forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DTP KAPATILDI

Aktif .

ET?KETLER:DTPlAhmet Türk
dtpAnayasa Mahkemesi, DTP'yi oybirli?iyle kapatt?. Ahmet Türk ile Aysel Tu?luk'un milletvekilli?i dü?ürülürken, 37 üyeye siyasi yasak getirildi. 
 
 
Ba?kan Ha?im K?l?ç, gerekçeyi ?öyle aç?klad?: "Partinin, eylemleri ve terör örgütü PKK'yla olan ba?lant?lar? de?erlendirildi?inde, devletin bölünmez bütünlü?üne ayk?r? fiillerin oda?? haline geldi?i anla??lm??t?r."
 
Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi'ni (DTP) kapatt?. 4 gündür devam eden kritik görü?melerini dün tamamlayan mahkeme, tarihi karar?n? verdi. 8 saat süren toplant?n?n ard?ndan saat 18.20'de bas?n?n kar??s?na geçen Anayasa Mahkemesi Ba?kan? Ha?im K?l?ç, oybirli?iyle kapatma karar? al?nd???n? aç?klad?. Partinin kapat?lmas? için 11 üyenin 7'sinin oyu gerekiyordu. Fakat tamam?n?n kapatma yönünde oy kullanmas? dikkat çekti.
 
Ayr?ca, Genel Ba?kan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile eski E?ba?kan Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk'un milletvekillikleri de dü?ürüldü. Sadece ?l?ml? kanatta yer alan bu iki ismin milletvekilliklerinin dü?ürülmesi de dikkat çekici bulundu. Türk ve Tu?luk'un yan? s?ra toplam 37 ki?iye siyasi yasak getirildi. Partinin tüm malvarl?klar? da Hazine'ye devredildi.
 
Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n DTP aleyhine açt??? dava, yakla??k 2 y?ld?r sürüyordu. Ha?im K?l?ç, partinin, eylemleri yan?nda terör örgütü PKK'yla olan ba?lant?lar? da de?erlendirildi?inde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü?üne ayk?r? fiillerin oda?? haline geldi?i gerekçesiyle kapat?ld???n? belirtti. Karar, Anayasa'n?n 68 ve 69. maddeleriyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 ve 103. maddelerine dayan?larak verildi.
 
Partinin tüzel ki?ili?i, karar?n TBMM Ba?kanl???'na ula?t??? tarihte sona erecek. 5 y?ll?k siyasi yasaklar ise gerekçeli karar?n Resmi Gazete'de yay?mland??? tarihte ba?layacak. Anayasa Mahkemesi Ba?kan?, "Bu karar?n gerekçesi en k?sa zamanda yaz?larak Resmi Gazete'de yay?mlanacakt?r." dedi.
 
Ha?im K?l?ç, kararlar? aç?klad?ktan sonra ilginç bir konu?ma da yapt?. Baz? yorumcularca 'siyasi' bulunan konu?ma, "Karar yaz?lana kadar Anayasa Mahkemesi'yle ilgili yap?lacak ele?tirileri ?imdiden görüyor gibiyim." ?eklinde ba?lad?. K?l?ç, bir nevi ele?tirileri pe?inen cevaplama niteli?i ta??yan konu?mas?nda ?unlar? söyledi: "Demokrasi ve insan haklar? alan?nda tam bir süreç ba?lam??ken böyle bir sürecin sabote edildi?i, verilecek kapatma karar?n?n siyasi bir darbe olarak nitelendi?i ve zamanlamas?n?n da çok dü?ündürücü oldu?u ifade edildi. Bu ele?tirileri çok haks?z ve ac?mas?z olarak de?erlendiriyoruz. Partiye ili?kin gündemi tespit ederken d??ar?da sürmekte olan demokratikle?me süreciyle ilgili herhangi bir öngörümüz veya tasarrufumuz asla olmam??t?r."
 
K?l?ç, "Hukukun yükünü mahkemeler çeker. Siyasetin yükünü de siyasilerin çekmesi laz?m. Kimse mahkemelerden siyasi bir görev ?eklinde yard?m beklememelidir." diye seslendi. Böylece, devam eden aç?l?m süreci ile kapatma davas? aras?nda ba? kuran yorumlara cevap vermeye çal??t?.
 
Siyasi yasak getirilen isimler
 
Abdulkadir F?rat, Abdullah ?snaç, Ahmet Ay, Ahmet Ertak, Ahmet Türk, Ali Bozan, Ayhan Ayaz, Ayd?n Budak, Ayhan Karabulut, Aysel Tu?luk, Bedri F?rat, Cemal Kuhak, Deniz Ye?ilyurt, Ferhan Türk, Fettah Dada?, Hac? Üzen, Halit Kahraman, Hatice Ad?belli, Hilmi Aydo?du, Hüseyin Bekta?o?lu, Hüseyin Kalkan, ?brahim Sunkur, ?zzet Belge, Kemal Akta?, Leyla Zana, Mehmet Salih Sa?lam, Mehmet Veysi Direkçi, Metin Tekçi, Murat Avc?, Murat Ta?, Musa Haliso?ullar?, Mustafa Tunç, Nejdet Atalay, Nurettin Demirta?, Orhan Miro?lu, Sedat Yurtta?, Selim Sadak.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri