forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

tv-reklam3g gazeteciTrkiyede art arda izlenen diziler ve programlar internet zerinden video ak???n? art?r?yor...

Ericsson bu y?l 5incisini gerekle?tirdi?i ConsumerLab TV ve Medya Raporunu yay?nlad?. Trkiyenin de aralar?nda bulundu?u 23 lkeden 23 bin ki?iyle yap?lan gr?me sonular?n? ieren ara?t?rma, TV ve video izleme al??kanl?klar?yla ilgili arp?c? bilgilere yer veriyor.
??te rapordan ?kan sonular... 
  • Haftal?k izleme s?kl???na gre; Trkiyede internet zerinden izlenen video ak??lar? ile (streaming) geleneksel TV aras?ndaki a?k kapan?yor. 
  • Dnya genelinde ak?ll? telefon ve tabletlerden ierik izlemeye harcanan zaman art?yor. Trkiyede ise bu oran global ortalaman?n zerinde. 
  • Yeni trend; TVdeki e?itli programlar?n veya dizilerin blmlerini art arda izlemek anlam?na gelen binge viewing; istenilen blm istenilen zaman diliminde izlemeye olanak tan?yan video hizmetlerinin (on-demand video) poplerli?ini de art?yor.
  • ?zleyicilerin TV ve video servis zellikleri aras?ndan daha fazla istedikleri ve demeye raz? olduklar? en nemli zellik HD veya daha yksek grnt kalitesi. Trkiyedeki kullan?c?lar?n %40?, bunun iin daha fazla demeye haz?r.

Tketici davran??lar?n?n de?i?ti?ini a?ka ortaya koyan rapora gre bu de?i?iklik, TV ve medya sektrn derinden etkiliyor. Her gn en az bir kere internete ba?lanan kullan?c?larla yap?lan ara?t?rmaya, Trkiyeden ise 16-59 ya? grubundaki 1000 ki?i kat?ld?.

Ericsson Trkiye Genel Mdr Ziya Erdem, raporla ilgili olarak ?unlar? syledi: Abonelik temelli ve istenilen blm ya da program? izlemeye olanak veren on-demand hizmetler; istenilen zaman ve meknda ierik izleme al??kanl???n? da geli?tiriyor. Trkiyede mobil cihazlar zerinden TV ve video izlemeye harcanan srenin dnya ortalamas?n?n zerinde olmas?, asl?nda kullan?c?lar?n medya tketiminin yeni yollar?na nas?l adapte oldu?unu gsteriyor. Ayr?ca, Trkiyedeki izleyicilerin TV ve video servis zellikleri aras?ndan daha fazla istedikleri ve demeye raz? olduklar? en nemli zellik HD veya daha yksek grnt kalitesi. Buna kar??l?k, TV hizmetleri sa?lay?c?lar?n?n, izleyicilere en yksek znrlkte yay?n? mobili de kapsayan oklu ekran deste?i ile getirmeye odaklanmas? gerekti?i sonucunu ?kartabiliriz. TV ve medya sektrndeki manzaran?n h?zla de?i?mesi sebebiyle, kullan?lan i? ve da??t?m modelleri, tketicilere alg?lanan bir de?er yaratmak iin de?i?imin temposuna ayak uydurabilmeli d?ncesindeyim.

?nternet zerinden izlenen video ak???, geleneksel TVyi sollad?

Trkiyede tketicilerin %90? haftada en az birka kez internet zerinden yay?n izlerken, geleneksel TV yay?n?n? takip edenlerin oran? 87de kald?. Globale bak?ld???nda ise, her be? ki?iden biri istedikleri cihazda istedikleri ieri?i izlemek iin daha fazla para harcamaya raz?; ayr?ca, y?llar ierisinde ak?ll? telefon ve tabletler zerinden ierik izlemeye ayr?lan vaktin de artt??? grlyor. Trkiyede mobil cihazlar zerinden ierik izlemeye ayr?lan sre ise dnya ortalamas?n?n zerinde seyrediyor; zellikle ev veya di?er kapal? mekan d???ndaki alanlarda ierik izlenmede Trkiyenin ok nde oldu?u gzleniyor.

Kullan?c?lar?n %43 gelecek haftaki blm beklemek istemiyor

Ara?t?rman?n bu sene zel olarak odakland??? konu ise art arda dizi veya program izlemek olarak ifade edilen binge viewing. Bu trend, zellikle geleneksel TV yay?nc?l???n?n do?as?nda olan gelecek haftaki blm anlay???yla tezat olu?turuyor. Buradan hareketle, Trkiyedeki kullan?c?lar?n %43, bir dizi veya programa ait btn blmlerin tek seferde yay?nlanmas?n? ve ard? ard?na izlemek istedi?ini ifade ediyor.

Her 3 ki?iden 1i, gelecekte TVnin yerini mobil cihazlar?n alaca??n? d?nyor

Ara?t?rmada ilgi eken bir di?er sonu ise, Trkiyedeki kullan?c?lar?n %34nn, gelecekte mobil cihazlar?n, TVlerin yerini alaca??n? d?nmesi. Bunun yan?nda kullan?c?lar?n yar?s?, favori TV program ve dizilerini istedi?i yerde ve istedi?i zaman izlemek istiyor. Kullan?c?lar?n bu konuda en ok kar??la?t??? iki engel ise veri trafi?inin ve ieri?in fiyatlar?.

Tablet, ak?ll? telefon, dizst bilgisayar ve masast bilgisayar arac?l???yla haftal?k bazda video izleme sresinde Trkiye, dnya ortalamas?n?n zerinde bulunuyor.  

 erickson-rapor

Consumer Lab TV&Medya Raporu Hakk?nda

Ericsson ConsumerLab TV&Medya Raporu, 23 lkeden 23 bin online anket ile gerekle?tirilmi?tir. Bu lkeler aras?nda; Brezilya, Kanada, ?ili, in, Fransa, Almanya, Yunanistan, Endonezya, ?rlanda, ?talya, Malezya, Meksika, Portekiz, Rusya, Singapur, ?spanya, Gney Kore, ?sve, Tayvan, Birle?ik Arap Emirlikleri, ?ngiltere, Amerika ve Trkiye bulunmaktad?r. Anket kat?l?mc?lar?n?n neredeyse tamam? gnlk bazda internet kullan?c?s?d?r. Bu ara?t?rman?n dnya genelinde 620 milyon kullan?c?y? temsil etti?i tahmin edilmektedir. Anket al??mas?, kullan?c?larla gerekle?tirilen 22 derinlemesine mlakat ve medya sektr profesyonelleriyle gerekle?tirilen 11 derinlemesine gr?meyle desteklenmi?tir.

Raporun global versiyonuna http://www.ericsson.com/news/140904-ericsson-consumerlab-annual-tv-and-media-report_244099436_c linkinden ula??labilir.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri