forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Tuba Karahisar

TUBA KARAH?SAR - MAKALE 

Bas?n Kavram?

Bas?n kavram?, gazete, dergi ve benzeri geni? kullan?ma aç?k bulunan süreli yay?nlar? kapsamaktad?r. Ancak teknolojinin geli?imiyle birlikte yaz?l? bas?n?n yan? s?ra elektronik bas?n da tan?m olarak bas?n kavram? içinde yerini alm??t?r.

Bugünkü anlamda haber verme i?levini yerine getiren araçlardan ilki gazetelerdir. Ancak ilerleyen zaman içinde gazetelerin yan?nda önce radyonun sonra da televizyonun bas?n?n i?levlerine yönelmesiyle baz? yeni terimler gazetecilik diline girmi?tir. Gazete ve dergiler için yaz?l? bas?n, radyo ve televizyonlar için sözlü, görsel ya da elektronik bas?n terimleri kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Tümü için medya denilmesi yayg?nla?m??t?r.

Bas?n kavram?, genelde yaz?l?, sözlü ve görsel bas?n?n tümünü kapsamakla birlikte yaln?zca yaz?l? bas?n yerine kullan?ld??? görsel ve i?itsel bas?n için ise radyo ve televizyon adlar?ndan ayr? ayr? söz edilmektedir. [1]

“Haber ileten bas?l? kâ??tlar” olarak, yal?n bir tan?mlamas? yap?labilen gazeteler; zaman içinde ça??n geli?imine uygun olarak biçim ve içeriklerindeki de?i?iklikler sonucu tan?m?nda da de?i?ikli?e u?ram??t?r. Bugün, gazetelerin haber verme i?levleri ile birlikte pek çok toplumsal ve psiko-sosyal i?levleri de yerine getirdikleri bilinmektedir. Bunlar aras?nda kamuoyu olu?turma, belirli bir konu üzerinde ikna etme, e?itme, e?lendirme, oyalama, reklam yapma da yer almaktad?r.[2] Gazeteler, öncelikle olaylar hakk?nda haber veren kitle ileti?im araçlar?d?r. 

Kitle ?leti?imi ve Bas?n

 Toplumsal yap?n?n devingen yap?s? gere?i ve bunun sonucu ortaya ç?kan ko?ullara ko?ut olarak da toplumun giderek her zamankinden fazla ö?renmeye, anlamaya, e?itilmeye gereksinimi vard?r. Bunun yan?nda art?k toplumun en önemli ve vazgeçilmez ö?esi durumuna gelmi? bulunan ça?da? toplumsal ileti?imin geli?mi? yap?s? da an?lan ö?renme, anlama, anlatma ve e?itilme talebinin daha iyi kar??lanabilmesini sa?lam??t?r. Her türlü bilgi, geli?mi?, yayg?n ve herkese yakla??k ayn? yo?unlukta seslenen yap?ya sahip, etkin ileti?im araçlar? yoluyla toplumun en ula??lmaz gibi görünen yerlerinde ya?ayanlara bile ula?t?r?labilmektedir. Ayr?ca ileti?im araçlar?n?n yap?s? gere?i, toplumda kolay ula??labilir yerler ile zor ula??labilir yerlere gönderilen iletinin s?kl???nda bilgi kapsam?nda da art?k hiçbir fark yoktur. Ancak toplumlar?n, kitle ileti?im araçlar?yla gerçekle?tirilen ileti?imden etkilenmeleri, temelde bu araçlara tüm olarak aç?k olmalar?yla olanakl?d?r.[3]

E?er toplumun bir k?sm? veya tamam? çe?itli nedenlerle bu araçlara kapal?ysa do?al olarak onlar?n bu araçlardan etkilenmeleri beklenmez. Ku?kusuz günümüzde içinde ya?ad???m?z toplumsal yap?lanmada gerek h?z, gerek zaman aç?s?ndan olan zorlamalar nedeniyle, iletilerin ancak baz? araçlar kullan?larak farkl? yerlerdeki al?c?lara gönderilebildi?i bilinmektedir. [4] 

Kitle ileti?im araçlar?yla toplumlar aras?ndaki haberlerin, dü?üncelerin, bilgilerin duygular?n, ku?aklar aras? kültürün iletimi ve kamuoyundan ortak bir anlay???n olu?umu sa?lanmaktad?r. Ba?lang?çta yaln?zca gazete ve dergi gibi yay?n araçlar?n?n üstlendikleri bu görev; teknolojik geli?meye ko?ut di?er araçlarla payla??lm??sa da bu geli?meyle gazete ve dergilerin i?levsellikleri gölgelenmemi?, özellikle gazeteler halk?n ya?am?n?n bir parças? durumuna gelmi?tir.

Haber verme i?levleriyle gazetecilik yapan kitle ileti?im araçlar? e? deyi?le yaz?l? bas?n; topluma siyasal, ekonomik, toplumsal, sanatsal ve bilimsel bilgi aktar?m?n? ister güncel ister genel nitelikte olsun, çe?itli olgular aras?nda ba?lant?lar kurarak sunarlar. Zaman zaman uyu?umcu, zaman zaman ele?tiri ile yüklü olarak olgular?n ve de?erlerin toplumda yerle?melerini sa?larlar. [5] 

 Gerek yaz?l? gerekse görsel bas?n?n görevi kamuoyu olu?turma, aç?klama, denetim ve ele?tiridir. Burada sözü edilen görevin; iki yönlü olu?u dikkat çekicidir. Bir yandan toplumun istenci bas?n taraf?ndan aç?klan?rken di?er yandan da toplumsal ya?am?n i?leyi?ine yön vererek onu olu?turur.[6]

 Bas?n ve Medya

             Medya kavram? tüm kitle ileti?im araçlar?n? kapsamakla birlikte yaz?l? bas?n d???nda kalan televizyon medya kavram?yla özde?le?mi?tir. Gazetenin düzenli olarak yay?nlanmas?n?n üzerinden dört yüzy?la yak?n bir süre geçmi?tir. Gazete üç buçuk as?r rakipsiz olarak insanlar?n tek kitle ileti?im arac? olmu?tur.

            Medya ürünlerinin di?er s?naî ürünlerden ayr?ld??? en önemli nokta; üretim sürecinin kalitele?mi? eme?e, yo?un sermayeye ve geli?mi? hammaddeye (bilgi, veri materyal vb.) olan ihtiyac?n?n büyüklü?üdür.

            Tarihsel geli?imine bak?ld???nda, Türkiye’de bas?n?n 150 y?ll?k bir geçmi?i oldu?u görülür. Osmanl? ve Cumhuriyet dönemi bas?n? olarak iki önemli dönem ya?ayan Türkiye, 1990’lara gelindi?inde gerek habercilik, gerek bas?m alan?nda geli?mi? ülkelerin gerisinde de?ildir. Türkiye’de ulusal bas?n?n teknik ve habercilik aç?s?ndan gelmi? oldu?u düzey, küçümsenmeyecek konumdad?r. Ancak gazete okuyucu say?s?nda y?llard?r belirgin bir art???n görülmemesi gazeteleri birbirlerinin okuyucular?n? elde etme aray???na götürmü?tür.

            Gazetecilik bir meslektir ve bas?n, bir i? sektörüdür. Belirli bir girdisi olan gazetenin sat???ndan kâr elde edilmesi gerekir. Bu nedenle, gelirlerinin ilk s?ras?nda yer alan reklam pastas?ndan en büyük pay? alabilmek için; bas?n, okuyucu elde etmenin en kolay yolu olan lotaryal?c?l??a yönelmi?tir. Bu yöneli?, bas?n?n as?l ve en önemli görevi olan haber verme i?levini gölgelemektedir.

            Günümüzde kitle ileti?im araçlar?nda hem içerik hem de teknolojik olarak büyük de?i?iklikler görülmektedir. Ku?kusuz yaz?l? bas?n, otomobil ve uçak kullan?lmadan önce demiryolunun sahip oldu?u tekele sahipti. Tren nas?l bir zamanlar ula??ma tek ba??na egemen olduysa yaz?l? bas?n da haberle?me üzerinde egemenlik kurmu?tu. Bat? dünyas?n? 1960-1970 y?llar? aras?nda elektronik araçlar i?gal edince gazete kendini yeniden tan?mlamak zorunda kalm??t?r. Eskiden a??r? derecede ço?ulcu bir rekabete dayanan gazete endüstrisi günümüzde tekelci bir kimli?e bürünmü?tür.[7]

 Medyada Mülkiyet ?li?kileri (Tekelle?meler)

             Medya, günümüzde önemli bir güç oda?? haline gelmi?tir. ??levi bak?m?ndan kamuoyunu do?ru yönde bilgilendirmesi gereken kitle ileti?im araçlar?, tümüyle egemen güçlere hizmet eder bir konuma girmi?tir. Mesleki anlamda olaylar? nesnel biçimde aktarma yükümlülü?ü bulunan medya, bu i?levini büyük ölçüde yitirme noktas?ndad?r. Baz? medya kurulu?lar? bugün kendilerini yasaman?n da, yürütmenin de, yarg?n?n da üstünde bir güç olarak görmekteler.

"Do?ruyu söyleme mesle?i" olan gazetecilik, günümüz ko?ullar?nda medya patronlar?n?n ç?karlar? do?rultusunda hizmet veren bir kuruma dönü?mü?tür. Medyan?n böyle bir dönü?üm göstermesinde, mülkiyet yap?s?ndaki de?i?im önemli bir rol oynam??t?r. Ülkemiz aç?s?ndan 1980’lere kadar “medyan?n ?irketle?mesi” olarak adland?r?labilecek süreç, 1980’ler ve özellikle 1990’l? y?llardan itibaren "holdinglerin medyaya giri?i"yle yeni bir nitelik kazanm??t?r. Medyadaki her etkili grup; gazetesi, televizyonu, bankas? ve di?er s?nai-ticari kurulu?lar?yla holding yap?s?na kavu?mu?tur. Bu olu?um art?k, “çapraz medya mülkiyeti” olarak tan?mlan?yor.

Türkiye’de son on y?lda medya alan?nda büyük de?i?iklikler ya?and?. TRT’nin radyo televizyon yay?nc?l??? tekeli, 1990 y?l?nda uydu arac?l???yla yurt d???ndan Türkiye’ye yay?n yapan ticari Star TV ile önce de facto olarak, daha sonra da ticari radyo ve televizyonun yay?n yapt??? bir ortamda k?r?lm?? oldu. Bunu küresel ça??n teknolojik olanaklar?n?n do?al bir yans?mas? olarak aç?klamak dönemin Cumhurba?kan? Turgut Özal’?n o?lu olmas?nda da çok iyi somutla?t??? gibi dönemin siyasal erk ve sermaye birikimi ili?kisindeki uygun neo-liberal konjonktürün bir uzant?s?yd?. Ticari radyo ve televizyonlar?n çal??malar?n? düzenleyen yasan?n ticari yay?nlar?n ba?lang?c?ndan 4 y?l sonra yap?lm?? olmas? ve bu süre içinde ticari medyan?n yerle?mesiyle ve hala RTÜK taraf?ndan frekans tahsislerinin yap?lmamas?yla da görüldü?ü gibi, Türkiye’de sermaye ve devletin iç içe geçti?i ortamda bu de?i?im büyük medya gruplar?n?n daha da güçlenmesini getirmi?tir.

Daha önceleri genellikle gazete ve dergi yay?nc?l???nda odaklanan aile ?irketlerinin yerini 1990’lardan itibaren gazete, dergi, radyo, televizyon, yay?nc?l?k, haber ajans?, da??t?m ve yap?m? içerecek ?ekilde tüm medya alan?na yay?lan holdingler alm??t?r. Bu gruplar sadece medya sektörünün tüm alanlar?nda faaliyet göstermekle kalmay?p, ba?ta bankac?l?k ve finans olmak üzere medya d???ndaki alanlara da yönelmi?, ayn? zamanda da medya ile ilgisi olmayan farkl? sektörlerden ki?iler de medyan?n getirece?i ç?kar ve nüfuzun önemini kavrayarak bu alana girmeye ba?lam??lard?r. ?nternet ve telekomünikasyon da yine büyük gruplar?n son günlerde daha çok ivme kazanan rekabet alanlar?ndan biridir.

Haberin  Özellikleri

             Medya sanayinin di?er sanayilerle ortak yanlar?n?n yan?nda bir tak?m de?i?ik yanlar? da vard?r. Medya sanayinin de?i?ik kollar?n?n ortak paydas? olan habercilik, saklan?lmas?n?n güçlü?ü, de?erini çok h?zl? kaybetmesi nedeniyle dayan?ks?zd?r. Bu nedenle çabuk, en ileri teknikle ve mümkün oldu?unca geni? bir alana da??t?lmas?, yay?lmas? gerekir ki ancak bu ?ekilde ürün ticari de?erini koruyabilsin. Bu ticari de?er medyalar?n türüne göre birkaç saniyeden bir güne (gazete) veya süreklili?i daha da aral?kl? (dergi) ürünlere uzan?r. Dolay?s?yla medya ekonomisinin hem bu de?eri ve ürünü k?sa süre içinde üretim, da??t?m ve yay?m?n? hem de tüketim sürecini tamamlamas? gerekir.

            Yaln?z ne var ki, hammadde elde edilip, i?lenmesi, geli?tirilmesi ve elde edilmesi sürecinin ve son derece kalitele?mi? eme?in yan? s?ra zamana kar?? yar??an bu sanayi ürünleri ço?alt?larak di?er sanayilerde oldu?u gibi çok büyük tasarruflar sa?lanamaz. Zira ürünün ya?am? son derece k?sad?r, dolay?s?yla maliyeti yüksek, kar? dü?üktür.

            Zaman faktörünün çok önemli oldu?u bu sanayide ürünün arz?n? müteakip talebinin de yarat?lmas? yüksek maliyetlerle sa?lanabilir. Örne?in görsel medyada canl? yay?n (verici say?s?n? artt?r?p uydu sistemi kurarak vs.) banttan yay?ndan maliyet aç?s?ndan daha yüksektir. Yaz?l? medyada da talebin kolayla?t?r?lmas? için nihai tüketicinin ikametgâh?na, i?yerine ula?abilmek amac?yla yüksek maliyetli da??t?m sürecine ba?vurulur. Zira yaz?l? medya ürününün da??t?m?n? zamana yaymak mümkün de?ildir. Bu aç?dan en yeni, dolay?s?yla en pahal? teknolojiyi kullanmak zorunlulu?u vard?r.

            ?leti?im mal ve hizmet piyasas?n? di?er piyasalardan ay?ran en önemli özellik bir ürün üretmesine kar??l?k iki ayr? mal ve hizmet piyasas?na hitap edebilmesidir. Bir anlamda iki yanl? ürün piyasas?ndan bahsedebiliriz. Bir piyasadaki i?lemler di?erini de etkiler.

                               Mal ve Hizmet Piyasas?

1.Piyasa                                                          2.Piyasa

?leti?im Mal?                                                   ?zleyici, Dinleyici, Okura Ula?ma

 

?ekilde piyasada yaz?l?, görsel, sözlü medya ürünleri, kablolu yay?n, film, kitap vb. gibi tüketicilere arz edilen ileti?im mallar?n? görmekteyiz. Bu piyasada i?lem hacmini tiraj, izlenme oran?, sat?? adedi vb. ölçümler uyar?nca tespit edebiliriz. Tüketiciler 1. piyasa mallar?n? bazen sat?n alarak bazen de k?t kaynak olan zaman faktörünü kullanarak elde eder ve tüketirler. Mallar?n çe?itli özellikleri, onlar?n taleplerini ve tüketimlerini etkiler. Özel nitelik ta??yan ileti?im ürününe örnek olarak sat?n al?nan gazete, dergi, kitap vb. gösterebiliriz. Burada arz s?n?rl? oldu?u için bir tane almakla toplam arzda eksilmeye neden oluruz. Oysa genel nitelik ta??yan görsel veya sözlü medyada arz s?n?rs?zd?r, bunlar? dinleyerek veya izleyerek toplam arzda hiçbir de?i?ikli?e yol açamay?z.

            ?ekilde görülen 2.piyasa reklamc?lar için büyük önem arz eder. Baz? gözlemciler, medyan?n reklamc?lara alan ve zaman satt?klar?n? söylerlerse de gerçekte medya, reklamc?lara okuyucu, izleyici ve dinleyiciye ula?may? bir ba?ka deyi?le onlar için hedef kitleyi satmaktad?r. Ülkemizde Bat?’da oldu?u gibi görsel ve sözlü medya için y?ll?k bir ödeme mecburiyeti yoktur. Türkiye’de sadece bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilen bandrol ücretinin d???nda harç tahsil edilmez. [8]

 Gazete Özellikleri   

 Gazete yay?nc?l??? kendine has birtak?m özellikler arz etmektedir. Özellikle son y?llarda çe?itli medya dallar?n?n medya gruplar? içerisinde bütünle?mesi ile birlikte televizyon, gazete, dergi yay?nc?l??? ayn? bünye içerisinde gerçekle?tirilmektedir. Hatta her bir yay?n türü di?erini tamamlamakta, özellikle gazete ve televizyon yay?nlar? bütünle?mektedir. Bu nedenle, gazete sahipli?i ve gazete birle?meleri konusu, baz? ülkelerde özel düzenlemelere tabi olmakta ve gazete birle?melerinde daha s?k? bir de?erlendirme yap?lmaktad?r. Gazetelerin devir ya da birle?melerinde sadece ekonomik kriterlere bak?lmamakta, haberlerin do?ru sunumu ve dü?ünceyi ifade etme özgürlü?ünün etkilenebilece?i de dikkate al?nmaktad?r. Bu nedenle, bu piyasada rekabetin te?ekkülü sadece ekonomik amaçlara de?il, kamu ç?karlar?n?n gözetilmesine de hizmet edecektir.

Türkiye’de gazetecilik sektörünün yap?s?n?n anla??labilmesi için, öncelikle gazete türlerinin, gazete sahipli?inin, talebin yap?s?n?n, da??t?m ve reklam gelirlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Gazete Türleri

Gazeteler a?a??da da??t?m, içerik ve period aç?s?ndan s?n?fland?r?lm??t?r:

i-Da??t?m:

Ulusal Gazeteler : Türkiye’nin her yerine da??t?m? yap?lan, dolay?s?yla her yerle?im biriminde okuyuculara ula?abilen gazetelerdir.

Yerel Gazeteler : Da??t?m? Türkiye’nin belli bir bölgesiyle s?n?rl? kalan gazetelerdir.

ii-?çerik:

Siyasi, Ekonomi, Spor, Magazin, Promosyon.

iii-Period:

Günlük, Haftal?k, Di?er.

Yukar?da verilen bilgiler ?????nda "günlük siyasi gazete" olarak nitelendirilen ancak kendi içerisinde çe?itli bölümlere ayr?labilecek çok say?da gazete ve buna ek olarak günlük spor, ekonomi ve magazin gazeteleri yay?nland??? görülmektedir.

Bunlar do?rultusunda gazeteyi ürün baz?nda dü?ündü?ümüzde gazeteler neden sat?n al?nmaktad?r? Halk gazete sat?n alarak neyi elde etmektedir? Hangi sosyal kesimden insanlar hangi gazeteleri tercih etmektedirler?

Türk Bas?n?nda Teknolojik Geli?melerin K?sa Tarihçesi

            1960’lar: Hürriyet’in getirtti?i web ofsette bas?lan Yeni Gazete Türk bas?n?nda ofset sistemiyle ç?kar?lan ilk günlük yay?n olarak nitelenir. Avrupa gazetelerini and?ran bu süreli yay?n tümüyle siyah beyazd?r ba?l???nda bile renk kullan?lmam??t?r.

            Düz bask? yapan ofsetlerin say?s? giderek artm??t?r. Ancak bu dönemde ofset, tipoya göre pahal? bulunuyordu. Ayr?ca 1.hamur ve ku?e kâ??t darl??? çekiliyordu. Aktüalite ve magazin dergileri art?k kapaklar?n? ve kimi renkli bölümlerini ofsette, geri kalan sayfalar?n? tipoda bast?r?yorlard?. Bu da bir geçi? dönemi ya?and???n? ortaya koymaktad?r. Dizginin tipoda yap?lmas? tipodan temiz prova al?n?p filme çekilmesi ofset sisteminin önündeki engellerden biriydi.

            1970’ler: Yeni Gazete ile bas?na giren ard?ndan Günayd?n’?n öncülü?ünde önem kazanan ofset teknolojisi 1970’lerin ba??nda Türkiye’nin en büyük gazeteleri olan Hürriyet, tercüman ve Milliyet taraf?ndan da uyguland?. Tipodan ofsete geçi?in ilk sorunlar? renk ayr?m? ve montajda ya?and?. Ofsete geçerken tipo teknolojisiyle yeti?mi? elemanlar?n yeni teknolojiye uyum sa?lamas? yönünden de sorunlar ba? gösterdi.

            1980’den sonra: 1980 darbesi toplumun hemen bütün kesimlerini etkiledi. Etkilenen kesimlerin en ba??nda bas?n yer almaktayd?. 3 gazete süresiz kapat?ld?. 8 ?stanbul gazetesi 17 kez kapand?. Birçok gazeteci, yazar ve matbaac? tutukland?.1980’lerde ve 1990’lar?n ba??nda bas?n ola?anüstü hareketli bir dönem ya?ad?. Birçok gazete ç?kt? bunlardan büyük bir kesimi uzun ömürlü olmay?p kapand?. Gazete haz?rlamak çok büyük sürat kazand?. Bilginin PC’ye giri?inden sonra kal?p a?amas?na kadar uzanan çok masrafl? ve zaman alan nitelikli ve pahal? i?çilik gerektiren 7-8 üretim halkas? ortadan kalkmakta tüm bu i?lemler ekranda yap?lmaktad?r. Art?k Türkiye’nin yüksek tirajl? ba?l?ca gazeteleri dizgilerini ve sayfa düzenlerini bilgisayarda gerçekle?tirmektedirler. Grafik özelli?i kuvvetli oldu?u için Macintosh tercih edilmektedir. Haberler onunla yaz?l?r ana haber havuzuna gider. Foto?raflar taran?r. Her birinin bir referans ad? vard?r. Sayfa Sekreteri istedi?i referanstaki foto?raf? ya da haberi al?r yerine yerle?tirir. Bu yeni teknolojinin maliyeti yüksek oldu?undan gazete fiyatlar?n?n art???na sebep oldu?u öne sürülmektedir.[9]

Teknolojik Geli?meler

1985’lerden sonra bas?m ve yay?n sektöründe ofset teknolojisinin iyice yayg?nla?mas? ve bilgisayar destekli tasar?m ve imalat sistemlerinin kullan?lmas?yla yeniden yap?lanma dönemi ba?lam??t?r. Bu dönemde gerek ürün kalitesinin gerekse üretimin h?z?n?n önemli ölçüde artmas? söz konusu olmu?tur. Büyük hacimli ofset makineleri tipo makineleri ile yer de?i?tirmi? ve çok üniteli bask? firmalar?n?n say?s? giderek artm??t?r. Yeni teknolojilerle birlikte bilgiyi aktarma, depolama, ço?altma metotlar? elde edilmi?, bask? h?z? art?r?lm??, bask? haz?rl?k a?amas?n?n süresi en aza indirilmi? ve çok üniteli makineler sisteme uyarlanm??t?r. H?zl? kuruyan mürekkepler, duyarl? kal?plarla birlikte, kurutma, bantlama, ciltleme gibi üretimin son a?amalar? otomasyonla birlikte h?zlanabilmi?tir. Elektronik ve bilgisayar özelliklerinin üretime uyarlanmas?yla bask? kontrol i?lemleri oldukça geli?mi?, bask?n?n büyüklü?ü azalm?? ve ürün kalitesi geli?mi?tir. Tüm teknolojik de?i?iklikler üretimin maliyetini, kalitesini ve verimlili?i de?i?tirmi?tir. Bu nedenlere ek olarak, makro ölçekte, 1980 sonras? genel ekonomik politikalardaki radikal de?i?iklikler, teknolojik de?i?melere kar?? duran sendikan?n gücünün azalmas? ve yetkisizle?mesi, tipo tekni?inin gerilemesine ko?ut olarak yeni teknoloji satan firmalar?n Türkiye pazar?na girmeleri ve televizyon vb. medya araçlar?n?n h?zl? geli?imiyle renkli bask?ya olan talebin artmas? teknoloji de?i?tirmeyi etkileyen en önemli unsurlard?r. Makro nedenlerin yan? s?ra 1980 sonras? genel ekonomik politikalara ko?ut olarak firmalar?n üretimin kalite ve h?z?n? yükselterek geni?leyen pazardan pay alma kayg?lar?, büyük sermaye yo?un firmalara (gazetelere) sa?lanan te?vikler, teknoloji satan firmalar?n banka kredilerini (leasing) kulland?rma uygulamalar? ve sektördeki yüksek i?gücü maliyetleri gibi mikro nedenlerin de teknoloji de?i?tirmede etkin oldu?u görülmektedir.

     

KAYNAKÇA

ATILGAN Semra, Bas?n ??letmecili?i, Beta Bas?m, 2.Bask?, ?stanbul-1999.

AZ?Z Aysel, Radyo ve Televizyona Giri?, A.Ü. SBF Yay?nlar?, No:393, Ankara-1976.

 BALLE Francois & EYMERY Gerard, Yeni Medyalar, Çev: M.Selami ?akiro?lu, ?leti?im Yay?nlar?, ?stanbul-1991.

 DEM?RBULAK Selçuk, Bas?n Ekonomisi ve ??letmecili?i, ?.Ü S.B.E, ?stanbul-1995.

 GÖKÇE Orhan, ?leti?im Bilimlerine Giri?-?nsanlar Aras? ?li?kilerin Sosyolojik Bir Analizi, Turhan Kitabevi, Ankara-1993.

 ?ÇEL Kay?han, Günümüzde Bas?n?n Kamusal Görevleri, Gazeteciler Cemiyeti Yay?nlar?, ?stanbul-1985.

 KABACALI Alpay, Cumhuriyet Öncesi ve Sonras? Matbaa ve Bas?n Sanayi, Cem Ofset, ?stanbul-1998.

 KONGAR Emre, Kültür ve ?leti?im, Say Yay?nlar?, 1968.

 TOKGÖZ Oya, Kitle ?leti?im Tekniklerindeki Geli?me ve Yaz?l? Bas?n?n Gelece?i, Hürriyet Vakf? E?itim Yay?nlar? No:2, ?stanbul-1982.

 TOKGÖZ Oya, Temel Gazetecilik, Ankara Üniversitesi SBF. Yay?nlar?, Ankara-1981.

 Dr. Tuba Karahisar

?stanbul Geli?im Üniversitesi                             


Dipnotlar

[1] Francois BALLE & Gerard EYMERY, Yeni Medyalar, Çev: M.Selami ?akiro?lu, ?leti?im Yay?nlar?, ?stanbul-1991,s.7 [2] Oya TOKGÖZ, Temel Gazetecilik, Ankara Üniversitesi SBF. Yay?nlar?, Ankara-1981, s.13

[3] Aysel AZ?Z, Radyo ve Televizyona Giri?, A.Ü. SBF Yay?nlar?, No:393, Ankara-1976, s.66

[4] Orhan GÖKÇE, ?leti?im Bilimlerine Giri?-?nsanlar Aras? ?li?kilerin Sosyolojik Bir Analizi, Turhan Kitabevi, Ankara-1993, s.25

[5] TOKGÖZ, a.g.e., s.12

[6] Kay?han ?ÇEL, Günümüzde Bas?n?n Kamusal Görevleri, Gazeteciler Cemiyeti Yay?nlar?, ?stanbul-1985, s.18

[7] Oya TOKGÖZ, Kitle ?leti?im Tekniklerindeki Geli?me ve Yaz?l? Bas?n?n Gelece?i, Hürriyet Vakf? E?itim Yay?nlar? No:2, ?stanbul-1982, s.29

[8] Selçuk DEM?RBULAK, Bas?n Ekonomisi ve ??letmecili?i, ?.Ü S.B.E ,?stanbul-1995,s.9-11

[9] Alpay KABACALI, Cumhuriyet Öncesi ve Sonras? Matbaa ve Bas?n Sanayi, Cem Ofset, ?stanbul-1998, s.229,233,237,251,256

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri