermeler... Ben metafor (mecaz) yapt?m, o bunu gerekmi? gibi alg?lad? ucuzluklar?...

Mecaz?n ilmin elinden cehlin eline d?t?nde hakikate ink?lb edece?ini ben de biliyorum, fakat burada byle bir durum yok ki! Rojin, yapt???n mecaz beni rencide etti, bunu yapamazs?n diyor. Fakat heyhat, kar??s?nda her ?eye hakk? olan, herkesi mizah?na malzeme yapabilece?ini d?nen ?ahane bir birey oldu?unu unutuyor.

Yeni Aktel
iin aylar nce yazd???m Serdar Turgut portresinin ba?l??? Trkiyenin en ?ahane bireyi idi. A?a??da, bu portrenin tamam?na yak?n bir blmn dikkatinize sunuyorum.

Portreyi okuyup benim Turgutla ilgili de?erlendirmemi ?rendi?inizde, onun son vukuat?na neden hi ?a??rmad???m? hemen anlayacaks?n?z... Ve ne yaz?k ki, ba?l?kta da dedi?im gibi, devam?n?n da gelece?ine hibir ku?kum yok.

Buyurun Serdar Turgut portresine...


Tek referans? kendi keyif, niyet veya ?kar? olan...


Kendi d???ndaki hibir ?eye kar?? sorumlulu?u bulunmayan, herhangi bir de?ere tbi olmayan, tutarl? olmas? gerekmeyen, tek referans? kendi keyif, niyet veya ?kar? olan, bunlar? da can? istedi?inde de?i?tirebilen ?ahane birey...

Serdar Turgutu yazmaya karar verdi?imde zihnim Medyakronik (2000-2002) y?llar?na kay?verdi... mit K?van?n Serdar Turgutu tan?mlad??? ?ahane bir cmle vard?, onu mutlaka bulmal?yd?m. Buldum ve Serdar Turgutu bundan daha iyi anlatacak bir cmle kuramayaca??m? d?nerek bu yaz?n?n spotuna ta??maya karar verdim. (Yukar?da, ara ba?l?ktan hemen sonra okudu?unuz paragraf. A.G.) O zamanlar Trkiyenin ??mar?kl?k y?llar?yd? ve bu ?ahane bireylerden ok vard? etrafta. Tan?ma bay?lm??t?m ve bak?n y?llard?r hi ?kmam?? akl?mdan.

Serdar Turgut, Avustralya yerlileri Aborjinlerin varl?klar?n? gnmzde de srdrebilmelerinin s?rr?n? skmeye al??t??? yaz?s?nda ?yle diyordu: O kadar vah?i ortamda varolabilmelerinin tek yolu, srekli daha da byk bir irkinli?e do?ru evrilmeleriydi. Evrile evrile yle bir noktaya geldiler ki, ormandaki en vah?i ve ac?mas?z hayvan bile bu insanlar? grd? anda onlara ac?yor ve yemekten vazgeiyor.

Asl?nda daha hard ?rk? yaz?lar? vard?, fakat biz ona denk gelmi?tik. O s?ralar yazar bir yandan da teki Trkiye yaz?lar?n? srdryor, biti?i?indeki karde?inin sefaletini grmeden ya?amaya devam eden Beyaz Trkleri ele?tiriyordu. mit zaten, bu lde serbest tak?lmay? kendine hak grd? iin onu ?ahane bireyler aras?nda saym??t?: Tebrikler, Serdar Turgut, teki Trkiye tart??mas?yla insanlara vicdan, ahlk gibi kavramlar?n nemini hat?rlatt?n, ama hemen ard?ndan nedense btn bunlar? ciddiye almamam?z gerekti?ini anlat?yorsun.

Serdar Turgut, o gn bugndr tutars?zl??? ve serbest tak?lmay? ?iar edinmi? yaz?lar?yla kar??m?zda. Analiz yapmak iin birikimi ve yetene?i var tabii... Fakat ?i?ik egolu, heyecanl? ve ya?am tarz?n? her ?eyin nne koyan biri olarak yapt??? her analiz kendi korkular?n?n, iyimserliklerinin, fkelerinin etkisi alt?nda kal?yor. Bu nedenle bir utan bir uca savrulan ?eyler sylyor srekli olarak...


Nas?l olsa sorgulayan yok...


Bu aralar, bir zamanlar hayat tarzlar? be? duyular?yla s?n?rl?, d?nce aramay?n diye hakaret etti?i insanlar? lkenin belkemi?i sayma dneminde... Mesela geenlerde Cumhuriyeti ve Atatrk seviyorum, var m? buna bir diyece?iniz? ba?l?kl? k?esinde (Ak?am, 27 Mart 2009) ?yle yazd?:

Biz Atatrkn kurdu?u modern lkede ya?amak isteyen, dzgn ocuklar yeti?tirmekten daha byk arzusu bulunmayan ve tercih etti?imiz hayat tarz?n? ya?arken kimsenin de tercihlerine kar??mamak gerekti?ini bilecek kadar aile terbiyesi olan insanlar?z.

Oysa, kimsenin tercihlerine kar??mazlar dedi?i bu insanlar?, ok de?il 15 ay nce bak?n nas?l tarif etmi?ti (4 Ocak 2008 tarihli Beyaz Trkler yaz?s?ndan):

(...) Y?llar boyunca bu insanlar be? duyular?n? tatmin etmek iin doyas?ya ya?ar, dnya umurlar?nda de?ilken, ba?ka baz? insanlar farkl?l?klara sayg? bekliyorlard?. D?nmeye, soyutlama yapmaya al???k olmad?klar?ndan bu sayg?y? veremediler. Sadece bugn ne yeriz, ne ieriz, kiminle yatar?z? d?nmekle yetindiler.

Al?n mesela: Ulusalc?l?k bir hastal?kt?r (1 Nisan 2008) yaz?s?n? yazd???nda (...) hi kimse kalk?p, bu yaz?n?n sahibinin Ak?am gazetesinin genel yay?n ynetmeni olarak yazarlar?na nce vatan direktifi verdi?ini de hat?rlamak istemedi:

nce vatan diyen, Trkiyenin sorunlar?na, k?rm?z? izgilerine sahip ?kan bir gazete yapmak istiyorum. Yak?nda gazetenin logosu de?i?ecek. nce vatan diyece?iz logoda. (...) nk vatan?n elden gitmekte oldu?unu d?nyorum.

Biraz tutarl?l?k gzeten, biraz entelektel vicdan? olan biri, bizzat kendisinin hastal?k?n mikroplar?ndan biri oldu?unu f? eden bu sat?rlar ortadayken, kalk?p ?unlar? nas?l yazabilir:

Bu tarikattaki insanlar, aynen dnyan?n sonunun geldi?ine kendini inand?rarak ?ld?ran tarikattaki insanlar gibi Trkiyenin sonunun geldi?ine kendilerini inand?rarak ?ld?rm??lard?r. Asl?nda ?lg?n Trkler ba?lant?s? da budur. (Ulusalc?l?k bir hastal?kt?r, 1 Nisan 2008.)

?unu da unutmay?n, yazar?m?z, bu sat?rlar? yazmas?ndan y?l evvel ?u ?lg?n Trkleri gazetesinin man?etine ta??m?? ve ?yle yazm?? biridir:

Dnk man?etimizde yer verdi?imiz ?u ?lg?n Trkler ad?ndaki kitap zor ko?ullar alt?nda zveriyle taviz vermeden mcadele edip kafas?n? dik tutmay? beceren bir lkenin milyonlar taraf?ndan nas?l da zlendi?ini gstermektedir. (Bugnlerin gelece?i belliydi, 11 A?ustos 2005.)


Yazar?m?z?n gazetecilik gnahlar?


Serdar Turgut szde renkli, haylaz, sivil bir d?? kabu?un alt?na gizlenmi? otoriter-fa?izan bir gazetecili?in temsilcisi. O kadar yle ki, ?emdinli hadisesi bile ona gre ?yle bir ?eydi: Stratejik zellikleri bu ?ekilde olabilen bir blgede derin devlet faaliyeti olmamas? anormal olurdu, derin devlet faaliyeti o tr blgelerde kesilirse as?l o zaman korkmak gerekir.

(...)

Yaln?z fikirlerde de?il, ki?ilerde de serbest... Bu fas?ldan Can Dndar? Alaattin ak?c?ya havale etmesini; tehditler kar??s?nda areyi yurtd???na gitmekte bulan Orhan Pamukun arkas?ndan teneke almas?n?; Medyay? ele?tirdi?i yaz?s?n? gazeteden ?kartt?ran Ertu?rul zkk iin hakk?d?r diye yazd?ktan bir hafta sonra gitti?i Ak?amda zkke akmas?n?; Ali K?rcan?n kasetiyle ilgili olarak kaleme ald??? performans yaz?s?n? sayabiliriz...

Fakat btn bunlar bir ?ahane bireyin normalleri iindedir ku?kusuz. Zaten o nedenle mazurdur. Bence o, Trkiyenin en ?ahane bireyidir.

http://www.taraf.com.tr/makale/8208.htm

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri