forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER?N SOSYAL MEDYADAK? SINIRLARI NED?R?

Aktif .

sosyal medya

Ara?t?rma ?irketi Xsights'?n Türkiye'nin Sesli Paneli üzerinden yapt??? çal??mada hem ileti?im profesyonellerine hem de vatanda?a, "Marka ve ürünlerle ilgili gazetecilerle kö?e yazarlar?n?n yazd?klar?ndan ne kadar etkilendikleri" sorulmu?.

Günseli Ö. Ocako?lu'nun Zaman'da yay?nlanan yaz?s?.. 

 

GAZETEC?LER?N SOSYAL MEDYADAK? SINIRLARI NED?R?

 

Tamam, kabul edelim ki sosyal medya bundan böyle olmazsa olmazlar?m?z aras?na kat?ld?.

Bunu Arap Bahar?, Wall Street eylemleri ya da Van Depremi'nde markalara "neden yard?m yapm?yorsun" diyerek tweetler üzerinden parma??n? sallad???ndan de?il bu kocaman dünyada herkesin kendine özgün bir birey olarak konumlamas?na izin verdi?i yani k?sacas? demokrasinin gereklerini yerine getirdi?i için. Ancak her mecran?n kendi kural? oldu?u gibi sosyal medyan?n da dikkat edilmesi gereken noktalar? var.

Bir kere tweet'i kimin, hangi konuda ve ne tonda att??? çok önemli çünkü bu etkenler sosyal medyada ba?layacak önlenemez tweet salg?n?n?n ba?lang?c?n? belirliyor. Tweet, takipçisi çok olan bir gazeteci taraf?ndan at?lm??sa zaten fünye çekilmi? oluyor. Mesele sadece politik bir olaya yorumla s?n?rl? da de?il, tweetlenen konu bir anda her ?ey ve herkes olabiliyor.

Gazetecilerin yorumu ileti?imcileri vatanda?tan daha çok korkutuyor

Ara?t?rma ?irketi Xsights'?n Türkiye'nin Sesli Paneli üzerinden yapt??? çal??mada hem ileti?im profesyonellerine hem de vatanda?a, "Marka ve ürünlerle ilgili gazetecilerle kö?e yazarlar?n?n yazd?klar?ndan ne kadar etkilendikleri" sorulmu?.

E?er yaz? geleneksel mecralarda yaz?l?p çizilmi?se ileti?imciler yüzde 72,9, kamuoyu yüzde 46 etkileniyor; çok etkilenirim diyen ileti?imcilerin yüzdesi 18 iken vatanda? yüzde 10,6. Etkilenmem diyenlerde ileti?imciler yüzde 7,1, vatanda? 30,2. Hiç etkilenmem diyen ileti?imciler yüzde 1,4 ile oldukça azken, vatanda?lar?n oran? yüzde 13,2. Bu sonuçlara bak?nca halk?m?z?n gazeteci ve kö?e yazarlar?n?n görü?lerine ileti?imciler kadar ra?bet etmedi?ini söyleyebiliriz. Ancak genel ortalamada kamuoyunda etkilenme oran?na bak?nca oran?n yüzde 56,6 oldu?unu görüyoruz. Bu demektir ki haberciler toplumun yar?dan fazlas?n?n karar?n? etkiliyor. Oran oldukça yüksek. Sonuç mu? Hal ve gidi?, medyan?n öneminin giderek artt???n? gösteriyor.

Gazeteciler sosyal medyada görü?bildirsin mi, bildirmesin mi?

Vatanda?larda evet görü? bildirsin, hay?r görü? bildirmesin diyenler dengede; yüzde 50,2 do?ru buluyorum derken 49,8 do?ru bulmam??. ?leti?imciler ise gazetecilerin görü?lerini duymak için kamuoyundan daha istekli; yüzde 62,9'u görü? bildirmeyi do?ru buluyorken yüzde 37,1 do?ru bulmuyor.

Peki, sosyal medyada yorum yapan gazeteci ve kö?e yazarlar?n?n markalar hakk?nda yapt??? yorum tüketiciyi ne kadar etkiliyor?

Ayr?nt?lar? ve yorumlar? Marketing Türkiye 1 Aral?k say?s?nda görebilirsiniz ancak durum ?udur: Kamuoyu, ben etkilenirim yüzde 51,4; çok etkilenirim yüzde 17,2 yani toplam etkilenme oran? yüzde 68,6. Ya peki ileti?imcilerin durumu nedir? Etkiler 65,7 ve çok etkiler 30. Ben toplamda ileti?imcilerin etkilenme oran?n? yüzde 95,7 görünce, bu i? bitmi?, "sosyal medya markalar?n korkulu rüyas? olmu?tur" dedim. Haks?z m?y?m?

??adamlar? dernek kurunca hay?rlar bile hedef odakl? oluyor

Fikir, Alkent 2000'de oturan i?adamlar?n?n toplu yapt?klar? sabah yürüyü?lerinde Flokser Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Tükek'ten ç?km??. Hem dostlu?u peki?tirmek hem de hep birlikte hedefi belli bir hayra dönü?mesini sa?lamak üzere Alkent 2000 E?itim, Sosyal, Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i kurulmu?. 50 üyesi olan derne?in toplant?lar? her ay bir üyenin ev sahipli?inde yap?l?yor. Dernek aidatlar? ise hay?r i?lerinde kullan?lmak üzere biriktiriliyor. Henüz sekiz ayl?k bir dernek olmas?na ra?men hem Büyükçekmece Çakmakl? Mahallesi'nde yap?lacak anaokulunun derslikleri hem de Van Depremi'nde zarar gören okullar için destek sa?layacak birikimi olu?turmu?lar. Derne?i farkl? k?lan hay?r i?lerine bile bir i?adam? mant???yla hedef odakl? yakla?abilmeleri, yani neyi hedefliyorlarsa onun görülebilir, ba?ar?labilir ve ölçülebilir olmas?n? sa?l?yorlar. Böyle olunca da beklenmedik bir afet kar??s?nda bile çok h?zl? organize olabiliyorlar.

Dernek Alt?nba? Holding Yönetim Kurulu Onursal Ba?kan? Ali Alt?nba?'?n ba?kanl???nda toplan?yor ve her toplant?da farkl? bir aktivite gerçekle?tiriyor. Geçti?imiz toplant?da bir konuk konu?mac? vard?. Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Emre Alkin, dünya ekonomisinin 1870'ten ba?layan ve bugüne yans?malar?n? gördü?ümüz makro trendleri sebep-sonuç ili?kileri üzerinden anlatan ö?retici bir konu?ma yapt?. Konu?man?n özü etraf?m?zda bu kadar çok cephe varken para, siyaset ve uluslararas? ili?kilerde temkinli olmay? tavsiye ediciydi. Her birisi kendi alan?nda ba?ar?l? kurulu?lar?n ba??nda olan giri?imci i?adamlar? duyduklar? bu "temkinli olun" tavsiyesinden pek ho?lanmad?larsa da dernek genel sekreteri Metin Korkmaz'?n da ifade etti?i gibi ?ahs?ma yap?lan pozitif ayr?mc?l?k ve e? kontenjan?ndan toplant?lara kat?lan bendeniz de gelecek günler için dozu ayarlanm?? bir temkinlilik öneriyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri