forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Norveç bas?n?, peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür provokasyonuna devam ediyor.

Bu sefer de ülkenin en büyük gazetelerinden Dagbladet, man?etten verdi?i çirkin karikatür ile ülkedeki Müslümanlar?n tepkisine yol açt?. ?stihbarat amaçl? çal??an Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST)'nin Facebook'taki fan kulübü sayfas?nda Hz. Muhammed'e hakaretamiz bir karikatür payla??ld?. Dagbladet gazetesi de bu karikatürü man?etten vererek ?slam Peygamberi'yle adeta dalga geçti. Gazetenin bu haberi verirken hem hakaret içerikli karikatürü yay?nlamas? hem de haberi man?etine ta??yarak toplam üç sayfa olarak vermesi, "provokasyon" olarak de?erlendirildi.

Olay? k?nayan Norveç ?slam Konseyi (IRN), Dagbladet gazetesini 'sorumsuzca' ve 'fütursuzca' haber yapmakla suçlad?. Aç?klamada, "Ulusal medya organlar? haberlerini yay?nlarken sorumluluk ?uuruna sahip ve hesap verebilir olmal?. Kitlelerin tepkisine sebep olabilecek sansasyonel haberler yapmaktan kaç?nmal?." uyar?s?nda bulunuldu. Ülkedeki birçok Müslüman gazete bayisi de, Dagbladet gazetesini satmayarak protesto etti. Ülkedeki en büyük Müslüman etnik grubu olu?turan Pakistanl?lar, Dagbladet'in haberine yönelik protesto yürüyü?ü gerçekle?tireceklerini aç?klad?.

Dagbladet Gazetesi Genel Yay?n Editörü Lars Helle ise haber sonras? bas?na verdi?i aç?klamada, suçlamalar? kabul etmeyerek yapt?klar? haberde rahats?z edici bir durumun olmad???n? savundu. Helle, ayr?ca gazete satmamakla haberi protesto eden bayileri de k?nad?.
Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ilk kez 2005'te bir Danimarka gazetesinde yay?mlanm??t?. Daha sonra karikatürlerin ba?ka Avrupa ülkelerinde de yay?mlanmas? ?slam dünyas?n? aya?a kald?rm??t?. ZAMAN GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri