forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Yeni ?afak'?n sinema yazar? Ali Murat Güven, geçti?imiz hafta Hürriyet gazetesinin Cumartesi ekinde yay?nlanan bir sinema haberinden dolay? Hürriyet'e sert ele?tiriler yönetti...
 
 
AL? MURAT GÜVEN'?N YAZISI
 
Hürriyet'in 'sinema yazarl???' mesle?ini iki paral?k eden rezil haberi

“Yeni sezonun en iyi 10 filmi”…

 Hürriyet'in 24 Ekim Cumartesi tarihli hafta sonu ekinde, sayfay? boydan boya kaplayan bu ba?l??? görünce, bir gazeteci ve sinema yazar? olarak önce gözlerime inanamad?m. Sonra da böylesine zavall? bir man?eti atanlar ad?na mesle?imden utanç duydum.

“Büyük gazete” olma iddias?, yaln?zca ön sayfalara atlatma haberler koyarak de?il, ayn? zamanda “spor”dan “sinema”ya, “günün man?eti”nden “hafta sonu ekleri”ne kadar kadar her alanda fark yaratacak bir titizli?i sergilemekle hak edilebilir ancak…

“Türkiye'nin “en büyük gazetesi” olma iddias?n? y?llard?r hiç kimseye b?rakmayan Hürriyet ise “s?cak haber”i önceleyip ba?ta sinema olmak üzere di?er her türlü konu ba?l???n? “tükürükle-yap??t?r” modelinde sunmay? sürdürürken, böylesine a??r bir unvan? lây?k?yla ta??makta da zorluk çekiyor.

 

 

Ad?na ve ad?n?n ta??d??? a??rl??a tamamen tezat bir yakla??mla, Türk bas?n?n en yüzeysel sinema sayfalar?na sahip olan bu gazete, yaln?zca film ele?tirileriyle de?il, yapt??? ucube sinema habercili?iyle de mesle?imiz ad?na kalbimize ac? veren potlar k?rmay? sürdürmekte…

 

An?lan yay?n organ?n?n baz? yazarlar?n?n Türkiye'de geçerli olan sinema hukukunu bilip bilmeden kö?e yaz?lar?nda kestikleri baz? ahkâmlar?, geçti?imiz aylarda bu sütunlarda bilginize sunmu?tum. Ayn? ?ekilde, “Türk trash cinema gelene?i” üzerine Yeni ?afak'ta 2003 y?l?nda yapt???m tam sayfa bir haberi (hiç bir kaynak belirtmeksizin) neredeyse yüzde 50 oran?nda ortak cümlelerle kendi haberi gibi yay?mlayan kimi uyan?k editörlere de bu konudaki hat?rlat?c? mesajlar?m? iletmi? durumday?m ki sizlerin böylesi sevimsiz geli?melerden (meslekta?l?k raconu nedeniyle) haberiniz bile olmad?. Ancak, benzer durumlar?n ara ara gerçekle?ti?ini bilmenizde de yarar var.

 

Yanda kupürünü gördü?ünüz haber ise Hürriyet'in sinema alan?nda -benim yakalayabildi?im- en son habercilik facias?…

 

Dü?ünün ki baz?lar? 2009'un son aylar?na, büyükçe bir bölümü de 2010 y?l?n?n ilkbahar?na yeti?tirilmeye çal???lan bir grup yerli ve yabanc? filmden söz ediliyor. Bunlar?n da yar?s?ndan fazlas? henüz kurgu masas?nda! Yani, ortada bir bütün olarak izlenebilecek ve rakipleriyle k?yaslanarak haklar?nda sa?l?kl? yarg?lara var?labilecek “tamamlanm?? eser”ler falan yok. Eldeki bütün veri, kitlesel merak? art?rmak için yap?mc?lar?n önceden haz?rlatt?klar? bir kaç tan?t?c? fragman ve medyaya da??t?lan bir avuç lobi foto?raf?…

 

Bu absürd habere “alet edilen” sinema yazarlar?n?n hiç birinin böylesine saçma bir ba?l???n mezesi olacaklar?n? önceden bildiklerini sanm?yorum. Onlara muhtemelen “Yeni sezonda merakla bekledi?iniz filmler hangileri?” gibi yuvarlak bir soru soruldu; meslekta?lar?m?z da elde ettikleri s?n?rl? bilgiler, ald?klar? duyumlar ve izledikleri fragmanlardan hareketle baz? filmlerin adlar?n? alt alta s?ralad?lar.

 

Haberin çerçevesi yaln?zca bu olsa, benim de yap?lan aç?klamalara hiç bir itiraz?m olmazd?. Dahas?, biri bana telefon aç?p “Önümüzdeki sezonda, nas?l bir ?ey olaca??n? merak etti?in filmler var m??” dese, pek muhtemeldir ki ben de “James Cameron'un 'Avatar'?n? öncü bir teknolojik deneme olarak merakla bekliyorum” gibi bir cümle sarf ederdim. Fakat, akl? ba??nda bir sinema yazar? olarak hiç kimseye -henüz bir ay önce ba?layan ve önümüzdeki yaz aylar?na kadar sürecek olan- yeni sinema sezonunun “bana göre en iyi 10 filmi”ni falan s?ralamaya kalk?p, kendimi de mesle?imi de küçük dü?ürmezdim do?rusu…

 

Bu nas?l bir sinema habercili?i, nas?l bir sinema yazarl???d?r ki Cem Y?lmaz'?n henüz yaln?zca 3-5 kare lobi foto?raf? ve bolca dedikodudan ibaret olan “Yah?i Bat?”s?n? daha ?imdiden “2009-2010 döneminin en iyi 10 filmi” aras?nda ilan edebiliyor? Yar?s?ndan fazlas? hâlâ kurgu a?amas?nda bulunan ya da en fazla bir-iki festivaldeki çok s?n?rl? özel gösterimler çerçevesinde izleyici huzuruna ç?km?? baz? yap?mlar? (henüz hiç biri ticarî gösterime sunulmam?? ve kalitelerinin ne düzeyde oldu?u bilinmeyen di?er düzinelerce rakibinin kar??s?nda) “sezonun en iyisi” olarak tan?tabiliyor?

 

Hep söylüyorum, söylemeye de devam edece?im: Bu i? “solcu” olmakla olmuyor, “Bo?aziçili” olmakla olmuyor, “S?YAD üyesi” olmakla olmuyor, “do?al sar???n” olmakla ise hiç olmuyor. Sinema, eline her kalem alan?n üzerinde pervas?zca kalem oynatabilece?i kadar hafifme?rep ya da ba??bo? bir alan de?il…

 

??ini sevmek, saymak, onun hakk?nda çok okuyup ara?t?rmak ve de deliler gibi emek vermek gerekiyor. Tabiî, bir de hakkaniyet duygusuna sahip olmak ?art…

 

Türkiye'nin en büyük gazetesi Hürriyet'in “pop sinema” habercili?inde ise bu gibi özniteliklerden eser yok.

 

Sinemayla yak?n ili?kisini bu konuda yazd??? yaz?larla s?k s?k ortaya koyan Ertu?rul Özkök, bence arada s?rada ba??n? ana sayfalardan kald?r?p gazetesinin eklerine de dikkatlice bir göz atmal?…

 

Ayn? ?ekilde, câmiâm?z?n -zülf-ü yâre dokunan naho? bir durum oldu?unda ân?nda aç?klama yapmas?yla tan?d???m?z- pek sayg?n üstçat? kurumu S?YAD da sinema haberlerinde bu gibi sakat ba?l?klar at?ld???nda (haberin içeri?inde kendi üyelerinin yer almas?ndan kaynaklanan) rahats?z edici bir suskunlu?u tercih etmek yerine, mesle?imizin onurunu korumak ad?na hemen harekete geçerek, “?yi e?itimli ve sorumluluk sahibi bir sinema yazar?, sezonun en ba??nda 'sezonun en iyi 10 filmi' gibi anlams?z bir listeleme çabas?na katk?da bulunmaz. Böyle bir giri?im, hem akla ve mant??a, hem de sinema yazarl??? eti?ine ayk?r?d?r. Üyelerimiz, söz konusu örnekte, içeri?ini tam olarak anlayamad?klar? yanl?? bir haber âlet edilmi?tir” tarz?nda net bir aç?klama yapmak zorundad?r.

 

Ancak, derne?imiz aradan geçen bir haftal?k süre zarf?nda henüz böyle bir aç?klama yapmad? ne yaz?k ki... O yüzden, ben en az?ndan kendimi ve benim gibi dü?ünen ahlâkl? sinema yazarlar?n?n ?eref ve haysiyetini korumak ad?na bu aç?klamay? yap?yorum:

 

“Normal sinema yazarlar?, 'sezonun en iyi 10 filmi' gibi sübjektif listelere katk?lar?n? yaln?zca sinema sezonunun sonlar?na ula??ld???nda yaparlar. Henüz sezonun ba??ndayken baz? filmleri pe?inen 'en iyi' ilan etmek, hem bu mesle?in do?as?na, hem de sinema yazarl???n?n namusuna ayk?r?d?r. Böyle bir tutum, kimi yerli ve yabanc? filmler kar??s?nda tarafs?zl???n?z? yitirip, an?lan eserlerin ticarî ba?ar?s?na örtülü destek verme anlam?nda düpedüz 'taraf olmam?z' sonucunu do?urur ki böyle bir 'yar? tüccar-yar? sinema yazar?' kimli?ine bürünmekten Allah'a s???n?r?m.”

 

http://yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri