forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 TRT Genel Müdürlü?ünden yap?lan yaz?l? aç?klamada, ''kurumun son 2 y?lda yapt??? at?l?mlarla kamuoyunun be?enisini kazand??? ancak bu be?enin istenilen ölçüde reyting sonuçlar?na yans?mad???'' ifade edildi.


Özellikle ''prime time'' olarak adland?r?lan zaman diliminde, TRT 1 kanal?n?n izlenilirli?inde ''AB grubu''nda 2008 y?l? ba??ndan itibaren 2009 y?l? Mart ay?na kadar istikrarl? bir art?? görüldü?ü kaydedildi.

Aç?klamada, ?u görü?lere yer verildi:

''TRT'nin reyting sistemine dönük ele?tirileri somut belgeler e?li?inde artarak devam edince özellikle, 2009 y?l? Nisan ay?ndan itibaren TRT 1 kanal?n?n reytingleri sistematik halde dü?meye ba?lam?? ve bu dü?ü?ün izah? yap?lamam??t?r. TRT, yakla??k iki y?ld?r gerek Televizyon ?zleme ve Ara?t?rma Komitesi (T?AK) bünyesinde ve gerekse de kamuoyu nezdinde televizyon ölçüm sisteminin aksayan yönlerini belirtip, uyar?larda bulunmu? ve gereken tedbirlerin al?nmas?n? istemi?tir.

Reyting sistemini düzenlemekle görevli olan T?AK üyeleri ve sistemin i?leticisi firma, TRT'nin sistemin teorik temellerine dönük ele?tirilerini genel olarak kabul etmekle birlikte bugüne kadar ele?tirileri düzeltme ad?na somut bir ad?m atmam??t?r.

2009 y?l? Ekim ay?nda televizyon izleme ölçümü yapmak için T?AK taraf?ndan yeni bir ihale yap?lm??, halen ölçüm yapan firma bu ihaleyi kaybetmi? ve ba?ka bir firma bu ihaleyi kazanm??t?r ancak ihaleyi kazanan bu firma ölçüme 2011 y?l? Ocak ay?ndan itibaren ba?layacak olup bu tarihe kadar ihaleyi kaybetmi? mevcut firma ölçüme devam edecektir. Yeni ihalede TRT'nin ele?tirileri 'k?smen' dikkate al?nsa da sistemin temelindeki yanl??l?klar devam ettirilmi?tir.
'Bu kapsamda, Üsküdar 3. A??r Ceza Mahkemesi, mevcut ölçüm ?irketi ve T?AK yetkilileri hakk?nda Türk Ceza Kanunu'nun 239/1 Maddesi'nin ihlali dikkate al?narak kamu davas? aç?lmas?na karar vermi?tir. Bunun üzerine Kad?köy Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?üphelilerin yarg?lanmas? için kamu davas? açm??t?r.

Yine Rekabet Kurulu, T?AK'?n, '... belirli bir mal veya hizmet piyasas?nda do?rudan veya dolayl? olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k?s?tlama etkisini do?urabilecek nitelikte bir te?ebbüs birli?i oldu?una' karar vermi? ve 2009 y?l? ekim ay?nda T?AK taraf?ndan yap?lan yeni ölçüm ihalesinin durdurulmas?na karar vermi?tir. Rekabet Kurulu, ayr?ca 'televizyon izleme ölçümü hizmetlerinin temini için yap?lacak ihalelerin rekabetçi bir yap?da olmas?' gerekti?ini buna uygun olmayan 'mevcut ihale sürecinin devam ettirilmesi durumunda IAA ve T?AK hakk?nda kanun kapsam?nda i?lem ba?lat?laca??'n? bildirmi?tir.

Kamuoyunun, yarg?n?n, RTÜK'ün ve Rekabet Kurulu'nun televizyon izlenirlik ölçüm sistemi üzerindeki kanaatleri ortaya ç?km??ken, TRT yönetimi olarak, kurumumuzun bundan böyle T?AK yap?s? içinde temsil edilmesini ve ihaleyi kaybetmi? bir ?irket taraf?ndan ölçümlenmesini sa?l?kl? görmedi?imizi ifade etmek istiyoruz.

Halk?n güveniyle tam 42 y?ld?r yay?nlar?n? sürdüren TRT, yanl??tan yana taraf olmayacak ve bugün itibariyle reyting sisteminden çekilecektir. 2011 y?l?nda ölçümleri yapacak yeni ?irketin faaliyetlerini inceleyip, yeniden karar verecek olan TRT, bu süre içinde reyting sisteminde yer almayacakt?r.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri