forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mustafa mehmet yusufGörevlerinden al?nan Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Cömert, Star Medya Grup Ba?kan? Karaalio?lu ve Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ocaktan ortak bir aç?klama yapt?.

Görevlerinden al?nan Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star Medya Grup Ba?kan? Mustafa Karaalio?lu ve Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Ocaktan bir ortak aç?klama yapt?lar.

Anadolu Ajans? taraf?ndan "AC?L" koduyla geçilen aç?klamada Karaalio?lu, Cömert ve Ocaktan, ''Kurumlardaki görevlerimiz s?ras?nda baz? haks?z kazançlar edinildi?ine veya ba?ka surette ?ahsi fayda elde teminine dair iddialar?n tümü yalan ve iftirad?r" ifadesini kulland?lar.

MEDYA TAR?H?NDE BENZER? GÖRÜLMEM?? SALDIRI

Karaalio?lu, Cömert ve Ocaktan, "baz? gazetelerde yay?nlanan haberler ve sosyal medyada haklar?nda ba?lat?lan "iftira kampanyas?na" kar?? bir aç?klama yapma ihtiyac? duyduklar?n? belirtti.
Ortak aç?klama ?öyle:

"Çal??t???m?z kurumlarla yollar?m?z?n ayr?lma sebebi, meslek içerisinde her zaman ya?anan ve ya?anabilecek ola?an bir süreçtir. Üzerinde spekülasyonlar yapmak iyi niyetle ba?da?mamaktad?r.
Ancak bu olay?n ard?ndan medya tarihinde bir benzerine rastlanmayan, a??r, mesnetsiz ve tamamen itibars?zla?t?rmaya yönelik bir sald?r?n?n hedefi oldu?umuz görülmektedir.

TÜMÜ YALAN VE ?FT?RA

Kurumlardaki görevlerimiz s?ras?nda baz? haks?z kazançlar edinildi?ine veya ba?ka surette ?ahsi fayda elde teminine dair iddialar?n tümü yalan ve iftirad?r. Haberde s?ralanan iddialar?n hiçbiri, hiçbir ?ekilde vuku bulmam??t?r. Bununla birlikte, hiçbirimizin ne bugün ne de geçmi?te iddia edildi?i gibi milyonluk sözle?meleri olmam??t?r. Mesle?e ba?larken imzalad???m?z sar? bas?n kart? sözle?mesi d???nda tek bir mukavelemiz de bulunmamaktad?r. ?ddialar?n tamam? gerçeklerle ba?da?mad??? gibi ak?l ve mant?k d???d?r.

DAHA ÖNCE BENZER ?DD?ALARA AÇTI?IMIZ DAVALAR SÜRÜYOR

Daha önce, yine gündeme getirilen ve bizzat ?irket yönetim kurulu taraf?ndan yalanlanan bu iddialarla ilgili aç?lm?? davalar devam etmektedir. Mesleklerini ?eref ve namuslar?yla yapan gazetecilere kar??, ancak itibars?zla?t?rma amaçl? bir kampanya kurgusuyla izah edilebilecek bu haberle ilgili olarak da hukuki yollara ba?vurulacakt?r. Kamuoyuna sayg?yla duyururuz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri