forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TGF BA?KANLAR KONSEY? DEN?ZL?'DE TOPLANDI

Aktif .

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 28. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?, Türkiye ve Azerbaycan’dan geni? bir kat?l?mla Denizli'de gerçekle?tirildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin ortakla?a gerçekle?tirdi?i organizasyon ile Denizli Richmond Otel’de 18-20 Aral?k 2009 tarihleri aras?nda bir araya gelen TGF üyesi Cemiyet Ba?kanlar?, mesleki sorunlar? ve çözüm önerilerini tart??ma imkan? buldu. Toplant?ya Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Ba?kan Vekili Osman Zolan, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, Denizli Ticaret Odas? Ba?kan? Necdet Özer ve yakla??k 50 ilin cemiyet ba?kan? kat?ld?. Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek, toplant?da yapt??? konu?mada, TGF'nin, bas?n camias?nda önemli bir yeri oldu?unu, ba?kanlar konseyi toplant?s?n?n kendi çal??malar?na da ???k tutaca??n?, yol haritalar?na katk? sa?layaca??n? söyledi. Melek, ''Genel müdürlük ve medya kurulu?lar? aç?s?ndan 2010 y?l?, 2009'dan daha iyi olacak'' dedi.

B?RL?K, BERABERL?K MESAJI

Türkiye'nin demokrasisi için medya gücünün önem ta??d???n? vurgulayan Melek, ''Türkiye'de 2 bin 304 tanesi yerel olmak üzere 2 bin 974 gazete, toplam 5 bin 665 yay?n var. Bu yay?nlar?n toplam tiraj? 5 milyon 200 bin civar?nda. Türkiye genelinde toplam televizyon say?s? 258. Bu televizyonlardan 210'u yerel. Devletin televizyon say?s? 11, radyo say?s? 12. Ülke genelinde 928'i yerel olmak üzere toplam 1073 radyo bulunuyor. 11 bin 300 civar?nda sar? bas?n kart? sahibi var. Gücümüzü yabana atmayal?m” diye konu?tu. Medya kurulu?lar? ve örgütlerinin birlik, beraberlik içinde çal??mas? durumunda a??lamayacak zorlu?un bulunmad???n? bildiren Melek, ?öyle konu?tu:

''Ümit ediyorum ki 2010 y?l?  ba??nda medyan?n daha geli?mesi, ileri gitmesi için çal??malar yap?lacak. Bizim yapt???m?z çal??malar var, bunlar? da aç?klayaca??z. Genel müdürlü?ümüz ve medya aç?s?ndan 2010 y?l?, 2009'dan daha iyi olacak. Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü olarak birinci önceli?imiz bas?n yay?n ve medya. Demokrasiye giden yolun özgür bas?ndan geçti?ini biliyoruz. Genel Müdürlü?ümüzün parolas? 'güçlü bas?n, güçlü bas?n örgütleri ve etkin Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'. Bas?n, cemiyet örgütleri güçlü olursa, güçlü bas?n yay?n ile daha ileri gideriz. Biz art?k belli bir a?amaya geldikten sonra meslek kurulu?lar?n?n, bas?n mensuplar?n?n daha güçlenmesi, ileri gitmesi için ad?mlar ataca??z. Sizlerin yan?nda yer alacak, sizlerle i? birli?inde daha ileriye gidece?iz.''

Birinci önceliklerinin bas?na yard?m etmek oldu?unu, bas?n?n geli?mesi, güçlenmesi için çaba harcad?klar?n? belirten Melek, “Bas?n kart? daha etkin olacak. Bas?n kart?n?n kimlik kart? olarak kullan?lmas? için de çal??malara devam ediyoruz. ?ki hamle yapt?k olmad?, çal??malara devam edece?iz. Sürekli Bas?n Kart? alanlar?n ye?il pasaport almas? için de çal??malar yap?yoruz'' dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ?Ç?N HERKES ÇALI?MALI

Denizli Valisi Yavuz Erkmen ise toplant?n?n aç?l???nda yapt??? konu?mada, gazetecili?in çok önemli bir meslek oldu?unu, yöneticilerin görevlerini yerine getirirken gazetecilerin haberlerinden de yararland?klar?n? ifade ederek, ''Kamu görevinin yerine getirilmesi anlam?nda bizlerle, yöneticilerle gazeteciler aras?ndaki kanallar?n aç?k olmas? gerekir. Kamuoyunun do?ru bilgilendirilmesi çok önemlidir. Yerel bas?ndaki arkada?lar yerelin nabz?n? tutup, sorunlar? kamu önüne getiriyorlar. Biz bu kanallar?n aç?k olmas?n? arzu ediyoruz, önemsiyoruz'' diye konu?tu.  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç ise gazetecili?in dünyan?n her yerinde ayn? kurallarla yap?ld???n? vurgulad?.

Erinç, ''Yerel dedi?imiz yay?nc?l?k, uluslararas? yay?nc?l??a dönü?ebiliyor. Bunun için bu kavramlar?n yeniden de?erlendirilmesi gerekir. Türkiye'de yerel gazetelerin, televizyonlar?n, radyolar?n önemli sorunlar? var. Bu sorunlar?n çözümü için herkes çal??mal?d?r. Türkiye'de yerelde gazetecilik yapmak daha çok özveri gerektiriyor'' diye konu?tu. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Öztürk ise Türkiye ve  Azerbaycan'dan büyük kat?l?mla yap?lan TGF Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?'na ev sahipli?i yapmaktan büyük mutluluk duydu?unu söyledi.

Öztürk, Türk bas?n?n?n güç bir dönemden geçti?ini ancak ortak ak?l ve birliktelikle bu güçlükleri a?acaklar?na inand?klar?n? da vurgulad?. 

SERTEL: BASIN HÜR OLMALI

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Atilla Sertel de, bas?n?n en a??r sald?r?lara son dönemlerde u?rad???na dikkat çekti. Son olarak Bal?kesir'in Band?rma ?lçesi'nde yay?nlanan Güney Marmara'da Ya?am gazetesinin Genel Yay?n Yönetmeni Cihan Hal?rsevener'in yapt??? haberler nedeniyle sald?r?ya u?rad???n? ve ya?am?n? yitirdi?ini belirten Sertel, "Katiller bulunmal?. Bu sald?r?y? nefretle k?n?yoruz. Emniyet güçlerine de buradan ça?r? yap?yorum. Katil bir an önce bulunmal?, yarg? önüne ç?kar?larak gereken cezay? almal?. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olaca??z. Tüm Band?rma ve Türk medyas?na ba?sa?l??? diliyorum" dedi. Sertel, bas?n?n zorlu bir süreçten geçti?ini ve Anadolu ile Trakya medyas?n?n da bu süreçten olumsuz yönde etkilendi?ini kaydetti. Hükümetle, bas?n?n sorunlar?n? çözüm yolunda en üst düzeyde giri?imlerde bulunduklar?n? belirten Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun, yeni yönetimle birlikte Anadolu ve Trakya medyas?n?n haklar?n? sonuna kadar savunacaklar?n? belirtti. Uzla?madan, dayan??madan yana olduklar?n? bu a?amada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ba?ta olmak üzere tüm meslek örgütleriyle birlikte ortak çal??malar yapmay? arzulad?klar?n? da vurgulayan Sertel, TGF'nin yeni yönetiminin 3 ayl?k sürecinde bir çok ba?ar?ya imza att???n?, bunun da önümüzdeki süreçte daha etkin ?ekilde devam edece?ini belirtti. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?’n?n “Sonuç Bildirgesi”nin ileri bir tarihte aç?klanaca?? bildirildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri