forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

BU ARA?TIRMAYA D?KKAT! SA?LIK HABERLER? SA?LI?INIZDAN ETMES?N...

Aktif .

saglik_haberciligiKaradeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipli?ini yapt??? "Sa?l?kta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar" temas?yla 21-25 Eylül 2010 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen kongrede, Anadolu Üniversitesi’nden Ö?r. Gör. Asuman Kaya, Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Ara?. Gör. Pelin Ö?üt’ün haz?rlad???  “Sa?l?k Haberlerinde Mucize Tedaviler” ba?l?kl? bildiri “en iyi bildiri” alan?nda birincili?e lay?k görüldü.

KTÜ Hasta Haklar? Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi (HAHUM) olarak Sa?l?k Bakanl???'n?n deste?i ve  Hasta Haklar? ve Sa?l?kl? Ya?am Derne?i'nin (HAKSAY) i?birli?i ile düzenlenen kongrede; genel olarak sa?l?k hizmetini üretenler, sunanlar ve finanse edenler aras?ndaki kar??l?kl? hak ve sorumluluklar ile ya?anan sorunlara ili?kin bildiriler sunularak tart??malar gerçekle?tirildi.

 Kongrede “en iyi bildiri” seçilen Ö?r. Gör. Asuman Kaya’n?n Trabzon’da sundu?u bildiride, ülkemizde yay?mlanan yerel, bölgesel ve yayg?n gazetelerdeki sa?l?k haberleri bu y?l?n ilk alt? ayl?k döneminde taranarak, içinde “mucize tedavi” ifadesine yer verilen haberler üzerine içerik analizi uygulamas? gerçekle?tirildi. Sa?l?k habercili?i eti?i aç?s?ndan “mucize tedaviden bahsetme” ilkesinin ne kadar geçerli oldu?unun sorguland??? bildiride, taranan dönemde 124 yaz?da mucize kavram?n?n olumlu (pozitif) ve 45 yaz?da olumsuz (negatif) anlamda kullan?ld??? ve 13 yaz?n?n da nötr bulundu?u kaydedildi. Bildiride ayr?ca yaz?lar?n bilgi kaynaklar?, i?lenen temalar ve “mucize ifadesinin kullan?m biçimleri” gibi kategorilerde de tespitler yap?ld?.

TÜB?TAK ve Anadolu Üniversitesi’nin deste?inde gerçekle?tirilen “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi” ba?l?kl? ara?t?rma projesinden sa?lanan verilerle haz?rlanan bildiri, tam metin olarak kongre CD’sinde de yay?nlanacak.

 Bildirinin tam metnini a?a??da bulabilirsiniz…

   

 

SA?LIK HABERLER?NDE “MUC?ZE TEDAV?”LER [1]

 

Ö?r. Gör. Asuman KAYA

Anadolu Üniversitesi, Porsuk MYO

asumankaya@anadolu.edu.tr

 

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL

Anadolu Üniversitesi, ?leti?im Bilimleri Fakültesi

eyuksel@anadolu.edu.tr

 

Ara?. Gör. Pelin Ö?üt

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

pogut@anadolu.edu.tr

 

“Önce zarar verme! (primum nil nocere)”, Hipokrat

 

Özet

Amaç: Bu çal??man?n temel amac?, Türk bas?n?nda yay?mlanan sa?l?k konulu içerikler aras?ndan “mucize” ve “tedavi” sözcüklerine bir arada yer veren yaz?lar?n, içerik analizi uygulamas?na dayal? olarak betimlenmesi ve meslek ahlak ilkeleri çerçevesinde de?erlendirilmesidir. Çal??ma özellikle bas?n meslek ahlak?n?n sa?l?k habercili?ine yönelik olarak tan?mlanan genel ilkelerinden “umut verme, özellikle de mucizevi tedaviden bahsetme” ifadesinin ne ölçüde uyguland???n?n belirlenmesi ve bundan sonra yap?lacak haberlere ili?kin olarak da konuya dikkat çekilmesi aç?lar?ndan önemli bulunmaktad?r.

Gereç ve Yöntemler: Çal??ma kapsam?nda medya takip ?irketi verilerine dayanarak gerçekle?tirilen taramada 01 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri aras?nda Türkiye’de yay?mlanan gazetelerdeki (yayg?n, bölgesel ve yerel) sa?l?k konulu içerik aras?ndan, “mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren 182 yaz?, 7 ana kategori çerçevesinde içerik analizi uygulamas?na konu edilmi?tir. Tan?mlanan kategoriler “mucize” ifadesinin tonu (pozitif, negatif ve nötr) çerçevesinde çapraz tablolar olu?turularak de?erlendirilmi?tir. Verilerin yorumlanaca?? bas?n meslek ilkeleri ise literatür taramas? yöntemine dayal? olarak elde edilmi?tir.

Bulgular: Gazetelerde yer bulan “mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren yaz?lar?n yüzde 68’i mucizenin varl???n? olumlamakta, kabul etmekte, umut vaat etmekte ya da övmektedir.  Yaz?lar?n yüzde 7’si nötr bulunurken, ancak dörtte birinde “mucize yoktur” ya da “ola?anüstü beklentilere girilmemelidir” anlam?ndaki ifadelere rastlan?lm??t?r. Mucizeyi olumlayan yaz?lar?n daha çok yayg?n günlük gazetelerde, birinci sayfalarda, çeyrek sayfa ya da daha az büyüklükte, haber ?eklinde, kayna?? belirsiz ya da bir kö?e yazar? taraf?ndan kaleme al?nm?? biçimde yay?nland??? belirlenmi?tir. Pozitif anlaml? yaz?lar?n bilgi ve haber kaynaklar?n?n daha çok sa?l?k görevlisi ya da doktorlar ile kö?e yazarlar?n?n kendisi, hastalar ve hasta yak?nlar? oldu?u, bu yaz?larda daha çok alternatif (tamamlay?c?) t?p, onkoloji (kanser), beslenme, eczane (ilaç sektörü) ve fizik tedavi ve iyile?tirme temalar?n?n i?lendi?i belirlenmi?tir. Yine pozitif yaz?lar?n ço?unlukla “mucize bitki, ot, meyve sebze, g?da”, “(t?p, doktorlar, ilaçlar) nedeniyle mucize eseri hayatta kalma”, “mucize ilaç (a??, ürün)”, “mucize tedavi yöntemi (teknik, sistem, teknoloji)” anlat?mlar?na sahip oldu?u ortaya ç?km??t?r.

Veriler bas?n ahlak ilkelerinin “umut verme, özellikle de mucizevi tedaviden bahsetme” ifadesi ile çeli?ir nitelikte bulunmu?tur. Bu çerçevede özellikle de men?ei belirsiz yaz?lara dikkat edilmesi gerekti?i, kö?e yazarlar?n?n ve muhabirlerin de “mucize” kavram?n?n kullan?m?nda daha özenli davranmalar? gerekti?i ortaya ç?km??t?r.

 

Anahtar Kelimeler: Bas?n, sa?l?k habercili?i, etik, medya eti?i.

1.G?R??

“?nsanlar bir mucize beklentisi içinde… ??te kanserle ilgili bir konuda gazeteciler de insan, gazeteciler de mucize bekliyor. Hâlbuki ya?ad???m?z yüzy?lda mucizelere yer yok. Mucize diye sunulan ?eylerin arkas?nda bir karanl?k ve olumsuz bir tablo var. Gazetecinin bunu yapmaya, mucize diye bir ?eyi ele almaya hakk? yok. Hep arka taraf?n? da görmek zorunday?z diye dü?ünüyorum”.

Bu özele?tiri E?itim ve Sa?l?k Muhabirleri Derne?i’nin o dönemde ?kinci Ba?kan? olan Sibel Güne? (2001:100)’e ait. “Sa?l?k Bilinci ve Medya” toplant?s?nda bir gazetecinin “kanser hastal???na yönelik mucize ilaç” denilebilecek nitelikteki haberine ili?kin aç?klamas?n?n ard?ndan bunlar? söylüyor. Çünkü bilgisayarda üretilmi? bir ilaç formülüne ili?kin haber, “kansere umut” diye yay?nlan?nca kanserle sava?an ve bir ç?k?? yolu arayan umutsuz insanlar umuda kap?l?yor ve bu sahte umut yeni bir umudun daha tükenmesine neden oluyor (Kaufman, 2001:85). Belki de hastalar kanserle sava?ta psikolojik olarak bir yenilgiye daha u?ruyor ve çare olmayan çare nedeniyle kendini daha da kötü hissediyor.

2000 y?l?nda ?stanbul’da gerçekle?tirilen bu toplant?da konu?an Güne? de anlat?lan örnek olay üzerine “mucize tedavi” haberlerine yönelik ele?tiride bulunuyor ve ard?ndan toplant?n?n sonuç bildirgesinde ?öyle bir hüküm yer al?yor: “Bilimde mucize yoktur. Topluma yanl?? umutlar ve beklentiler do?uracak haberler ve yaz?lar kadar, umutla süren ya?ama iste?ini k?racak haber ve yaz?lar?n yer almamas? da dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.”

Gerçekten de öyle mi? Bu toplant?n?n üzerinden yakla??k 10 y?l geçmesine kar??n sa?l?k haberlerinde hala “mucize tedavi” temas?na yer veriliyor mu? Bu çal??mada, 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri aras?nda bas?nda (yerel, bölgesel ve yayg?n gazetelerde) yay?nlanm?? olan “mucize” ve “tedavi” ifadelerine yer verilen yaz?lar içerik analizi uygulamas?na konu edilerek elde edilen veriler bas?n meslek eti?i ba?lam?nda irdelenmektedir.

 

1.1. Problem

 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar?isinde ilk s?ray? “fizyolojik gereksinimler” ve ikinci s?ray? da “güvenlik gereksinimi” al?r. Teoriye göre bireylerin ki?ilik geli?imi bu s?ralamaya göre sürer ve bir kategorideki ihtiyaç tam olarak giderilmeden, bir üst düzeydeki ihtiyaç düzeyine gidilemez (“Maslow teorisi”, T.y.). Dolay?s?yla insanlar?n en temel ihtiyaçlar? hayatta kalma ve sa?l???n? koruma içgüdüleri olu?turur.

Birle?mi? Milletler’e ba?l? Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) sa?l???; "Yaln?zca hastal?k ya da sakatl???n bulunmamas? de?il, ayn? zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali" olarak tan?mlamaktad?r (Bulun, Demirba? ve Kap?c?o?lu, T,y.).  En temel insan haklar?ndan birisi “sa?l?kl? ya?ama” hakk?d?r ve ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi (Madde 25) ba?ta olmak üzere, Avrupa Sosyal ?art?’n?n 11’inci maddesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?’n?n 25’inci maddesinde “sa?l?k hakk?” ve “sa?l???n korunmas? hakk?” yer bulmaktad?r (Sa?l?k Hakk? Nedir, T.y.). Bu hak, Avrupa Sosyal ?art?’nda ifade edildi?i ?ekilde, “sa?l??? geli?tirmek ve sa?l?k konular?nda ki?isel sorumlulu?u artt?rmak üzere e?itim ve dan??ma kolayl?klar? sa?lamak” hükmünü de içermektedir (Sa?l?k Hakk? Nedir, T.y.). Ayr?ca WHO’nun görevleri aras?nda s?ralanan hükümler de paralel niteliktedir: “Sa?l?k alan?nda her türlü bilgi sa?lamak, tavsiyelerde bulunmak ve yard?mlar yapmak”, “sa?l?k bak?m?ndan ayd?nlat?lm?? bir kamuoyu olu?umuna yard?m etmek.”(“Dünya Sa?l?k Örgütü”, T.y.).

Pek çok insan için ve dolay?s?yla medya için “sa?l?k konulu haberler” belki de en ba?ta sa?l???n insan hayat?ndaki önemi nedeniyle de?erlidir. ?nsanlar sa?l?kla ilgili geli?me ve bilgileri büyük oranda medyadan ö?renir, medya da insanlar?n bu ilgisine kar??l?k verir. Bir ara?t?rmaya göre “bas?nda ç?kan haberler aras?nda sa?l?k haberlerinin okunma oran?” yüzde 14’lük bir payla ilk s?rada yer almaktad?r. Demir (2008:4)’in aktard??? ara?t?rmada, okuyucular?n en çok sa?l?k haberlerinden etkilendi?i kaydedilmektedir. Karagöz (2009:192) de sa?l?k konusunda bilgi aktar?l?rken medyan?n, bireylerin tutumlar?n?, kanaatlerini ve tav?r al??lar?n?n ?ekillenmesini sa?layan “birincil kaynak niteli?inde oldu?unu” ifade etmektedir.

Medyada yer verilen sa?l?k konulu içeri?e insanlar?n büyük önem verdi?ine ve güven duydu?una ili?kin ba?ka ara?t?rmalar da mevcuttur. Örne?in 1997 y?l?nda Amerika Birle?ik Devletleri’nden 2 bin 256 denekli bir ara?t?rmada elde edilen bulgular, kat?l?mc?lar?n yüzde 50’sinin “orta” ve yüzde 25’inin de “önemli” derecede medyada yer alan t?bbi yay?nlara güvendi?ini ortaya koymu?tur. Ayn? ara?t?rmada kat?l?mc?lar?n sa?l?k konulu bilgileri nereden edindikleri sorusuna verdikleri yan?t da medyay? ön plana ç?karmaktad?r. Kat?l?mc?lar sa?l?k konulu bilgileri “hekimlerden çok televizyonlardan” edindiklerini söylemi?lerdir. Televizyondan bilgi edinme oran? yüzde 40, dergilerden bilgi edinme oran? yüzde 35 ve gazetelerden bilgi edinme oran? yüzde 16’d?r. Buna kar??l?k hekimlerden al?nan bilginin oran? yüzde 36 olarak ifade edilmi?tir. Medyadan edinilen bilgiler çerçevesinde “önlem alma” konusunda ise deneklerin yüzde 58’i “davran?? de?i?tirdiklerini” ve yüzde 42’si ise daha çok bilgi alabilmek için doktora ba?vurduklar?n? söylemi?lerdir (Demir, 2008:4).

Ülkemizde yap?lan bir anket çal??mas?nda 18-59 ya?lar?ndaki 2050 ki?iye kozmetik ürün al?rken nelerin etkisinde kald?klar? sorulmu? ve yüzde 13’ü görsel medyadan, yüzde 1,9’u da bas?ndan etkilendi?ini söylemi?tir. Hekimin önerisine önem verenlerin oran? yüzde 1,6’d?r. ?lk s?rada ise yüzde 16,8’lik oranla arkada? tavsiyesi gelmektedir (Akt.: Kaymak, ?im?ek ve ?lter, 2007:13).

Yeniliklerin yay?lmas?nda ve duyurulmas?nda medyan?n en etkili yollar?n ba??nda geldi?i bilinmektedir. Bu nedenle sa?l?k konulu bilgi ve yenilikler de en h?zl? ve en etkili biçimde medya arac?l???yla kamuoyuna duyurulabilmektedir. Kitlesel bir e?itim arac? olarak medyan?n sa?l?k alan?nda önemli i?levler yüklendi?i geçmi?teki örneklerde görülmü?tür. Örne?in Türkiye, ?talya, Hindistan ve Afrika’n?n birçok ülkesinde, kimi zaman UNESCO’nun da destekledi?i sa?l?k, çevre sa?l???, beslenme ve okuma-yazma gibi birçok konuda radyo ve televizyon arac?l???yla e?itimler gerçekle?tirilmi?, kampanyalar düzenlenmi? ve oldukça ba?ar?l? sonuçlar al?nm??t?r (Ho?geçin ve Tozkoparan, 1995: 11). Bu tür sa?l?k yay?nlar?nda, ülkelerin sa?l?k sorunlar? ve öncelikleri do?rultusunda i?lenen konular her ne kadar farkl?l?k gösterse de ana amaç de?i?memektedir: Geli?mi? ülkelerde daha çok kronik hastal?klar, ya?l?l?k, AIDS ve yasam kalitesinin yükseltilmesine yönelik konular i?lenirken, geli?mekte olan ülkelerde bula??c? hastal?klar, ki?isel hijyen, ana ve çocuk sa?l??? gibi konular daha fazla ele al?nmaktad?r (Erdo?an, 2007: 98). Dolay?s?yla medya sa?l?k konulu bilgilendirme ve e?itim çal??malar?n?n en önemli ve en etkili arac? konumundad?r.

Öte yandan sa?l?k konulu yay?n içeriklerinin kamuoyu taraf?ndan medyadaki di?er içeriklerden farkl? alg?land???na ili?kin ara?t?rma sonuçlar? da mevcuttur. Halk, sa?l?k bilgisine ili?kin medya içeri?ine di?er içeriklere göre daha fazla güven duymaktad?r. Cinsel E?itim Tedavi ve Ara?t?rma Derne?i (CETAD) taraf?ndan Türkiye genelinde yürütülerek 2006 y?l?nda tamamlanan “Cinsel Sa?l?k ve Üreme Sa?l??? Ara?t?rmas?”, cinsellik gibi mahrem bir konuda en çok televizyondaki sa?l?k programlar?n?n izlendi?i (yüzde 41) ve programlardaki bilgilere güvenildi?i (yüzde 32) sonucuna ula?m??t?r. Ara?t?rmaya göre medyadan ö?renip, daha ileri bilgi için doktora ba?vuranlar?n oran? yüzde 30,5’tir. Bu oran kad?nlarda yüzde 36,3’e yükselirken, erkeklerde yüzde 24,67’ye dü?mektedir. E?itim oran? yükseldikçe medyadan edindi?i bilgiden hareketle, daha fazla bilgi için doktora ba?vuranlar?n oran? daha da artmaktad?r. Bu oran üniversite ve üstü mezunlarda yüzde 47,2’ye ç?kmaktad?r (“Cinsel Sa?l?k ve Üreme Sa?l??? Ara?t?rmas? 2006”, T.y.).

Sa?l?k konusuna verilen önem medya yöneticileri aç?s?ndan da dikkat çekicidir. Medya yöneticileri de yay?nlar?nda sa?l?k konusuna daha fazla önem vermek istediklerini belirtmektedirler. Örne?in Amerika Birle?ik Devletleri’nde 502 medya ?irketi üzerinde yap?lan bir ara?t?rma, haber kurulu?lar?n?n yüzde 73’ünün “haftal?k olarak sürekli ve düzenli olarak kamu sa?l???na ili?kin haber almak istediklerini” tespit etmi?tir. Ayn? ara?t?rmada medyan?n sa?l?k konusuna gösterdi?i önem ?u bulgu ile ifade edilmi?tir: Televizyon kanallar?n?n yüzde 71’i günlük olarak sa?l?k programlar?na yer vermektedir. Haber bültenlerinin yüzde 75’den fazlas?nda da düzenli olarak bilim-sa?l?k bölümlerine yer vermektedir (Çöklü, 2002).

Türkiye’de de son y?llarda gazetelerde sa?l?k sayfalar? haz?rlanmaya ba?lam??, televizyon kanallar?nda sa?l?k konulu yay?nlar dikkat çeker hale gelmi?tir. Özellikle televizyon kanallar?nda sabah ve gece yar?s? ku?aklar? bu türde yay?nlara ayr?lm??t?r. Türkiye’de sa?l?k konulu yay?nc?l?k denilince akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Osman Müftüo?lu (2006) bu konuda ?öyle demektedir:

“Son on y?lda medyada sa?l?k, beslenme ve hastal?k haberlerinde tam bir patlama ya?an?yor. Sa?l?k haberleri medyada her y?l biraz daha artan oranda yer bulacak. Ya?am süresi beklentisi uzad?kça, refah düzeyi iyile?ip ya?am kalitesi artt?kça bu beklenen geli?me, sa?l??a ayr?lan sayfa ve sürelerin artmas? olacak.”

 

Ancak Müftüo?lu’nun da dedi?i gibi bu art??la birlikte “bilgi kirlili?ine” de dikkat edilmelidir. Sa?l?k haberlerini ciddi bir denetim ve elekten geçirdikten sonra yay?nlamak gerekmektedir; çünkü bilgi kirlenmesi, yanl?? bilgilendirme tehlikelerini de beraberinde getirmektedir.

 

1.1.2. Medya ?çeri?ine Yönelik Ele?tiriler

 

Medyada sa?l?k konusunda görülen art??, bir yandan olumlu kar??lan?rken, di?er yandan da ele?tirilere konu olmaktad?r. Elbette sa?l?k konulu yay?nlara ayr?lan yer ve süre kadar, bu yay?nlar?n içeriklerinde hangi mesajlar?n verildi?i de önemlidir ve Müftüo?lu’nun da i?aret etti?i gibi tart??man?n odak noktas?n? da buras? olu?turmaktad?r.

Günayd?n (1999) sa?l?k haberlerini “iki ucu keskin b?çak” olarak yorumlamakta ve ?öyle demektedir:

“T?p konusunda verilen haberler ?üphesiz iki ucu keskin bir b?çak gibidir. Çok önemli konularda kamuoyunu ayd?nlatmak ve e?itmek mümkün olabilece?i gibi, verilen bilgiler eksik, yanl?? yorumlanmaya veya yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönü?ebilir. Kanada'da 1996 y?l?nda bir y?l içinde gazetelerde t?p konusunda yay?nlanan makalelerden rastgele seçilen 109'unun bu konuda uzman doktorlarca yap?lan de?erlendirilmelerinde ilginç sonuçlar al?nd?. Makalelerin yüzde 50’sinde önerilen yöntemler do?ru de?ildi ve yüzde 28’inde ise verilen bilgiler son derece tehlikeli ve hatta ya?am? tehdit edebilecek sonuçlara varabilecek kadar yanl??larla doluydu. Yine yaz?lar?n yüzde 22'sinde önerilen yöntemlerin yan etkilerinden bahsedilmemi?ti.”

Günayd?n (1999)’?n kaydetti?i gibi “Kamuoyunun dikkatini çekecek denli t?pta devrim mucizeleri çok nadir gerçekle?mekte, çe?itli hastal?klar, tedavileri ve koruyucu yöntemler gibi izleyeni bilgilendirici konular ise ülkemiz insan?na s?radan gelmektedir”.

Türkiye’deki ölüm nedenleri aras?nda ilk s?rada gelen kalp hastal?klar? (1994 y?l?nda yap?lan bir ara?t?rmaya göre bu oran yüzde 42 düzeyindedir. Akt. Tezcan ve ark., 2005), dikkate al?nd???nda, yüksek tirajl? 10 gazetede yay?mlanan kroner arter hastal??? ve risk faktörleri konusundaki ara?t?rman?n bulgular? daha önemli hale gelmektedir. Gazeteler bu konuya nas?l yer vermekte ve hangi derecede önemli bulmaktad?rlar? Bu soruya yan?t arayan Tezcan ve arkada?lar? (2005), 1999 y?l? Ekim ay? ile 2000 y?l? Ocak, Nisan ve Temmuz aylar?n?n ilk 15 günlerinde yay?mlanan gazeteleri incelemi?lerdir. Ara?t?rman?n sonuçlar?n? de?erlendiren yazarlar “gazetelerin dünyada bir numaral? ölüm nedeni olan KAH ve risk faktörlerine gereken önemi vermedi?i” görü?ünü ifade etmektedirler. Çünkü bu konuda ç?kan yaz?lar?n gazetelerin yüzde 1,2’sinden daha az?n? kapsad??? tespit edilmi?tir. Ayr?ca yaz?lar?n 1/5’inden fazlas? resimsizdir. Bu da gazetelerin yaz?lar? yeterince etkin verme çabas? içinde olmad?klar? ?eklinde yorumlanm??t?r. Yine yaz?lar?n yüzde 21,9’unda hiçbir kaynak gösterilmemi?tir. Yaz?lar?n bilimsel do?rulu?u anlam?ndaki de?erlendirme bulgular? ise yaz?lar?n yüzde 16,4’ünün k?smen do?ru ve yüzde 5,5’inin de do?ru olmad???n? ortaya koymaktad?r. Bu da halk?n tam olarak do?ru bilgilendirilmedi?i yorumuna neden olmaktad?r.

“Medyada yan?lt?c? sa?l?k haberleri” konusunda birçok sivil toplum kurulu?u ve hekim taraf?ndan yap?lan aç?klama ve uyar? da mevcuttur (Erdo?an, 2007; Günayd?n, 1999; Hatun, 2004). Bu konudaki ele?tiriler büyük oranda “Medyada sa?l?k haberleri çok defa üzerinde titizlikle durulmadan, gerçekli?i ve bilime uygunlu?u yeterince ara?t?r?lmadan ve sorgulanmadan veriliyor (Özdemir, 2008)” ifadesinde dü?ümlenmektedir. Bazen gülünç, bazen üzücü ve ço?unlukla halk? yanl?? bilgilendiren ve yönlendiren bu haber ya da aç?klamalar olumsuz sonuçlar do?urmakta ve “tehlikeli” bulunmaktad?r. T?bbi konulardaki yanl?? bilgilendirmeye yönelik önlem al?nmas? için örne?in Türkiye Kas Hastal?klar? Derne?i, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ba?vuruda bulunmu?tur (20 Nisan 2009). Türkiye Kardiyoloji Derne?i de medyada yer bulan çe?itli ürünler hakk?nda “herhangi bir biçimde kan?ta dayal? t?p ilkelerince s?nanm??, yarar? ve zarar? hakk?nda herhangi bir bilimsel hükme var?lmad???” ele?tirisinde bulunmakta ve ?u de?erlendirmeyi yapmaktad?r: “Ekonomi habercili?inde sermaye piyasalar?nda olu?an baz? olumsuz de?i?iklikleri küçük yat?r?mc?y? panik içine sokmadan ve do?ru tahlil edebilme hassasiyeti ne kadar önemliyse, sa?l?k habercili?i de en az ayn? dikkati hak etmektedir (“Medya ile ?li?kilerde Etik”, 2009).”

Türk Tabipler Birli?i (TTB)’nin 18 Mart 2010 tarihli bas?n aç?klamas? bu konuya ili?kin iyi bir örnek olarak verilebilir. Mart ay? ba??nda, Zeytinburnu’ndaki tramvay kazas?nda a??r yaralanan ve tedavi gördü?ü hastanede beyin ölümü gerçekle?en Buket Bulut hakk?nda bas?nda ç?kan haberlerde ?öyle denilmektedir: “Ba?bakan beyin ölümü gerçekle?en hasta için mucize doktoru devreye soktu”. Konuyla ilgili olarak TTB’nin yapt??? aç?klamada beyin ölümünün dönü?süz oldu?u, do?ada ‘mucize’ olmad???, “mucize doktor” ifadesinin hem bilimsel, hem de ahlaki aç?dan yanl?? oldu?u, Ba?bakan’?n mucize doktor getirtmesinin hem hatal?, hem de güven azalt?c? oldu?u kaydedilmektedir. “Ölüm gerçekle?tikten sonra ki?inin ya?ama geri dönme olas?l??? bulunmamaktad?r” denilen aç?klamada “mucize” kavram? ?u ?ekilde aç?klanmaktad?r: (“Bas?n aç?klamas?”, 2010).

“Mucize’nin anlam? ‘aciz b?rakan ?ey’dir. Günlük dilde beklenmedik, öngörülemeyen ya da olu?ma olas?l???n?n bulunmad??? dü?ünüldü?ü halde olu?an olaylar, dini söylemden ödünç al?narak, ‘mucize’ biçiminde nitelenmektedir. Ancak bu ifadenin metaforik oldu?u gözden kaç?r?lmamal?, ‘mucize’nin esasen ‘aç?klamakta güçlük çekilen ?ey’ oldu?u unutulmamal?d?r. Tarih boyunca deneyimlenmi?tir ki, var olan bilgiyle aç?klanamayan olgular, bir süre sonra, bilimsel bilginin artmas?yla aç?klan?r, anla??l?r ve sonras?nda müdahale edilebilir hale gelmi?tir. Bas?n; do?ada bulunmayan, gerçekle?mesi olanakl? olmayan mistik ifadeleri gerçekle?ebilirmi? gibi sunmamal?, toplumu yanl?? yönlendirmemeli, duygular?n akl?n önüne geçmesine elindeki ola?anüstü güçle katk?da bulunmamal?d?r.”

 Aç?klamada ayr?ca bas?n organlar?n?n “beyin ölümü” kavram?n?n anlam?na dikkat etmeden haber yapmalar?n?n üç aç?dan olumsuz sonuç do?urabilece?ine i?aret edilerek kavram?n daha özenli kullan?lmas? uyar?s?nda bulunulmaktad?r: (“Bas?n aç?klamas?”, 2010).

“1.Toplumda t?bba olan güven azalacak, t?bb?n “ölüm” dedi?i olgularda dahi, ölmeme, bir geri dönme olas?l???n?n var oldu?u zann? olu?acakt?r.

2. Beyin ölümü kavram?n?n en önemli uygulama alanlar?ndan biri olan organ ba???lar?n? azaltabilecektir. Nitekim hastan?n yak?n? “mucize” beklentisiyle organ ba????nda bulunmayaca??n? aç?klam??t?r.

3. Beyin ölümü gerçekle?en bir hastan?n bir “mucize” ile de olsa sa?l???n? kazanabilece?i zann?, s?n?rl? say?da olan yo?un bak?m birimlerine daha fazla gereksinim duyan / gerçekten yarar sa?lanabilecek olan hastalar?n bu olanaktan yararlanmalar?n? engelleyebilecektir.”

 

Öte yandan son y?llarda dikkati çeken en önemli sa?l?k haberleri “Deli dana”, “Domuz gribi”, “K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i Hastal???” ya da “Kene ?s?rmas?” olaylar? gibi özetlenebilir. Bunlardan en sonuncusu olarak domuz gribi haberleri üzerine RTÜK yay?n kurulu?lar?n? uyarmak durumunda kalm??t?r. “Hem halk? zaman?nda ve do?ru bilgilendirme aç?s?ndan, hem de sa?duyulu davranma ve gereksiz panik havas? olu?turmama noktas?nda medyan?n sorumlulu?u ve sorumlu yay?n anlay???n?n önemi daha da artmaktad?r” denilen 8 May?s 2009 tarihli RTÜK’ün aç?klamas?nda, yay?nc? kurulu?lar?n Genel Yay?n Yönetmenleri/ Müdürleri’nden baz? önlemler almalar? istenmi?tir.

Yan?lt?c? sa?l?k haberleri konusu incelenmesi ve üzerinde dikkatle durulmas? gereken ayr? bir konudur. Ancak bu çal??mada sa?l?k alan?ndaki “sorumsuz” yay?nc?l?k örneklerinden biri olarak gösterilebilecek “mucize tedavi” konusu ele al?nmaktad?r. Bir anlamda; çare bekleyenlere umutsuz bir çare sunan “mucize tedavi” haberlerine ili?kin ele?tirilere bir örnek de Günayd?n (1999) taraf?ndan ?u ?ekilde ifade edilmektedir:

“Bu konudaki son örnek ‘menopozu bitiren Türk doktor’ haberiyle ortaya ç?kt?. Henüz tamamen deneysel olan ve 1997’den beri üzerinde çal???lan yumurtal?k nakli konusu bir anda yeni bulunmu? bir yöntem olarak ortaya at?ld?. Sadece kanser tedavisi gören hastalarda önerilen ve ilk insan deneyi yeni yap?lan bir konu, kad?nlar?n k?s?rl?k ve menopoz ile ilgili tüm sorunlar?n? çözecek bir mucize olarak tan?t?ld?. Türk gazetelerin hemen hepsinde birinci sayfa haberi olarak verildi. Sonradan Amerikan bas?n? hastane taraf?ndan yeniden bilgilendirilirken, Türk bas?n? haberin modas? geçti?i için detayl? bilgi vermeye gerek görmedi. Hastaneler ise yüzlerce kad?n hastan?n ba?vurusuna yan?t vermek zorunda kald?”.

 

Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?n Ö?retim Üyesi Prof. Dr. ?ükrü Hatun (2004) da ?öyle demektedir:

“Medyadaki sa?l?k haberlerinin ço?unda ya bir hastal???n mucize yaratan tedavisinden ya da "insülin i?nesi tarihe kar???yor" gibi yeni bulu?lardan söz ediliyor ve haber dili olarak magazin haberlerinin kal?plar? kullan?l?yor. Ço?u zaman abart?l? ve iyimser bir ba?l???n alt?nda, ba?l?ktaki iyimserli?e denk dü?meyen bilgilerin yer ald??? zay?f bir haber içeri?i ile kar??la??l?yoruz…. Ülkemizdeki büyük gazeteler ve görsel medya ne yaz?k ki sa?l?k haberleri konusunda özenli davranm?yor ve sa?l?k haberleri gazetelerin üçüncü sayfas?ndaki "kötü, karamsarl?k ve mutsuzluk üreten" haberleri dengelemek için "iyimser, abart?l? ve mucizevi beklentilere neden olan" ba?l?klarla verilmeye devam ediliyor. Amaç, her iki haber türünde de ayn?: ?nsanlar?n psikolojik durumlar? istismar ediliyor ve kolayc? bir yöntemle gazetelerin çok satmas? amaçlan?yor. Bu konu hem hastalarda erken ve dolay?s?yla sonra karamsarl??? art?ran umutlar yarat?lmas? aç?s?ndan önemli, hem de serbest piyasa ça??nda ne yaz?k ki hekimlerin sa?l?k haberlerini örtülü reklam amac?yla s?kl?kla kulland???, dahas? baz? hekimlerin ve özel sa?l?k kurumlar?n?n bunun için profesyonel elemanlar kulland?klar? biliniyor.”

 

1.1.3. Sa?l?k Habercili?inde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 

Peki, sa?l?k konulu yay?nlara nelere dikkat etmek gerekmektedir? Bu konuda da yap?lm?? pek çok aç?klama mevcuttur. Örne?in RTÜK’ün, 8 May?s 2009 tarihli aç?klamas?nda s?ralanan önlemler aras?nda tüm haber ve yay?nlarda Sa?l?k Bakanl???’ndan bilgi al?nmas?, konu hakk?nda kamuoyunu bilgilendiren kimselerin alan?nda güvenilir, uzman kimseler olmas?na dikkat edilmesi, ar?iv görüntüler yay?nland???nda bunun kesinlikle belirtilmesi ve kamuoyunu pani?e sevk edecek ifade ve görüntülere yer verilmemesi, kamuoyunu bilgilendirmek amaçl?, ilgili kurumlar?n haz?rlad??? bilgilendirici spot filmlere yer verilmesi, konunun bahane edilerek sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm gibi alanlarda birtak?m yanl?? beklenti ve hedefleri olanlara f?rsat verilmemesi ve Türkiye’nin uluslararas? camiada yanl?? tan?t?lmamas?na dikkat edilmesi yer almaktad?r. Uyar?da ayr?ca yer alan k?sa bir aç?klama da oldukça dikkat çekici niteliktedir. Çünkü 2003 y?l?nda ya?anan SARS hastal???yla ilgili haberlerin ele?tirildi?i bu ifadede ?öyle denilmektedir: “SARS hastal???yla ilgili olu?turulan atmosferde, hastal???n sosyal ve ekonomik sonuçlar? t?bbi sonuçlar?ndan daha olumsuz olmu?tur” .

Örne?in Prof. Dr. ?ükrü Hatun (2004) da önlemler olarak ?öyle demektedir:

“Bilimsel ara?t?rmalar?n birçok süzgeçten geçtikten sonra geçerlilik kazand???n?, tek bir ara?t?rmaya dayanan genellemelerin gerçe?i anlamam?za yard?m etmedi?i çok uzun zamand?r biliniyor. Dolay?s?yla bilimsel ara?t?rmalar?n hangi a?amada ve nas?l haber haline getirilece?i büyük önem ta??yor. Öncelikle ara?t?rmac?lar?n ham verileri spekülasyonlara aç?k bir ?ekilde medyaya servis etmemeleri gerekiyor ama bunun kadar önemlisi gazetecilerin t?p ara?t?rmalar?n? güncel politikayla ili?kilendiren heyecanl? ba?l?klarla sunmamalar? ve kendilerine ula?an böylesi önemli bilgileri TÜB?TAK gibi ulusal bilim merkezlerinden dan??manl?k alarak de?erlendirmeleri gerekiyor.”

 

TÜB?TAK önerisi d???nda, Türk Tabipler Birli?i’nin, Sa?l?k Bakanl???’n?n ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun “yetkili uzmanlardan” olu?an birimler olu?turarak “medya içeriklerini izleme ve denetleme” görevi üstlenmelerine ili?kin ba?ka öneriler de bulunmaktad?r. Ancak bu konuda hukuksal ve etik sorun ve tart??malar da gündeme gelmektedir (Çakkal, 2009).

Medya ve sa?l?k sektörü ili?kisinin “ya?amsal” oldu?una i?aret edilen Türk Kardiyoloji Derne?i’nin aç?klamas?nda ?u ifadeye yer verilmektedir: (“Medya ile ?li?kilerde Etik”, 2009)

“Hasta, art?k ?ifa arayan çaresiz bir ki?iden hizmet sat?n alan küçük tüketiciye dönü?mü?tür. Bu tüketicinin haklar?n?n bilincinde olmas? ve istismar edilmesini önleyen uygun tercihlerde bulunabilmesi ise ancak do?ru bilgilendirilmesiyle mümkündür. Kitlesel ileti?im ortamlar?n?n tayin edici rolü bu noktada ya?amsal önem kazanmaktad?r. Kavram karga?alar?n?n berrakla?t?r?lmas?, sorunlar?n do?ru tan?mlar?n?n ve çözüm önerilerinin, en yal?n ve aç?k biçimlerde kamuoyuna aktar?labilmesi bak?m?ndan medyan?n vazgeçilemez bir i?levi olmal?d?r”.

 

Sa?l?k habercilerine dü?en görev konusunda Ba?hekim Dr. Mehmet Salman, Önce Vatan (19 Mart 2010) gazetesine verdi?i röportajda daha net bir ifadeyle kullan?lmamas? gereken sözcükleri s?ralamakta ve ?öyle demektedir: “Sa?l?kla ilgili olarak ‘en, tek, mucize, son’ ba?l?klar?n? ta??yan haberler yap?lmamal?d?r.”

Öte yandan medyan?n sa?l?k konulu yay?nlar kar??s?nda göstermesi gereken sorumluluk do?rultusunda, Türkiye’de 1991 y?l?nda ESAM (E?itim ve Sa?l?k Muhabirleri Derne?i) kurulmu?tur. “E?itimli gazeteci – sa?l?kl? haber” anlay??? içerisinde kurulan derne?in amaçlar?; e?itim ve sa?l?k alan?nda habercili?in kalitesinin artt?r?lmas?, mesleki dayan??ma, halk?n do?ru bilgilendirilmesi ve etik kurallar?n uygulanmas?n? sa?lamak ?eklinde özetlenmektedir (“ESAM Kurulu? Amac?”, T.y.).

ESAM, Türk Tabipler Birli?i ve TÜB?TAK taraf?ndan 18-20 Haziran 1999’da ortakla?a düzenlenen “Sa?l?k Bilinci ve Medya Toplant?lar? 1” sonras?nda, “Halk?n Yarar? ?çin Sa?l?k Habercili?i Bildirgesi” aç?klanm??t?r. 12 maddeden olu?an bildirgenin ilk maddesinde sa?l?k habercili?i alan?nda önemli sorunlar ya?and???na i?aret edilmi?, 6. maddede “sa?l?k habercileri için bir bilimsel dan??ma havuzu olu?turulmal?d?r” önerisine yer verilmi?tir. 7. Maddede “sa?l?k alan?ndaki kaynaklar da e?itilmelidir” denilmektedir. Son olarak da etik ilkelere vurguda bulunulmaktad?r (“Halk?n yarar? için…”, 2005).

Söz konusu bildirgede de i?aret edilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”nde sa?l?k konusuna ayr? bir ba?l?k aç?lm??t?r. “Gazetecinin Do?ru Davran?? Kurallar?” ba?l??? alt?nda “sa?l?k” konusunda ?öyle denilmektedir: (“Türkiye Gazetecileri…”, T.y.)

“Sa?l?k konusunda sansasyondan kaç?nmal?, insanlar? umutsuzluk veya sahte umut verecek yay?n yap?lmamal?d?r. T?bbi alandaki ara?t?rmalar kesinle?mi? sonuçlar gibi yay?nlanmamal?d?r. ?laç tavsiyesinde mutlaka uzmana dan???lmal?d?r. Hastanelerde ara?t?rmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çal??an gazeteci, kimli?ini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin, hastan?n veya yak?n?n?n izni olmaks?z?n hastane ve benzeri kurumlarda hiç bir yolla ses ve görüntü al?nmamal?d?r.”

 

ESAM’?n “Etik ?lkeleri”nin ilk maddesinde de ?öyle denilmektedir: “ESAM üyesi gazeteciler, yalan, tarafl?, kamuoyunu yan?lt?c?, yönlendirici, umut tacirli?ine yönelik haber yapamaz. Haberlerinde ö?renci, ö?retmen, hasta, hekim haklar?na sayg? gösterir” (“E?itim ve Sa?l?k Muhabirleri…”, T.y.).

Öte yandan Dünya Sa?l?k Örgütü’nün 28-30 May?s 1998’de Moskova’da düzenledi?i “Sa?l?k ?çin ?leti?im” konulu toplant?n?n sonuç bildirisinde sa?l?k muhabirleri için haz?rlanan 9 maddelik rehber ise ?u görü?leri içermektedir: (Akt.: Çelik, 2006).

1. Önce zarar verme,

2. Ara?t?r, do?ruyu bul,

3. Umut verme (özellikle mucizevi tedaviden bahsetme),

4. Kendine “bu haberden kim yararlan?r” sorusunu sor,

5. Haber kayna??n?n gizlili?i ilkesini unutma,

6. Verece?iniz haberler hasta, sakat ve çocuklara aitse, bir kez daha dü?ün,

7. Özel hayat? ve ac?lar? haber yapma,

8. Ac?y? duygu sömürüsü için asla kullanma,

9. Karars?z kal?rsan haberden vazgeç.

 

Sa?l?kla ilgili haberlerin sa?l?k muhabirleri ya da editörlerinin denetiminden geçerek yay?nlanmas? yönünde öneride bulunan ESAM ba?kanlar?ndan ve NTV Sa?l?k Editörü Sibel Güne? ise farkl? bir noktaya; bu tür sa?l?k haberlerinin men?eine yani kayna??na i?aret etmektedir:

“Ben bu mesle?e ba?lad???mdan beri kansere çare bulunuyor, AIDS’in a??s? bulunuyor vb. Bu haberler nereden kaynaklan?yor? Bu bilgiyi Türkiye’de kimse üretmiyor. Bu bilgi yurt d???ndan geliyor… Oradan gelen bilgi birebir aktar?larak medyada yer alabiliyor. D?? haberlerden gelen bu tip haberler medyada s?k s?k yer alabiliyor. Ama bu haberleri üretenler de yurt d???ndaki hekimler ve ara?t?rmac?lar…”

 

Öte yandan 2009 y?l? ba??nda Türkiye’de NTV televizyon kanal? ve Sabah gazetesi d???nda sa?l?k servisi ve editörlük sistemi bulunan ba?ka bir yayg?n medya kurulu?u bulunmamaktad?r (Çakkal, 2009). Sa?l?k alan?nda yay?nlanan 10 kadar dergi ve say?s? her geçen gün artan internet portallar?nda sa?l?k konusuna a??rl?k verilmektedir. Ancak bu dergi ve internet portallar?ndan birinin yay?n koordinatörü Ömer Çakkal (2009)’?n da ifade etti?i gibi “bilhassa internet portallar?ndaki sa?l?k habercili?i; birey sa?l???na yönelik ‘müjdeli’ haberlerin, ‘?ok bulu?lar’?n ötesine geçebilmi? de?il.”

Sonuç olarak bu tart??malar?n da ?????nda, bas?nda sa?l?k konulu yay?n içerikleri aras?nda, “mucize tedavi” ifadesine yer veren yaz?lar bu çal??man?n konusunu olu?turmaktad?r. Çal??mada bas?nda ç?kan “mucize tedavi” konulu yaz?lar betimlenerek, bas?n meslek ahlak ilkeleri çerçevesinde irdelenmektedir.

 

1.2. Amaç ve Önem

Çal??man?n temel amac?, Türkiye’de yay?mlanan günlük gazetelerdeki sa?l?k konulu içerik aras?ndan “mucize” ve “tedavi” ifadelerine yer verilenlerin içerik analizi uygulamas?na dayal? olarak betimlenmesi ve meslek ahlak ilkeleri çerçevesinde de?erlendirilmesidir. Bu ba?lamda çal??mada ?u alt sorulara yan?t aranmaktad?r:

1. Yaz?lar hangi tür yay?n organlar?nda yer bulmu?tur?

2. Yaz?lar, yay?n organ? içerisinde nas?l bir önemlilik derecesine sahiptir?

3. Hangi sayfada yay?mlanm??t?r?

4. Hangi büyüklükte yay?mlanm??t?r?

5. Yaz? türleri (haber, kö?e yaz?s?, bilgilendirici metin) nelerdir?

6. Yaz?lar?n men?ei nedir?

7. Bilgi/haber kaynaklar? kimlerdir?

8. Yaz?larda i?lenen temalar nelerdir?

9. “Mucize tedavi” ifadesi hangi ba?lamda sunulmaktad?r?

10. Bas?n meslek ahlak ilkeleri çerçevesinde içerik analizi verileri nas?l de?erlendirilebilir?

 

Çal??ma özellikle bas?n meslek ahlak?n?n sa?l?k habercili?ine yönelik olarak tan?mlanan genel ilkelerinden “umut verme, özellikle de mucizevi tedaviden bahsetme” ifadesinin ne ölçüde uyguland???n?n belirlenmesi ve bundan sonra yap?lacak haberlere ili?kin olarak da konuya dikkat çekilmesi aç?lar?ndan önemli bulunmaktad?r.

 

2. YÖNTEM VE SINIRLILIKLAR

 

?leti?im biliminde haber metinleri üzerine yap?lan çal??malarda iki temel e?ilim dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki içerik çözümlemesini kullanarak, görünen (aç?k/manifest) anlam üzerine yo?unla?an pozitivist e?ilim; ikincisi ise, haberi söylem olarak ele alan ele?tirel e?ilimdir (?nal, 1996: 27). Bu çal??mada, içerik analizi uygulamas? gerçekle?tirilmi?tir.

?çerik analizini ilk defa sistemle?tirerek 1952’deki kitab?n? yay?nlayan Berelson, onu, “ileti?imin belirgin içeri?inin objektif, sistematik ve niceliksel tan?mlar?n? yapan bir ara?t?rma tekni?i” diye tan?mlam??t?r (Gökçe, 2006: 35). Günümüzde ise içerik analizinin en kapsay?c? tan?m? oldu?u belirtilen Merten’in tan?m?na göre içerik analizi “sosyal gerçe?in belirgin içeriklerinin özelliklerinden, içeri?in belirgin olmayan özellikleri hakk?nda ç?kar?mlar yapmak yoluyla sosyal gerçe?i ara?t?ran bir yöntem” olarak ifade edilmektedir (Aktaran: Gökçe, 2006: 18).

?çerik analizi uygulamas?n?n ilk a?amas?n? “medya içeri?inin temini” olu?turur. Bu çal??mada “medya içeri?i”, Türkiye’de yay?mlanan yayg?n, yerel ve bölgesel nitelikteki gazetelerin 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri aras?ndaki say?lar?yla s?n?rl? tutulmu?tur. Bu tarih ve yay?n türlerinin seçilmesinde yürütülmekte olan “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi” ba?l?kl? TÜB?TAK ve Anadolu Üniversitesi destekli proje için toplanan verilerden yararlan?lacak olmas? etkili olmu?tur. Söz konusu projede yay?n içeriklerine ?nterpress medya takip ?irketi arac?l???yla eri?ilmektedir. ?irket taraf?ndan Türkiye’de yay?mlanan 407 yayg?n gazete ve eki, 59 bölgesel gazete, 236 yerel gazete ve eki ile 1079 dergi olmak üzere 1781 yay?n düzenli olarak sa?l?k konusuna ili?kin 60 kadar anahtar sözcük çerçevesinde taranmaktad?r. Bu tarama ile elde edilen “sa?l?k konulu yay?n içerikleri” aras?ndan, ilgili dönem içerisinde yay?nlanan “mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren yaz?lar elektronik ortamda anahtar sözcük aramas? yöntemiyle listelenmi?tir. Ortaya ç?kan 225 yaz? üzerine yap?lan taramada da bunlardan 14’ünün sa?l?k konusuyla ilgisi olmad??? ve 29’unda da (kaza, polis-adliye, spor, magazin gibi ba?ka haber türlerine ait yaz?lar olmas?na kar??n) sa?l?k sözcü?üne dolayl? bir ?ekilde de?indi?i tespit edilmi?tir. Bu s?n?rl?l?klar çerçevesinde belirlenen ve do?rudan sa?l?k konusuna de?inilen 182 yaz? amaç sorularda belirtilen ana kategoriler çerçevesinde içerik analizi uygulamas?na konu edilmi?tir.

Çal??mada içerik analizi kodlamas? öncelikle iki Bas?n ve Yay?n Bölümü doktora ö?rencisi taraf?ndan birbirinden ba??ms?z olarak gerçekle?tirilmi? ve kodlay?c?lar aras? uyumun yüzde 90’?n üzerinde olmas? ko?uluna dikkat edilmi?tir (Nuendorf, 2002; Poindexter ve McCombs, 2000). Bu ba?lamda üç ara?t?rmac?n?n ortak görü?ü çerçevesinde her bir haber ayr? ayr? tart???larak daha sonra üçüncü bir kodlama gerçekle?tirilerek veriler bu ortak ve son kodlama üzerinden de?erlendirilmi?tir.

Frekans da??l?mlar? ve çapraz tablolar? al?nan veriler, toplamda en az 5 kez de?inilmi? olan kategoriler ba?lam?nda tablola?t?r?lm?? ve daha az de?erdeki kategoriler “di?er” kategorisinde birle?tirilmi?tir.

 

3. BULGULAR

 

Çal??ma kapsam?nda içerik analizi uygulamas?na konu edilen 182 yaz?ya ili?kin bulgular alt ba?l?klar halinde ?u ?ekilde aç?klanabilir.

 

3.1.  “Mucize”  ?fadelerinin Tonu

 

?ncelenen yaz?larda “mucize” sözcü?ünün tonu, kavram?n kullan?m ?ekline göre pozitif (olumlayan, kabul eden, do?rulayan, umut vaat eden, öven), negatif (ola?anüstü beklentiye girilmemesi gerekti?ini kaydeden, mucizeyi reddeden, kabul etmeyen, ele?tiren) ve nötr olmak üzere üç ayr? biçimde de?erlendirilmi?tir.

 

 

?ekil 1. “Mucize” ?fadelerinin Tonu

 

Kodlay?c?lar aras? uyumun % 100 olarak tespit edildi?i bu kategoride ortaya ç?kan sonuç 124 yaz?da (%68,1), mucize kavram?n?n olumsuz (negatif) anlamda, 45 yaz?da  (%24,7) ise olumlu (pozitif) anlamda kullan?ld???n?; buna kar??l?k 13 yaz?n?n (%7,2) ise kavrama ili?kin bir ton içermedi?ini (nötr) belirlenmi?tir.

 

3.2.Yay?n Periyodu ve Mucize’nin Tonu

 

?ncelenen yay?nlar?n periyodu dört ayr? kategoride de?erlendirilmi?tir. Buna göre yaz?lar?n 101’i yayg?n günlük gazetelerde (% 55,5), 57’si yerel gazetelerde (% 31,3), 20’si bölgesel gazetelerde (% 11) ve 4’ü de yayg?n haftal?k gazetede (% 2,2) yer bulmu?tur (Tablo 1).

 

Tablo 1. Yay?n Periyodu ve “Mucize”nin Tonu

 

Yay?n Periyodu

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

Yayg?n günlük

Frekans

81

14

6

101

%

65,3%

31,1%

46,2%

55,5%

Yayg?n haftal?k

Frekans

1

3

0

4

%

0,8%

6,7%

0,0%

2,2%

Bölgesel

Frekans

11

8

1

20

%

8,9%

17,8%

7,7%

11,0%

Yerel

Frekans

31

20

6

57

%

25,0%

44,4%

46,2%

31,3%

Toplam

Frekans

124

45

13

182

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Pozitif tonlu yaz?lar?n üçte ikiden fazlas? yayg?n gazetelerde (N=81, %65,3), dörtte biri (N=31, %25) yerel gazetelerde, 11’i (%8,9) bölgesel ve 1’i de yayg?n haftal?k gazetede yer alm??t?r. Buna kar??n mucizeyi reddeden (negatif) yaz?lar?n yar?ya yak?n? (N=20, %44,4) yerel gazetelerde, üçte birden az? (N=14, %31,1) yayg?n gazetelerde yer bulmu?tur.

Yayg?n günlük gazetelerde “pozitif” yaz? oran? %80,2; bölgesel gazetelerde % 55; yerel gazetelerde % 54,4 iken, yayg?n haftal?k gazetelerde bu oran “negatif” yaz?lar yönünde daha yüksektir (% 75).

3.2.Yaz?lar?n Önemlilik Derecesi

 

Çal??mada yaz?lar?n önemlilik derecesi yay?mland??? sayfa ve yaz?lar?n sayfada kaplad??? alan bak?mlar?ndan de?erlendirilmi?tir. Buna göre “mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren sa?l?k konulu yaz?lar?n be?te birden fazlas? (N=38, % 20,9) gazetelerin vitrin sayfas? olan ve en önemli haberlerin yer verildi?i birinci sayfadan okurlara sunulmu?tur. 22 yaz? 4. sayfada (% 12,1), 22 yaz? da 6. sayfada yay?mlanm??t?r. Di?er sayfalarda yay?mlanan haber say?s? ise 100’dür.

Birinci sayfadaki yaz?lar?n mucize kavram?na ili?kin tonu incelendi?inde, 32’sinin (%84,2) pozitif, 5’inin (%13,2) negatif ve birinin de nötr (%2,6) bulundu?u belirlenmi?tir. E? deyi?le gazetelerin vitrin sayfalar?ndaki ya da en önemli haberlerin yay?mland??? sayfalardaki haberlerin çok büyük bölümü mucizenin varl???n? olumlamakta ve mucizeye olan inanc? desteklemektedir.

 

?ekil 2. Birinci Sayfadaki Yaz?lar ve Tonu

 

Öte yandan mucizeyi olumsuzlayan nitelikteki yaz?lar?n 2’si yayg?n günlük gazetelerde, 2’si yerel gazetelerde ve biri de yayg?n haftal?k yay?nda yer bulmu?tur. Birinci sayfada yay?mlanan 1 nötr yaz? yayg?n günlük gazetede yer alm??t?r. Di?er yaz?lar ise olumlu niteliktedir.

?ncelenen yaz?lar?n bir gazete sayfas?nda kaplad??? alan ise uluslararas? de?er olan 465 sütun x santimetre hesab?yla dört ayr? kategoride de?erlendirilmi?tir. Buna göre incelenen yaz?lar?n yakla??k yar?s? (N=90, %49,5) çeyrek sayfa (116 sütun x cm) ya da daha az büyüklüktedir. Yaz?lar?n üçte biri (N=60, %33) ise çeyrek sayfa ile yar?m sayfa (232 sütun x cm) aras?nda büyüklüktedir. 17 yaz? (%9,3) ise yar?m sayfa ile tam sayfa aras?ndad?r. Bir tam sayfadan büyük alan kaplayan yaz?lar?n say?s? ise 15’dir (%8,2).

 

Tablo 2. Yaz?lar?n Büyüklü?ü ve Tonu

 

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

Çeyrek sayfa ve daha az?

Frekans

60

22

8

90

%

48,4%

48,9%

61,5%

49,5%

Yar?m sayfa ile çeyrek aras?

Frekans

42

15

3

60

%

33,9%

33,3%

23,1%

33,0%

Tam sayfa ile yar?m aras?

 

Frekans

10

5

2

17

%

8,1%

11,1%

15,4%

9,3%

Tam sayfadan fazla

Frekans

12

3

0

15

%

9,7%

6,7%

,0%

8,2%

Toplam

Frekans

124

45

13

182

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Yaz?lar?n tonuna ili?kin da??l?mda ise pozitif ve negatif tonlu yaz?lar aras?ndaki ayr?m, tam sayfadan fazla büyüklükteki yaz?larda ç?kmaktad?r. Pozitif yaz?larda bu kategori üçüncü s?rada gelirken, negatif yaz?larda dördüncü ve son s?radad?r.

 

3.3.Yaz?lar?n Türü

 

?ncelenen yaz?lar?n 129’u (%70,9) haberdir. Ayr?ca bu haberlerin 38’inin de ilk sayfadaki ya da önceki sayfalardaki anonslara ba?l? olan devam haberleri oldu?u da belirtilmelidir. Yaz?lar?n 33’ü (% 18,1) kö?e yaz?s?, 18’i (% 9,9) yaz? dizisi ve 2’si (%1,1) de söyle?i olarak yay?mlanm??t?r.


Tablo 3. Yaz?lar?n Türü ve Tonu

 

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

Haber

Frekans

84

37

8

129

%

67,7%

82,2%

61,5%

70,9%

Kö?e Yaz?s?

Frekans

22

7

4

33

%

17,7%

15,6%

30,8%

18,1%

Yaz? Dizisi

 

Frekans

17

1

0

18

%

13,7%

2,2%

,0%

9,9%

Söyle?i

Frekans

1

0

1

2

%

,8%

,0%

7,7%

1,1%

Toplam

Frekans

124

45

13

182

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tablo 3’deki verilere göre, “mucize” kavram? olumlayan ifadelerin ço?unlukla haber olarak yay?mland??? anla??lmaktad?r (N=84, %67,7). Kö?e yaz?lar?n?n da üçte ikiden ço?u (N=22, %66,7) mucize kavram?n? olumlamaktad?r. Yaz? dizisi olarak yay?nlanan yaz?lardan biri hariç, 16’s? (%94,1) mucize kavram?n? olumlar niteliktedir.

 

3.4. Yaz?lar?n Men?ei

 

?ncelenen yaz?lar?n yakla??k yar?s?n?n men?ei belirsizdir ya da yay?n organ?n?n kendisi olarak görünmektedir (N=83, % 45,6). 51 yaz? (%28), ad? belli bir kö?e yazar? taraf?ndan kaleme al?nm??t?r. 28 yaz? (%15,4) da muhabirin ad? belirtilerek verilmi?tir.

 

Tablo 4. Yaz?lar?n Men?ei ve Tonu

 

 

 

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

Belirtilmemi? /  kurumun kendisi

 

Frekans

51

25

7

83

%

41,1%

55,6%

53,8%

45,6%

Kö?e yazar?n?n kendisi

 

Frekans

39

8

4

51

%

31,5%

17,8%

30,8%

28,0%

Muhabirin ad?

Frekans

22

5

1

28

%

17,7%

11,1%

7,7%

15,4%

D?? haberler servisi

 

Frekans

7

1

1

9

%

5,6%

2,2%

7,7%

4,9%

Haber ajans?

Frekans

5

4

0

9

%

4,0%

8,9%

,0%

4,9%

?nternet sitesi

Frekans

0

2

0

2

%

,0%

4,4%

,0%

1,1%

Toplam

Frekans

124

45

13

182

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Mucize kavram?n? olumlayan yaz?lar?n yar?s?n?n (N=51, %41,1) men?ei belirsiz ya da “yay?n organ?n?n kendisi” ?eklinde görünmektedir. 39 “pozitif” yaz?da (%31,5), kö?e yazar?n?n ad? bulunmaktad?r. 22 yaz?da (%17,7) muhabirin ad? belirtilmektedir. Be? yaz? haber ajans? kaynakl?d?r ve yedisi de “d?? haberler servisi” imzal?d?r.

?nternet sitesinden al?nan iki yaz? kavram? olumsuzlamaktad?r. 4 haber ajans? ve 1 “d?? haberler servisi” kaynakl? yaz?da da kavram olumsuzlanmaktad?r. Yine kavram? olumsuzlayan 5 yaz?da muhabirin ad? belirtilirken, 25 yaz?n?n men?ei belirsiz ya da kurumun kendisi gözükmektedir. 8 yaz?da da kö?e yazar?n?n ad? bulunmaktad?r.

 

3.5. Bilgi ve Haber Kaynaklar?

 

Bir yaz?da geçen bilgi ve haber kaynaklar?na ili?kin kodlamada, “yaz?da en ön plandaki ilk üç kaynak kodlamas?” yap?lm??t?r. Ba?ka bir deyi?le, yaz?da kaynak olarak gösterilen en önemli ilk üç kaynak kodlanm??, varsa daha az önemli görülen dördüncü ya da be?inci kaynak kodlanmam??t?r. Buna göre gerçekle?tirilen içerik analizinde haber kaynaklar? toplam 19 farkl? alt kategoride kodlanm?? ve toplamda en az be? kez de?inilmi? olan kategoriler Tablo 5’de sunulmu?tur.

Tabloya göre “mucize tedavi” konulu yaz?lar?n en çok at?fta bulunulan kaynaklar? sa?l?k görevlileri ya da doktorlard?r (N=73, %27,3). Ard?ndan kö?e yazarlar?n?n bu ifadeyi s?kl?kla kulland?klar? belirlenmi?tir (N=50, %18,7). 33 yaz?da (%12,4) “hastan?n kendisi” kaynak olarak kullan?lm??t?r. Bunun d???nda kayna?? belli olmayan yaz?lar?n say?s? da 21’dir (%3,8).

 

Tablo 5. Bilgi ve Haber Kaynaklar? ile Yaz?lar?n Tonu

 

 

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

%

Sa?l?k Görevlisi veya Doktor

40

24

9

73

27,3

Köse yazar?n?n kendisi

38

8

4

50

18,7

Hastan?n Kendisi

33

0

0

33

12,4

Belirtilmemi?

16

4

1

21

7,9

Yabanc? ki?i / kurumlar

14

5

1

20

7,5

(Hasta) Yak?n?

17

1

1

19

7,1

Yabanc? yay?nlar

6

9

0

15

5,6

Akademisyen, Bilim adam?

7

2

0

9

3,4

Sivil Toplum Örgütleri / Temsilcileri

2

6

0

8

3,0

Ege lokman

6

0

0

6

2,2

Di?er (9 kategori)

9

3

1

13

4,9

Toplam

188

62

17

267

100

 

Öte yandan “di?er” kategorisi içinde de?erlendirilen alt kategoriler; Yabanc? bilimsel ara?t?rma raporu (N=4), Muhabir (N=2), Eczac?/lar, Uluslararas? Sa?l?k Örgütü, ?? adam?/yat?r?mc?, Erkan Topuz, Haydar Dümen, Ünlü ki?iler, Yayg?n gazeteler (N=1) ?eklinde s?ralanmaktad?r.

Mucize kavram?n? olumlayan yaz?lar?n 16’s?nda (%8,5) haber kayna?? belli de?ildir. Kavram? olumlayan 40 yaz?da (%21,3) ise bir sa?l?k görevlisi ya da doktora at?fta bulunulmaktad?r. 38 yaz? (%20,2) kö?e yazarlar? taraf?ndan kaleme al?nm??t?r. 17 yaz?da (%9) hasta yak?n? kaynakl?k etmektedir. 14 (%7,4) yaz?ya da yabanc? ki?i ya da kurumlara, 6 yaz?da da yabanc? yay?nlara at?fta bulunulmaktad?r. Ege Lokman’?n kaynakl?k etti?i 6 yaz? da mucizeyi olumlamaktad?r.

“Mucize yoktur” ifadesinin kullan?ld??? yaz?lar aras?nda, 24 yaz?ya (%38,7) bir sa?l?k görevlisi ya da doktor haber kaynakl??? yapmaktad?r. 9 yaz?da yabanc? yay?nlara at?fta bulunulmakta ve 5 yabanc? ki?i ya da kuruma at?fta bulunulan yaz?da da mucize olumsuzlanmaktad?r. 8 yaz?, kö?e yazar?n?n kendisi taraf?ndan kaleme al?nm??t?r. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin kaynakl?k etti?i 6 yaz? da mucizeyi olumsuzlamaktad?r.

Nötr nitelikteki yaz?lar?n 9’unda bir sa?l?k görevlisi ya da doktora at?fta bulunuldu?u da kaydedilmelidir.

 

3.6. Yaz?larda ??lenen Temalar

 

Bir yaz?da de?inilen temalara ili?kin kodlamada, “yaz?da en ön plandaki ilk üç tema kodlamas?” yap?lm??t?r. Ba?ka bir deyi?le, yaz?da i?lenen en önemli ilk üç ana konu kodlanm??, varsa daha az önemli oranda de?inilen dördüncü ya da be?inci alt konular kodlanmam??t?r. Buna göre içerik analizi uygulamas?nda 31 alt kategoride incelenen temalara ili?kin elde edilen veriler Tablo 6’da sunulmaktad?r.

Tabloya göre yaz?larda en çok i?lenen tema “alternatif / tamamlay?c? t?p” ?eklindedir (N=47, %14,4). Ard?ndan “onkoloji/kanser” (N=43, %13,1), “beslenme” (N=31, %9,5) ve “kardiyoloji/kalp damar” konular? dikkat çekmektedir. Öte yandan “di?er” kategorisi içinde 4’er yaz?da AIDS/HIV, Etik, Göz sa?l???, Mevzuat, Sa?l?k kurumlar? kategorilerine, 3’er yaz?da Bebek bak?m?, Genetik, Madde Ba??ml?l???, Sa?l?k Çal??anlar?n?n Sorunlar? kategorilerine, 2’?er yaz?da Çocuk sa?l??? ve domuz gribi kategorilerine ve birer yaz?da da Acil t?p, Fiziksel ve zihinsel engelliler, görüntüleme teknikleri ve organ nakli alt konular?na de?inilmektedir.

 

Tablo 6. Yaz?lar?n Temas? ve Tonu

 

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

%

Alternatif / tamamlay?c? t?p

41

6

0

47

14,4

Onkoloji/ kanser

27

13

3

43

13,1

Beslenme

16

15

0

31

9,5

Kardiyoloji/kalp damar cerrahi

12

16

1

29

8,9

Eczane / Farmakoloji / ?laç Sektörü

15

9

2

26

8,0

Güzellik / Bak?m/ Zay?flama / Sa?l?kl? Ya?am

13

7

0

20

6,1

?ç hastal?klar? / Genel cerrahi

12

3

2

17

5,2

Fizik tedavi ve iyile?tirme

14

0

0

14

4,3

Nöroloji / beyin ve sinir cerrahisi

7

4

0

11

3,4

Estetik / plastik cerrahi

9

1

0

10

3,1

Ruh sa?l???

3

3

2

8

2,4

Ortopedi / Travmatoloji

7

0

0

7

2,1

Cinsel sa?l?k

4

2

0

6

1,8

Deri hastal?klar? / dermatoloji

5

1

0

6

1,8

Kad?n hastal?klar? ve do?um

5

0

1

6

1,8

KBB

1

0

5

6

1,8

Di?er (15 alt kategori)

23

10

7

40

12,2

Toplam

214

90

23

327

100,0

 

Temalar aç?s?ndan ise “mucize” kavram?n? en çok olumlayan yaz?larda “alternatif ya da tamamlay?c? t?p” temas?n?n i?lendi?i belirlenmi?tir (N=41). 27 yaz?da “onkoloji, kanser”, 16 yaz?da “beslenme” ve 15 yaz?da “eczane, farmakoloji, ilaç sektörü” temalar?na rastlanm??t?r. Kavram? olumsuzlayan yaz?larda ise ço?unlukla “kardiyoloji, kalp damar cerrahisi” (N=16), “beslenme” (N=15) ve “onkoloji, kanser” (N=13) temalar? i?lenmi?tir. Nötr yaz?larda ise en çok i?lenen temalar “Kulak, burun, bo?az” (N=5) ve “onkoloji, kanser” (N=3) ?eklinde s?ralanmaktad?r.

 

3.7. “Mucize” ?fadesinin Kullan?m Biçimleri

?ncelenen yaz?larda “muzice” sözcü?ünün kullan?m biçimi toplam 24 alt kategoride incelenmi?tir. Buna göre yaz?larda en çok vurgulanan ifade, “mucize” haberlerini de ele?tirir nitelikteki “mucize beklenmemelidir” ?eklindeki ifadedir (N=49, %17,9). Bu yaz?larda ço?unlukla t?pta mucize beklenmemesi gerekti?i ve mucize yarat?lamayaca?? kaydedilmektedir. Yaz?larda ikinci s?rada ise “mucize bitki, ot, meyve-sebze ya da g?da” ifadesine yer verildi?i belirlenmi?tir (N=41, %15).

Tabloda sunulan veriler, “mucize ilaç, ürün”, “tedavi, teknik, sistem, teknoloji”, “doktor/ekip”, “diyet”, “içecek”, “i?ne/akapunktur”, “formül”, “klinik” gibi gerçekle?en bir mucizeden söz eden, mucizenin varl??? olumlayan ya da onaylayan anlat?mlard?r. Bu anlamda bak?ld???nda ise “mucize beklenmemelidir” ifadesinin bunlar kar??s?nda oldukça dü?ük bir oranda tekrarland???n? söylemek mümkündür.

“Mucize” kavram?n?n kullan?m biçimleri anlam?nda ise mucizeyi olumlayan ifadeler en çok “mucize bitki, ot, meyve, sebze, g?da” (N=31),  “(t?p, doktor, ilaç) nedeniyle mucize eseri hayatta kalmak” (N=20) ve “mucize ilaç, a?? ya da ürün” (N= 17) kategorilerinde bulunmaktad?r. Kavram? olumsuzlayan ifadeler ise en çok “mucize beklenmemelidir” (N=38), “mucize ilaç, a??, ürün” (N=13) ve “mucize bitki, ot, meyve, sebze, g?da” (N=10) kategorilerinde tespit edilmi?tir. Nötr ifadeler ise daha çok “mucize beklenmemelidir” (N=9), “mucize tedavi” (N=6) ve “mucize tedavi yöntemi, tekni?i, teknoloji” (N=6) kategorilerinde yer almaktad?r.

 

 

Tablo 4. “Mucize” ?fadesinin Kullan?m Biçimi ve Yaz?lar?n Tonu

Pozitif

Negatif

Nötr

Toplam

%

Mucize beklenmemelidir / Mucize yaratamaz

2

38

9

49

17,9

Mucize bitki/ ot /meyve sebze / g?da

31

10

0

41

15,0

Mucize ilaç /a?? /ürün

17

13

2

32

11,7

Mucize tedavi yöntemi / teknik / sistem /teknoloji

15

2

6

23

8,4

Mucize tedavi

10

6

6

22

8,1

(T?p, doktorlar, ilaçlar) nedeniyle mucize eseri hayatta kal

20

0

0

20

7,3

Mucize olay

10

2

0

12

4,4

Mucize doktor/ekip

8

4

0

12

4,4

Mucize ?ekilde (sakatl?ktan, hastal?ktan) iyile?mek

9

0

0

9

3,3

(Bitkiler)  nedeniyle mucize eseri hayatta kalmak/ hayat?na devam etmek

9

0

0

9

3,3

Mucize etki

7

0

1

8

2,9

Mucize diyet

2

4

0

6

2,2

Mucize molekül

6

0

0

6

2,2

Hayat? mucizeye ba­?l?

3

0

2

5

1,8

Di?er (9 alt kategori)

19

0

0

19

7

Toplam

168

79

26

273

100,0


4. ÖZET VE SONUÇ

“Umut verme, özellikle de mucizevi tedaviden bahsetme.” Bu ilke, Dünya Sa?l?k Örgütü’nce sa?l?k muhabirleri için bir “rehber” niteli?inde sunulmaktad?r. Türkiye’de de bundan 10 y?l kadar önce bir toplant?da konu?an E?itim ve Sa?l?k Muhabirleri Derne?i yöneticisi Sibel Güne?’in sözleri de ayn? paraleldedir: “Gazetecinin mucize diye bir ?eyi ele almaya hakk? yok. Hep arka taraf?n? da görmek zorunday?z.”

Bu sözlerin ard?ndan on y?l sonra, bu çal??mada, Türk bas?n?nda “mucize” ve “tedavi” sözcüklerini içeren sa?l?k haberleri içerik analizi uygulamas?na konu edilmi?tir. 1 Ocak – 31 Haziran 2010 tarihleri aras?nda Türkiye’de yay?mlanan tüm gazetelerin tarand??? çal??mada, 182 yaz?n?n bu iki kavram? bir arada içerdi?i tespit edilmi?tir. Yaz?lar?n %68’inin “mucize” kavram?n? olumlu, kabul eden, do?rulayan, umut vadeden ve öven nitelikte kulland???; buna kar??n dörtte birinin  (%25) ise kavram? reddeden, ele?tiren ya da ola?anüstü beklentilere girilmemesi gerekti?ini kaydeden nitelikte bulundu?u belirlenmi?tir. Alt? ayl?k bir dönemde toplam 182 yaz? “az” gibi de?erlendirilse de, bu yaz?lar?n 124’ünün mucizeyi olumlamas? dikkate de?er niteliktedir. Ayr?ca pozitif tonlu yaz?lardan be?te birden fazlas? (N=38), gazetelerin vitrin sayfas? olan ve en önemli haberlere yer verilen birinci sayfada yay?mlanm??t?r. Pozitif tonlu yaz?lar?n 22’si de tam sayfa ve tam sayfadan fazla büyüklükte yer bulmu?tur. Bu da “mucize” haberlerine gösterilen önemin büyüklü?ünü ortaya koyar niteliktedir.

Pozitif tonlu yaz?lar?n büyük ço?unlu?u haber olsa da, bunlar?n be?te ikiden fazlas?n?n (%41,1) men?ei belirsizdir. 22 kö?e yaz?s? ve 19 yaz? dizisinde de “mucize” pozitif anlamda kullan?lm??t?r. Kö?e yaz?lar?n?n “yorum” içermesi, ancak haberin “yorumsuzlu?u”, “s?fat ve zamir kullan?rken dikkatli olunmas?” gazetecilik mesle?inin genel ilkeleri aras?nda ifade edilse de konu “mucize” olunca, daha özenli davran?lmas? gerekti?i aç?kt?r. Bu ba?lamda da gerek muhabirler, gerek kö?e yazarlar? ve gazete yöneticilerinin “mucize tedavi” konusuna daha fazla özen göstermeleri gerekti?i dü?ünülmektedir.

Pozitif tonlu yaz?lar?n, negatif tonlu yaz?lardan farkl? olarak bilgi ve haber kaynaklar?na dikkat çekilebilir. Pozitif tonlu yaz?larda farkl? olarak daha çok kö?e yazarlar?n?n kendisi, hastalar, hasta yak?nlar? ve belirsiz kaynaklar ön plandad?r. Dolay?s?yla bu ki?ilerin kendi bak?? aç?lar?n? ortaya koyan yoruma dayal? ifadeleri “mucize tedavi” ifadesini ön plana ç?karmaktad?r.

Yine pozitif tonlu yaz?lar?n daha çok alternatif (tamamlay?c?) t?p, beslenme, güzellik, bak?m, zay?flama ve sa?l?kl? ya?am gibi konular d???nda, umuda daha çok ihtiyac? oldu?u söylenebilecek onkoloji, kanser ya da kardiyoloji, kalp damar cerrahisi gibi alanlar ile eczane ve ilaç sektörü konular?ndaki yaz?larda ön plana ç?kmas? da anlaml? bulunmu?tur. Do?a üstü bir kavram olarak “mucize” ile “alternatif t?p” temas? aras?nda paralellik kurulabilir. “Beslenme”, “güzellik” ve “sa?l?kl? ya?am” temalar? da yine “mucize bitki”, “mucize ilaç”, “mucize diyet” gibi ifadelerle birlikte “umut” sunmaktad?r. Ayr?ca “onkoloji” ya da “kardiyoloji” gibi hassas alanlarda “mucize tedavi”, “mucize doktor”, “mucize etki”, “(bitkiler) nedeniyle mucize eseri hayatta kalmak” gibi daha fazla “ilgi” ve “umut” uyand?rd??? söylenebilecek ifadelere rastlan?lmas? da sa?l?k habercili?i rehber ilkelerinin çi?nenmesi ?eklinde yorumlanabilecek niteliktedir.

Öte yandan 38 yaz?n?n “mucize beklenmemelidir” ya da “mucize yaratamaz” ?eklindeki “mucize” ifadesine kar?? negatif tonlu anlam? da bas?ndaki “pozitif” yönlü anlat?mlara kar?? bir yan?t niteli?i ta??maktad?r. Bu yaz?lar, mucizenin varl???n? onaylayan içeriklere kar??, mucizenin olmad???n? anlatmaya çal??an anlat?mlara sahiptir. Ancak bu anlat?mlar?n “pozitif” anlat?mlara kar?? çok dü?ük oranda kald???n?n da alt? çizilmelidir.

 

5. TARTI?MA VE ÖNER?LER

 

Haberde yorumsuzluk gazetecilik mesle?inin genel ilkelerindendir. Bir haber kayna??na dayand?r?larak ifade edilmi? olsa da haber içeriklerindeki “mucize tedavi” söylemlerini oldu?u gibi yay?mlamak, “arkas?na bakmamak” mesle?in gere?ini yeterince yerine getirmemek anlam?na gelir.

Madalyonun iki yüzü gibi bir haberde de mutlaka kar??t görü?lere yer vermek ve özellikle sa?l?k haberlerinde “mucize tedavi”den söz ederken; kö?e yazar? da olunsa, en az iki kere dü?ünmek, insanlara sahte umut ya da umutsuzluk vermemek daha do?ru olacakt?r.

Bu çal??mada Türk bas?n?nda yay?mlanan sa?l?k haberlerinde “mucize” ve “tedavi” sözcüklerine yönelik bir tarama yap?lm?? ve belirlenen 182 yaz?ya içerik analizi uygulanm??t?r. Bundan sonra yap?lacak ba?ka çal??malarla özel baz? haber konular? ele al?narak “mucize tedavi” temas?na yönelik daha derinlemesine, uzun dönemli bir ?ekilde incelemede bulunulabilir. Örne?in kanser konulu haberlerdeki “mucize” vurgusu incelenebilir.

Öte yandan sa?l?k haberlerinde “sahte umut” ve “umutsuzluk” ayr? bir inceleme konusudur. Bu anlamda örne?in “güzellik”, “beslenme” ve “diyet” konulu haberler incelenebilir.

Ancak bu haberlerin analizinde ortaya konulacak sonuç her ne olursa olsun, sa?l?k haberlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, bu çal??man?n literatür taramas? bölümünde de tan?mlanan temel ilkelerdir. Söz konusu taramalar, bu ilkelere ne kadar uyulup, ne kadar uyulmad???n? gözler önüne serecek ve yine bu çal??man?n literatür taramas?nda ifade edilen medya içeriklerine yönelik ele?tirilere somut deliller sa?layacakt?r.


KAYNAKÇA

 

BULUN M., F. DEM?RBA?, M. ?. S. KAPICIO?LU (T.y.)., “Koruyucu Sa?l?k Hizmetlerinde Bili?im Teknolojileri Kullan?m?n?n Önemi”. http://ab.org.tr/ab02/tammetin/57.doc. [15.08.2010].

ÇAKKAL, Ö. (8 Haziran 2009). “Medya ‘sa?l???na’ dikkat etme yolunda”, Mart-Nisan-May?s 2009 tarihli SD Dergi 10.’dan aktaran: http://www.sdplatform.com/Baslik.aspx?BID=246, [30.07.2010].

ÇEL?K, F. (1 Ekim 2006). “Sa?l?k Habercili?i ve Hekimler”. http://www.sagliginsesi.com/author_article_detail.php?id=1054, [30.07.2010].

ÇÖKLÜ Y. E. (2002). “Sa?l?k Sektöründe ?nteraktif Bir Pazarlama Yakla??m?: Sa?l?k ?leti?imi ve Florence Nightingale Hastanesi Örne?i”, Selçuk ?leti?im Dergisi 2 (2): 48-55.

DEM?R, Müge (2008). “Yaz?l? Bas?nda Yay?nlanan Sa?l?k Haberlerinin Kamuoyuna Etkisi”,  Yay?mlanmam?? Doktora Tezi. ?zmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ERDOGAN, G. (2007). “Ulusal Yaz?l? Bas?nda Uzman Gazetecilik: Kültür Sanat Habercili?inin Ana Ak?m ve Fikir Gazetelerindeki Uygulamalar?”,  Yay?mlanmam?? Doktora Tezi. ?zmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÖKÇE, O. (2006). ?çerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.

GÜNAYDIN S. (16 Aral?k 1999) “Medyan?n Yeni Reyt?ng Star?: T?p Haberleri”.  Hürriyetim/Agora/Sa?l?k/16Aral?k1999’dan aktaran:  http://www.doktorunyeri.4t.com/gunaydin.htm, [23.07.2010].

HATUN ?. (12 Aral?k 2004) “Sa?l?k haberleri magazinle?irken…” http://www.radikal.com.tr/ek_ haber.php?ek=r2&haberno=4170 [23.07.2010]

HO?GEÇ?N, K. ve TOZKOPARAN, G. (1995). Kitle ?leti?im Araçlar?nda Sa?l?k Habercili?i ve Halk?n Sa?l?k E?itiminde Kullan?m?. Ankara: Sa?l?k Bakanl??? Sa?l?k Projesi Genel Koordinatörlü?ü ?leti?im ve Dokümantasyon Grubu.

?NAL, M. A. (1996). Haberi Okumak. ?stanbul: Temuçin Yay?nlar?.

KARAGÖZ K. (2009) “Sa?l?k Haberlerinin Risk Alg?s? Olu?turma Ba?lam?nda Etik Aç?dan De?erlendirilmesi”, Medya ve Etik Sempozyumu Bildiriler Kitab?. Elaz??.

KAYMAK, Y., ??M?EK, I. ve ?LTER, N. (2007). “Gazetelerdeki Dermatoloji ve Kozmetoloji ile ilgili Yaz?lar?n ?ncelenmesi”, Türkiye Klinikleri J. Dertatol 2007, 17:9-14.

MÜFTÜO?LU, O. (2006) “Sal?k Haberlerinde Bilgi Kirlenmesi”, http://www.hurriyet.com.tr /yazarlar /4122840.asp?yazarid=95, [23.07.2010].

NUENDORF, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, CA.: Sage.

ÖZDEM?R, C. [28 Aral?k 2008]. “Medyada yan?lt?c? sa?l?k haberleri”, Cumhuriyet gazetesinden aktaran: http://www.haberinyeri.net/Saglik/Medyada-yaniltici-saglik-haberleri_43241.html, [23.07.2010].

POINDEXTER, P.M. ve McCOMBS, M.E. (2000). Research in Mass Communication. Boston: Bedford / St. Martin’s.

TEZCAN, S., ALTINTA?, H., KAYA, M., OKTAY KOCAO?LU, G., KAHVEC?, F.O., ALPUA, M., KARAGÖZ, E., KEVLEKÇ?, C. ve KART, C. (2005). “On Ulusal Günlük Gazetede Yay?nlanan Koroner Arter Hastal??? ve Risk Faktörleri ile ?lgili Yaz?lar”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005, 4 (5): 253-264.

 

?nternet Sayfalar?

 

“Cinsel Sa?l?k ve Üreme Sa?l??? Ara?t?rmas? 2006” (T.y.)., Birinci bölüm, ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.cetad.org.tr/pdf/Arastirma_sonuclari_Dosyasi_1.pdf

“Cinsel Sa?l?k ve Üreme Sa?l??? Ara?t?rmas? 2006” (T.y.)., ?kinci bölüm, ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.cetad.org.tr/pdf/Arastirma_sonuclari_Dosyasi_2.pdf

“Dünya Sa?l?k Örgütü”, (T.y.).  ?u adreste eri?ilmi?tir: http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC

“E?itim ve sa?l?k muhabirleri derne?i etik ilkeleri”, (T.y.). ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.esamder.org.tr/etik.asp

“ESAM Kurulu? Amac?”. (T.y.)., ?u adreste eri?ilmi?tir : http://www.esamder.org.tr

“Halk?n Yarar? ?çin Sa?l?k Habercili?i Bildirgesi” (14 May?s 2005). ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.esamder.org.tr/bildirgedetay.asp?bildirgeID=120.

“Maslow Teorisi”, (T.y.).  ?u adreste eri?ilmi?tir: http://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow _teorisi

“Medya ile ?li?kilerde Etik” (2009), Türk Kardiyoloji Derne?i. ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:dergi/dergi_content&plng=tur&id=1826& dosya=173.

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Radyo ve Televizyon Yay?nc?lar?na Domuz Gribi Uyar?s?”. (8 May?s 2009). ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=dc518aa2-a4d4-4cbd-bec2-d6ea86659281

“Sa?l?k Hakk? Nedir”, (T.y)., ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.saglikkutuphanesi.com/Hasta_Haklar%C4%B1 /Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Hakk%C4%B1_Nedir_s__(Uluslararas%C4%B1_Belgelerde_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Hakk%C4%B1)_i1485.htm.

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” (1998). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, http://www.tgc.org.tr/bildirge.html

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”, (T.y.). ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.tgc.org.tr/bildirge.html

“Beyin ölümü ve mucize doktor haberi üzerine…” (18 Mart 2010). Türk Tabipler Birli?i. ?u adreste eri?ilmi?tir: http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1921-mucizedr

 

Gazeteler

 

Önce Vatan (19 Mart 2010), “Vitaminlerin sa?l???m?zdaki yeri”.

 [1] Bu çal??ma TÜB?TAK taraf?ndan kabul edilen 109 K 534 nolu proje ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1000 E 38 nolu proje kapsam?nda desteklenmi?tir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri