forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

gazete_kuklaMedya Takip Merkezi (MTM), Kas?m ay?nda Türkiye gündemine damgas?n? vuran olay, ki?i ve kurumlar? ara?t?rd?. ??te, ay?n en fazla öne ç?kan ba?l?klar?: Wikileaks belgeleri, Oktay Ek?i’nin istifas?, G20 zirvesi, Allen Iverson transferi ve New York’ta Be? Minare ile popülaritesi artan Mahsun K?rm?z?gül…

Medya Takip Merkezi’nin düzenli olarak haz?rlad??? ay?n “medya gündemi” raporunun sonuçlar? aç?kland?. Buna göre; Kas?m ay?nda en çok kad?na dair haberler yay?nland?. ?iddet, tecavüz gibi olumsuz haberlerle s?kça medyada yans?ma bulan kad?n konusu, toplam 53 bin 940 haberde yer ald?. MTM’nin ayn? ara?t?rma verilerine göre, ay boyunca Türkiye gündemine damgas?n? ikinci konu ba?l??? CHP oldu. CHP, çok uzun bir aradan sonra AKP’yi geride b?rakarak zirveye yerle?ti.

W?K?LEAKS BELGELER? DEPREM ETK?S? YARATTI

Birçok ülkenin istihbarat kay?tlar?n? ve yak?n tarihteki sava?lar?n gizli belgelerini yay?nlayan WikiLeaks, bu kez de ABD D??i?leri Bakanl???'n?n belgelerini ortaya ç?kard?. Kas?m ay?n?n sonlar?na do?ru ortaya ç?kan belgelerle tüm dünyay? sarsan WikiLeaks, ?imdiye kadar aç?klad??? toplam bir milyon civar?nda gizli yaz??ma ile diplomaside depreme yol açt?. Belgelerin içerisinde Türkiye’ye dair de birçok aç?klama ve itham bulunmas? ise Türk medyas?n?n WikiLeaks’e olan ilgisini artt?rd?.

 

MTM’nin düzenli olarak yapt??? ara?t?rman?n, Kas?m ay? verilerine göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran bir di?er konu ba?l??? Kurban Bayram? oldu. Kurbanl?k hayvanlar?n görüntüleriyle s?kça ekranlara ve bas?na yans?yan Kurban Bayram?, gazete, dergi, TV kanal? ve haber siteleri toplam?nda 37 bin 445 habere konu edildi.

 

TAKS?M’DEK? SALDIRININ YANKILARI DEVAM ETT?

Ekim ay?n?n son günlerinde Taksim’de gerçekle?en canl? bomba sald?r?s?, Kas?m ay?nda da terör ba?l???nda en çok konu?ulan konular aras?nda yerini ald?. Terör konusu ay boyunca 17 bin 489 haberle yans?ma bulurken, TV kanallar?n?n teröre ay?rd??? süre ise 217 saati buldu.

 

GÖZLER OKTAY EK?? VE BASIN ÖZGÜRLÜ?ÜNDE…

Geçti?imiz ay Türkiye gündemine yans?yan en önemli geli?melerden biri de Hürriyet Gazetesi ba?yazar? Oktay Ek?i’nin hükümete yönelik yazd??? 'Bu zihniyet analar?n? bile satar' içerikli yaz?yd?. Yazd??? yaz?n?n sonras?nda hükümetle gerilimli bir süreç ya?ayan Ek?i’nin, olay?n hemen ard?ndan istifas?n? vermesi ise dikkatleri bir kez daha bas?n özgürlü?ü ile hakaret aras?ndaki ince çizgiyi dü?ünmeye yöneltti. Tüm bu geli?melerden sonra Bas?n Konseyi’nden de istifas? beklenen Ek?i, toplam 4 bin 87 habere konu edildi.

 

AYIN ÖNE ÇIKAN KÜLTÜR-SANAT ETK?NL?KLER?;

 1. ?ngiltere'nin ba?kenti Londra'da bu y?l 16'ncisi düzenlenen “Londra Türk Film Festivali”, Ça?an Irmak'?n "Prensesin Uykusu" filminin dünya prömiyeriyle ba?lad?. Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n deste?iyle bu y?l 16'nc?s? düzenlenen festivalin aç?l?? galas?, ?ngiltere'nin ba?kenti Londra'da sineman?n merkezi olarak bilinen "Leicester Square"deki Empire Sinemas?nda yap?ld?.
 2. 29. ?stanbul Kitap Fuar? bu y?lki ziyaretçi say?s?yla rekor k?rd?.
 3. MTV Avrupa Müzik Ödülleri gecesinde Lady Gaga 'En ?yi Kad?n Sanatç?', 'En ?yi Pop Sanatç?s?' ve 'En ?yi ?ark?' ödüllerini kazand?.
 4. Disiplinler aras? bir anlay??la ?stanbul'un çok kültürlü hayat? üzerinde odaklanan 9. Uluslararas? Pera Festivali ba?lad?.
 5. Türk sinemas?n?n efsanelerinden R?fat Ilgaz'?n en önemli eseri "Hababam S?n?f?"n?n çekildi?i Adile Sultan Kasr?, 5 y?ll?k restorasyon çal??mas?n?n ard?ndan 24 Kas?m Ö?retmenler Günü'nde ö?retmenevi ve kültür merkezi olarak hizmete aç?ld?.
 6. Sabanc? Vakf?'n?n bu y?l 17.sini gerçekle?tirdi?i "Sak?p Sabanc? Sanat Ödülleri", sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin "Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatlar? bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan dokuz ö?renciye toplam 240 Cumhuriyet alt?n? de?erinde ödül verildi.
 7. 118-E Yönetim Çevresi Ca?alo?lu ?ki Lions Kulübü, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ve PTT taraf?ndan, ''10 Kas?m Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftas?'' dolay?s?yla Atatürk pullar?ndan olu?an bir sergi aç?ld?.

S?YASET GÜNDEM?

AKP MEDYADAK? L?DERL???N? KAYBETT?!

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ ara?t?rmas?na göre; ad?n? uzun zamand?r en medyatik siyasi partiler listesinde ikinci s?rada görmeye al??t???m?z CHP, Kas?m ay?nda zirveye yerle?ti. CHP Genel Sekreteri Önder Sav’?n 10 y?ld?r yürüttü?ü görevini, Süheyl Batum’a devretmesiyle s?kça ad?ndan söz ettiren CHP, medyan?n yak?n markaj?na girdi. Siyasi liderinin aç?klamalar?yla da s?kça gündeme gelen parti, Kas?m ay? boyunca 51 bin 433 habere konu edildi. Medyatik partinin ekranlarda kalma süresi ise 583 saati a?k?n süre oldu.

 

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; ay boyunca en çok konu?ulan bir di?er parti ise AKP oldu. Türban konusu ve siyasi liderinin aç?klamalar? ile gündem yaratan AKP, Kas?m ay?nda 38 bin 895 habere konu edildi. AKP’nin ekranlarda kalma süresi ise 336 saate yak?n oldu. 

 

Verilere göre, ay?n en çok ilgi gören di?er siyasi partileri, 14 bin 923 haberle MHP, 12 bin 675 haberle BDP ve 3 bin 881 haberle SP oldular.

 

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

Kas?m

Ekim

Art?? Yüzdesi (%)

1

CHP

51.433

48.457

6

2

AKP

38.895

48.492

-20

3

MHP

14.923

19.173

-22

4

BDP

12.675

14.345

-12

5

SP

3.881

94.49

-59

 

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kas?m ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

AKP’N?N REYT?NG KAYBI ERDO?AN’A YANSIMADI…

MTM’nin ara?t?rma raporuna göre; Kas?m ay?n?n en çok konu?ulan siyasetçisi, önceki aylarda da oldu?u gibi Recep Tayyip Erdo?an oldu. Ba?bakan, Seul’da yap?lan G-20 zirvesine kat?lmas?yla bas?n?n yak?n markaj?na girdi. Erdo?an’?n Lübnan ziyaretinde Arap Bankalar Birli?i taraf?ndan verilen “Liderlik Ödülü”’nü almas? ve Time’?n geleneksel “Y?l?n ?nsan?” anketinde birinci s?rada yer almas?, geçti?imiz ay?n fazlaca konu?ulan konu ba?l?klar? aras?ndayd?. Erdo?an’?n, Oktay Ek?i’ye manevi tazminat açt??? haberleri de gündemde s?kça yer buldu. Erdo?an, ay boyunca 40 bin 101 habere konu olurken, ekranlarda kalma süresi ise 414 saate yak?n oldu.

KILIÇDARO?LU, TW?TTER ?LE GÜNDEM YARATTI…

Ayn? ara?t?rma verilerine göre; ay?n en çok konu?ulan ikinci siyasetçisi ise Kemal K?l?çdaro?lu oldu. Medyatik siyasetçi, Ba?bakanla ya?ad??? polemiklerle bas?n?n yak?n markaj?na girerken, Twitter üzerinden türban konusu ile muhalefete kar?? söylemleri de dikkat çekti. K?l?çdaro?lu’na Ba?bakan taraf?ndan "ki?ilik haklar?na sald?r?da bulundu?u" iddias?yla 100 bin TL'lik manevi tazminat davas? aç?lmas? ise ay boyunca s?kça konu?ulan konular aras?ndayd?. Siyasi lider, Diyarbak?r’a yapt??? ziyaret ve geçirmi? oldu?u f?t?k ameliyat? ile de gündemdeydi. K?l?çdaro?lu, ay boyunca 29 bin 743 habere konu olurken, toplam 410 saati a?k?n süre ekranlarda kald?.

 

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?

No

Ad?

Kas?m

Ekim

Art?? Yüzdesi (%)

1

Recep Tayyip Erdo?an

40.101

48.783

-18

2

Kemal K?l?çdaro?lu

29.743

22.575

32

3

Abdullah Gül

18.706

21.109

-11

4

Deniz Baykal

6.629

3.811

74

5

Ahmet Davuto?lu

5.496

6.275

-12

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kas?m ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

 

EKONOM? GÜNDEM?

MTM Medya Takip Merkezi’nin, düzenli olarak haz?rlad??? medya raporunun Kas?m ay? sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay ekonomi dünyas?n?n gündeminde vergi konusu vard?. Ay boyunca, vergi ödemeleri, vergi gelirleri ve vergideki düzenlemelerle ilgili konu ba?l?klar? s?kça gündeme ta??nd? ve medyada toplam 18 bin 384 haberde yer buldu. Geçen ay?n en çok konu?ulan konusu olan ihracat haberlerinde ise yüzde 28 oran?nda dü?ü? ya?and?. Medya ihracat haberlerine 13 bin 25 kez yer verdi.

 

G-20 Z?RVES? PROTESTOLARA KONU OLDU

Güney Kore’nin ba?kenti Seul’de düzenlenen G-20 zirvesi, daha önceki bütün ülkelerde oldu?u gibi protestolarla ba?lad?. Ticari dengesizlikler için ba?lay?c? olmayan 'rehber niteli?inde öneriler’ al?naca?? konusu ve Uluslararas? Para Fonu IMF'de geli?mekte olan ülkelerin temsilinin artt?r?lmas? konusu zirvede var?lan sonuçlar olurken, konuya medya da yak?n ilgi gösterdi. Zirve, ay boyunca toplamda 3 bin 102 haber ile yans?ma buldu.

 

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

 1. Turkcell, geçen y?l gerçekle?tirilen 3G lansman kampanyas? ile Uluslararas? Halkla ?li?kiler Derne?i (IPRA) taraf?ndan "En ?yi Servis Lansman?" kategorisinde Alt?n Dünya ödülüne lay?k görüldü. Turkcell ayr?ca, Mobil Pazarlama Birli?i'nin (MMA) Los Angeles'ta alt?nc?s? gerçekle?tirilen mobil pazarlama ödül töreninde, biri inovasyon di?eri de bireysel ba?ar? olmak üzere iki ödül kazand?.
 2. Yap? Kredi, IMI Conferences taraf?ndan düzenlenen "?stanbul Call Center Awards 2010"da üç ödüle birden lay?k görüldü. Kurum, "En ?yi Mü?teri Deneyimi", "En ?yi E?itim Program?", "Y?l?n En ?yi Ça?r? Merkezi E?itmeni" ödüllerini ald?.
 3. Sabanc? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Güler Sabanc?, ?ngiliz Financial Times gazetesinin "Dünyan?n Zirvedeki 50 ?? Kad?n?" listesinde üçüncü s?rada yer ald?.
 4. Garanti Masters'a, The Banker ve Professional Wealth Management (PWM) taraf?ndan "en iyi özel bankac?l?k" ödülü verildi.
 5. Türk Telekom, ekonomi dergisi World Finance Magazine'in 2007 y?l?ndan bu yana verdi?i World Finance ödüllerinde farkl? kategorilerde 3 ödül ald?. Türk Telekom'un y?l?n Tam Entegre Telekom operatörü, Sabit Hat Operatörü ve y?l?n Telekom ?novasyonu kategorilerinde ödül ald??? bildirildi. Türk Telekom ayr?ca, Güney Asya, Orta Do?u ve Kuzey Afrika Telekomünikasyon Konseyi (SAMENA) Ödülleri 2010'da, "En ?yi Sabit Hat Operatörü" ödülüne de?er bulundu.
 6. Eczac?ba?? ?laç Pazarlama, Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, kontak lens ve lens bak?m ürünleri üreticisi Menicon ile ürünlerinin Türkiye haklar? için anla?ma imzalad?.
 7. Çal?k Enerji Sanayi ve Ticaret A.?'ye Siirt ve Diyarbak?r'da petrol aramas? için 4 y?l süreli ruhsat verildi.
 8. Trakya Cam Sanayi A.?'nin ortak oldu?u Düzcam fabrikas? M?s?r'da aç?ld?.

 

 

MAGAZ?N GÜNDEM?

 

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), medyada yay?nlanan her haberi tek tek inceleyerek, e?lence ve sanat dünyas?n?n en medyatik ünlülerini tespit etti?i ara?t?rmas?n?n, Kas?m ay? sonuçlar? aç?kland?. 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yay?nlanan haberlerin incelenmesi yoluyla haz?rlanan rapora göre, Türkiye’nin en çok konu?tu?u ünlüler listesinde zirveye sürpriz bir isim yerle?ti.

 

NEW YORK’TA BE? M?NARE, ÜÇ ÜNLÜYÜ ?HYA ETT?!

Uzun zamand?r merakla beklenen New York’ta Be? Minare filmi, aya damgas?n? vurdu. MTM’nin tüm medya yans?malar?n? de?erlendirerek haz?rlad??? “ay?n en çok konu?ulan ünlüleri” ara?t?rmas?, bu filme gösterilen ilgiyi de ortaya koydu. Kas?m ay?n?n en popüler ünlüleri listesinde zirveye, sürpriz bir ç?k?? ile Mahsun K?rm?z?gül yerle?ti. Sinema filmiyle, tüm gözlerin üzerine çevrildi?i K?rm?z?gül’ün popülaritesi önceki aya oranla dört kat?na ç?kt?. Magazin medyas?n?n en çok konu?tu?u ünlü olan K?rm?z?gül, medyada toplam 1.997 habere konu edilirken, TV kanallar?nda ise 13 saate yak?n yer buldu.

 

Son dönemlerin en çok konu?ulan sinema filminin, popülaritesini en çok artt?rd??? bir di?er ünlü ise en medyatikler listesinde be?inci s?raya yerle?en sempatik ?ark?c? Mustafa sandal oldu. New York’ta Be? Minare filmindeki performans?yla ad?ndan s?kça söz ettiren Sandal, toplam 1.098 haberde yer ald?.  Ayn? filmin ba?rol oyuncular?ndan Haluk Bilginer de listeye sekizinci s?radan giri? yapt?. Ba?ar?l? oyuncu ay boyunca 1.003 habere konu edildi.

?BRAH?M TATLISES SKANDALLARLA GÜNDEMDE!

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre uzun y?llar Türkiye’nin en popüler ismi olan ancak bu y?l reytinginde önemli bir dü?ü? ya?anan ?brahim Tatl?ses, Kas?m ay?nda yeniden t?rman??a geçti, ancak bu sefer ba?ar?lar? ile de?il, ya?anan olumsuz olaylar ile yak?n markajdayd?. Konserine gelen 10 ya?lar?ndaki k?z çocu?una etti?i küfürle gündeme bomba gibi dü?en ünlü sanatç?, olay?n hemen ard?ndan yazar Balçiçek ?lter’le girdi?i polemikle de ilgiyi üzerine çekti. Habertürk yazar? ?lter’e söyledi?i “o kalem k?r?l?r” sözleriyle ele?tiri oklar?n?n hedefi olan Tatl?ses, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan ikinci ünlüsüydü. Medyada toplam 1.379 haber ve yaz? ile yer bulan ünlü türkücüye ilgi, önceki aya oranla yüzde 85 artarken, TV kanallar?nda ayr?lan süre ise 15 saati buldu.

 

CEM YILMAZ BA?ARILI ??LER?YLE ADINDAN SÖZ ETT?R?YOR…

MTM’nin ara?t?rma raporuna göre; Kas?m ay?n?n en çok konu?ulan üçüncü ismi Cem Y?lmaz’d?. Soru&Cevap isimli DVD’sinin tan?t?m?yla ilgi oda?? olan Y?lmaz, Tüyap Kitap Fuar?'nda düzenledi?i imza günüyle de yak?n takibe al?nd?. Aral?k ay?nda vizyona girecek Av Mevsimi Filmi’nin dahi ?imdiden çokça konu?uldu?u ünlü showmen, ay boyunca 1.347 habere konu edildi.

 

ACUN ILICALI BU KEZ ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE…

Uzun zamand?r yapt??? ba?ar?l? programlarla ad?ndan söz ettiren ve son y?llar?n y?ld?z? en çok parlayan televizyoncular?ndan olan Acun Il?cal?, bu kez özel hayat?yla gündemdeydi. Kas?m ay?n?n en çok konu?ulan isimleri listesinde dördüncü s?raya yerle?en Acun Il?cal?, bo?anma haberleriyle medya taraf?ndan mercek alt?na al?nd?. Bir önceki aya oranla haber say?s? yüzde 80 art?? gösteren Acun Il?cal?, toplam 1.113 haberde yer buldu.

 

SEZEN AKSU VE BEREN SAAT’E ?LG? AZALDI…

MTM’nin yapt??? ayn? ara?t?rma raporuna göre; bir önceki ay sa?l?k sorunu ile gündeme gelen ve sevenlerini korkutan ünlü sanatç? Sezen Aksu, sa?l?k problemlerinin a??lmas? ve yurt d???nda verdi?i konser haberleriyle gündemde yer buldu. Ünlü sanatç?n?n haberleri önceki aya oranla yüzde 10 dü?tü. Haber say?s?nda dü?ü? ya?anan bir di?er ünlü ise son dönemin popüler oyuncular?ndan biri olan Beren Saat oldu. Saat’in haberleri yüzde 20 oran?nda azald?.

 

 

EN MEDYAT?K ÜNLÜLER

 

No

Ad?

Kas?m

Ekim

Art?? Yüzdesi

 

1

Mahsun K?rm?z?gül

1.997

465

329

 

2

?brahim Tatl?ses

1.379

744

85

 

3

Cem Y?lmaz

1.347

1.052

28

 

4

Acun Il?cal?

1.113

618

80

 

5

Mustafa Sandal

1.098

376

192

 

6

Sezen Aksu

1.075

1.201

-10

 

7

Ajda Pekkan

1.043

909

15

 

8

Haluk Bilginer

1.003

627

60

 

9

Beren Saat

977

1.223

-20

 

10

Hülya Av?ar

942

961

-2

 

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kas?m ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOR GÜNDEM?

 

MTM’nin düzenli olarak haz?rlad??? rapora göre, Kas?m ay?nda üzerinde en çok konu?ulan futbol tak?m? Galatasaray oldu. Lig ortas?nda teknik direktörü de?i?en ve ald??? kötü sonuçlarla sars?lan sar?-k?rm?z?l? tak?m, ayn? zamanda saha performans? en dü?ük olan ekipti. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey’in görevinden istifa etmesi büyük yank? uyand?r?rken, kulüp ay boyunca medyan?n yak?n markaj?nda kalmaya devam etti. MTM’nin 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, Galatasaray medyada toplam 29 bin habere konu edildi.

 

FENERBAHÇE “EN MEDYAT?K” ÜNVANINI BU AY DA ALAMADI!

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Fenerbahçe, en medyatik ikinci tak?m oldu. Alex De Souza’n?n, Fenerbahçe’nin lig tarihindeki 3 bininci golünü a?lara göndermesi, spor bas?nda s?kça yer bulan olaylar aras?nda yer ald?. Fenerbahçe ay boyunca toplamda 28 bin 57 kez bas?na haber olurken, ekranlarda kalma süresi ise 91 saate yak?n oldu.

 

AYIN EN MEDYAT?K SPOR KULÜPLER?

No

Ad?

Kas?m

Ekim

Art?? Yüzdesi

1

Galatasaray

29.003

35.713

-19

2

Fenerbahçe

28.057

35.132

-20

3

Be?ikta?

26.840

28.565

-6

4

Trabzonspor

21.133

19.679

7

5

Bursaspor

18.606

18.759

-1

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kas?m ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

3 B?N?NC? GOLÜ ATTI, TÜRK MEDYASININ EN GÖZDE ?SM? OLDU!

Medya Takip Merkezi’nin her ay düzenli olarak haz?rlad??? “ay?n en popüler futbolcusu” listesinde birinci s?raya Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza yerle?ti. Brezilyal? futbolcunun, Fenerbahçe’nin lig tarihindeki 3 bininci golünü atmas?n?n ard?ndan formas?n? ve kramponlar?n? Fenerbahçe müzesine arma?an etmesi, medyada yüksek yans?ma buldu. Medyatik futbolcunun ayn? zamanda Gaziantepspor’a 100. golünü at?p “100’ler Kulübü”ne girmesi, ona olan ilgiyi artt?rd?. Souza, ay boyunca 4 bin 763 haberle yer bulurken, ekranlarda kalma süresi ise 6 saati a?k?n oldu.

 

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; ad?n? zirvede görmeye al??t???m?z bir di?er ünlü oyuncu Ricardo Quaresma, bu ay?n en medyatik futbolcular listesinde ikinci s?rada yer ald?. Haber say?s?nda yüzde 20 oran?nda azalma tespit edilen Quaresma’n?n, Rapid Wien maç?nda ya?ad??? sakatl?k nedeniyle 39 gün sahalardan uzak kalmas?n?n ard?ndan, Kas?mpa?a maç?nda yeniden forma giymesi, bas?n?n ilgisini yeniden ona yöneltti. Sahalara dönme sevinci bo?az?nda kalan y?ld?z oyuncunun, Konya maç?nda ald??? ikinci sakatl?k, sevenlerini bir kez daha üzüntüye bo?du. Portekizli oyuncu medyada toplam 4 bin 708 haber ile yer buldu.

ARDA TURAN Z?RVEDEN DÜ?TÜ!

Geçti?imiz ay Türkiye’nin en çok konu?ulan futbolcusu olan Arda Turan, Kas?m ay?nda üçüncü s?raya geriledi. Galatasaray’?n usta oyuncusu Arda’n?n sakatl??? nedeniyle Be?ikta? derbisinde oynayamamas?, geçti?imiz ay spor bas?n?n?n en çok ilgi gösterdi?i konu ba?l?klar? aras?ndayd?. Özel hayat?yla gündemden dü?meyen Turan’?n, Galatasaray Ba?kan? Adnan Polat taraf?ndan gece gezmeleri konusunda uyar?lmas?, medyada s?kça konu?uldu. IFFS'nin internet anketinde dünyan?n en popüler futbolcular? s?ralamas?nda 43. s?rada gösterilmesi, Arda’y? öne ç?karan bir ba?ka haberdi. Popülaritesi yüzde 42 oran?nda azalma gösteren ünlü futbolcunun medyadaki haber say?s? 4 bin 340’a ula?t?.

 

EN MEDYAT?K SPORCULAR L?STES?NDE ?LK KEZ B?R BASKETBOLCU!

Dünyaca ünlü ABD’li basketbolcu Allen Iverson’un Be?ikta?’a transferi, geçti?imiz ay?n spor bas?n?na yans?yan en önemli geli?meleri aras?ndayd?. NBA y?ld?z?n?n, BJK Cola Turka Arena'da taraftarlar?yla bulu?mas? ve siyah beyazl? taraftarlar önünde imza atmas? spor bas?n?nda büyük yank? uyand?rd?. Medyan?n yeni gözdeleri aras?na yerle?en Iverson, 2 bin 852 habere konu edildi.

 

AYIN EN MEDYAT?K SPORCULARI

No

Ad?

Kas?m

Ekim

Art?? Yüzdesi

1

Alex De Souza

4.763

4.793

-1

2

Ricardo Quaresma

4.708

5.915

-20

3

Arda Turan

4.340

7.423

-42

4

Guti Hernandez

4.292

2.698

59

5

Deivson Rogerio Da Silva

4.126

3.464

19

6

Mamadou Niang

3.746

5.602

-33

7

Gökhan Gönül

3.031

2.737

11

8

Allen Iverson

2.852

-

-

9

Holosko

2.816

3.067

-8

10

Harry Kewell

2.697

2.092

29

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kas?m ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

SPOR GÜNDEM?NDE ÖNE ÇIKAN D??ER BA?LIKLAR;

 1. ?stanbul, 2012 Avrupa spor ba?kenti seçildi.
 2. Azerbaycan'?n ba?kenti Bakü'de düzenlenen Dünya Erkekler Vücut Geli?tirme ?ampiyonas?'nda, Türk Ulusal Tak?m? ad?na yar??an Mahmut Irmak, 70 kiloda alt?n madalya kazanarak, dünya ?ampiyonu oldu.
 3. Türkiye Büyükler Tenis ?ampiyonas?'nda tek bayanlarda Ça?la Büyükakçay birinci oldu.
 4. Bosna Hersek'in ba?kenti Saraybosna'da sona eren 23 Ya?alt? Avrupa Judo ?ampiyonas?'nda Türkiye, 1 alt?n ve 1 bronz madalya kazand?.?talya'n?n Torino kentinde düzenlenen 9. Dünya Üniversiteler Güre? ?ampiyonas?'nda Türkiye, grekoromen stilde dünya ikincisi, serbest stilde de dünya be?incisi oldu.
 5. Moto GP'nin dal? Moto2'nin son yar??? ?spanya'n?n Valencia Pisti'nde ko?uldu. Technomag-CIP tak?m?yla ko?uya kat?lan Kenan Sofuo?lu, 6. turdayken 2. s?rada götürdü?ü yar??mada arkadan gelen pilotun çarpmas? sonucu pist d???na ç?karak yar??? tamamlayamad?.
 6. A Milli Futbol Tak?m? ?dari Koordinatörlü?ü'ne Okan Buruk getirildi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri